Książki autorskie:

 

 1. Cech złotników lubelskich (XVI-XVIII w.), Lublin 1997, ss. 247, il. wyd. TN KUL.

 

 1. Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700. Założenia przestrzenne – architektura – funkcje, Lublin 1999, ss. 564, il., wyd. Redakcja Wydawnictw KUL.
 2. Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003, ss. 280, il., wyd. Wydawnictwo KUL.
 3. Firlejowie Leopardzi. Studia nad  patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI-XVII wieku, Lublin 2009, ss. 620, il., Wydawnictwo KUL.

 

 

Redakcje książek:

 

 1. Sarmatia semper viva. Zbiór studiów ofiarowany prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, red. J. Baranowski, R. Gapski, T. Jaroszewski, I. Rolska, H. Polak, Warszawa 1993, ss. 296, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
 2. Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny. Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków województwa lubelskiego, opracowanie I. Rolska, Lublin 2002, ss.367, wyd. Gaudium.
 3. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2004, ss. 422, wyd. TN KUL.
 4. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VI, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2005, ss. 282, wyd. TN KUL.
 5. Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska, Lublin 2006, ss.450, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL.
 6. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VII, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2006, ss. 282, wyd. TN KUL.
 7. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VIII, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2007, ss. 288, wyd. TN KUL.
 8. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IX, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2008, ss. 303, wyd. TN KUL.
 9. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. X, red. I. Rolska, Lublin 2010, ss. 546, wyd. TN KUL.

 

 

Redakcje czasopism :

 

 1. Pro fide, rege et grege. Studia ofiarowane prof. Jerzemu Lileyce, „Roczniki Humanistyczne” t. L (1999), z. 4 (specjalny), red. I. Rolska, ss. 410, wyd. TN KUL
 2. „Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki", t. VIII (2006), red. I. Rolska, ss. 320, wyd. TN KUL.

 

 

Artykuły, recenzje, glosy:

 

 1. Z dziejów lubelskiego złotnictwa, „Akcent”, 10 (1989),1 (35), s. 169-171.
 2. Złotnictwo lubelskie pierwszej połowy XVII wieku, w: Sarmatia semper viva. Zbiór studiów ofiarowany prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, red. J. Baranowski, R. Gapski, T. Jaroszewski, I. Rolska-Boruch, H. Polak, Warszawa 1993, s. 11-20, il., wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
 3. Holbein Ambroży, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, red. J. Walkusz, Lublin 1993, szpl. 1143.
 4. Holbein Hans st., w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, red. J. Walkusz, Lublin 1993, szpl. 1143-1145.
 5.  Holbein Hans mł., w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, red. J. Walkusz, Lublin 1993, szpl. 1144-1445.
 6. Złotnictwo lubelskie w XVII wieku, Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne t. IV (1995), s. 27-36, il. Wyd. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie.
 7. Słownik złotników lubelskich, Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki t. XLIV (1995), z. 4, s. 57-96, wyd. TN KUL.
 8. Cech złotników lubelskich w XVIII wieku, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne t. V (1996), s. 47-51, wyd. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie.
 9. Przyczynki do dziejów złotnictwa lubelskiego w XV i XVI wieku, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne” t. VI (1997), s. 35-41, il. wyd. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie.
 10. Zarys dziejów złotnictwa lubelskiego od XV do XVIII w., w: Złotnictwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie i Lubelski Klub Kolekcjonerów, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1998, s. 5-15, wyd. SHS Lublin.
 11. Malarski portret gotyckiego miasta Lublina z kamienicy Lubomelskich, w: Ikonografia dawnego Lublina. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1999, s. 14-24, il., wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie.
 12. Wizja renesansowej willi Firlejów w Lewartowie, w: Pałac w ogrodzie. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 21-22.05.1998, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1999, s. 84-97, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
 13. Murowane zamki i dwory ziemi chełmskiej w XVI i XVII wieku, w: Sztuka ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. P. Krasny, Kraków 1999, s. 39-48, il., wyd. Universitas.
 14. Lubelski cech ciesielski w XVI I XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” t. XLVII (1999), z. 4, s. 67-73, wyd. TN KUL.
 15. Pałac w Opolu Lubelskim, jego dzieje i zbiory, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” t. XLVII (1999), z. 4, s. 141-152, wyd. TN KUL.
 16. Renesansowy zamek królewski w Lublinie. Siedziba króla i sejmu, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” t. XLVII (1999), z. 4 (specjalny), s. 107-113, il., wyd. TN KUL.
 17. Krzyż ołtarzowy fundacji Mikołaja Kiszki z Węgrowa; monstrancja krzyżowa fundacji wojewody Janusza Tyszkiewicza z kościoła dominikanów w Lublinie; monstrancja promienista z katedry w Lublinie; infuła biskupa Krzysztofa Szembeka z Muzeum Diecezjalnego w Lublinie, w: Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej w X-XVIII wieku, Warszawa 1999, s. 129, 137,138, 161, il., wyd. Dom Polski.
 18. Wotum czy apoteoza rodu Lubomelskich z najstarszym widokiem Lublina ?- uwagi wstępne, w: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 6-13, il, wyd. TN KUL.
 19. Opisanie miasta Lublina według ksiąg grodzkich z XVII i XVIII wieku. Pałace i dwory na przedmieściach, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IV, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 97-104.
 20. Mecenat artystyczny prymasa Henryka Firleja (1573-1626), w: III janowieckie spotkania historyczne. Mecenat artystyczny Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny. Materiały z sesji naukowej, Janowiec 2.06.2003, red. A. Szymanek, Janowiec 2001, s. 145-158, il., wyd. Towarzystwo Przyjaciół Janowca.
 21. Recenzja z: J. Kowalczyk, Medaliony z pałacu Suchorabskich- Radziwiłłów i ich pierwowzory graficzne, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IV, red. J. Lileyko, Lublin 2000. „Biuletyn Historii Sztuki” R. LXV (2003), nr 1, s. 170-174, il., wyd. Instytut Sztuki PAN.
 22. Srebrna oprawa ewangeliarza - dzieło Johanna Gottloba Mertzinga, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” t. L (2002), z.4 (zeszyt specjalny), red. J. Lileyko, s. 535-541, il., wyd. TN KUL.
 23. Z dziejów zamku królewskiego i klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2004, s.7-31il., wyd. TN KUL.
 24. Zawieprzyce i Kijany w czasach wojewody Atanazego Miączyńskiego(1639-1723) - o gloryfikacji obrońcy wiary i Rzeczypospolitej, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VI , red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2005, s. 29-42, il., wyd. TN KUL .
 25. Obraz Matki Boskiej Trybunalskiej w kościele OO. Dominikanów w Lublinie, w: 750-lecie klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 311-332, il., wyd. TN KUL.
 26. Złotnictwo sakralne w kościołach Lublina w XIX  i w początkach XX wieku, w: Twórcy i dzieła. Studia z kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska, Lublin 2006, s. 423-430,il., wyd. Redakcja Wydawnictw KUL.
 27. Słupeccy w Opolu, w: Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz, H. Mącik, Opole Lubelskie-Lublin 2006, s. 5-20, il, wyd. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim.
 28. Galerie przodków jako symbol świetności narodu, w: Tradycja i sztuka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia nadania Puławom praw miejskich Puławy, 23 września 2006 roku, red. U. Ślusarczyk, P. Majewski, il., Puławy 2006, s. 87-98, il., wyd. Tow. Przyjaciół Puław.
 29. Tradycja i moda w rezydencjonalnych ogrodach Lubelszczyzny w XVI-XVIII wieku, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Materiały VIII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 13-15 października 2005, red. L. Kajzer, Kielce 2006, s. 207-222,  il., wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
 30. Fundacje Sanguszków w Lubelskiem w 2 połowie XVIII  w., w: Wokół Sanguszków. Dzieje - sztuka - kultura, red. J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 161-177, il.
 31. Ostatnia droga wojewody krakowskiego i marszałka  wielkiego koronnego Jana Firleja (ok. 1520-1574), w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IX, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2008, s. 254-269, il., wyd. TN KUL.
 32. Wstęp do: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IX, red. J. Lileyko i I. Rolska, Lublin 2008, s. 5-6, wyd. TN KUL.
 33. Z kart historii hrabstwa włodawsko-różaneckiego, w: Dwór polski zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały IX Seminarium, zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 18-20 październik 2007, red. L. Kajzer, Kielce 2008,s. 75-88, il. wyd. SHS Kielce.
 34. Kościół i mauzoleum Paców w Pożajściu w świetle nieznanych archiwaliów (1675-1709), „Barok” XV/1(29) 2008, s. 139-148, il., wyd. Neriton.
 35. Relacja z uroczystości sprowadzenia w 1744 r. relikwii św. Stanisława Kostki do Rostkowa, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. A. Rottermund i in., Warszawa 2008, s. 283-286, il., wyd. Zamek Królewski w Warszawie.
 36. Panegiryk Pogrzebowy Marianny z Lubomirskich Sanguszkowej jako źródło do dziejów fundacji artystycznych w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. LVIII, z. 4, 2010, s. 161-169.
 37. O kolegiacie pw. Wszystkich w Jarosławiu i restaurującym ją architekcie Walentym Haltmanie, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 126-131, il., wyd. IS UKSW.
 38. Fundacje generała Wilhelma hrabiego Miera (1678-1758) w  Wożuczynie, w: Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina – Scheuerer i P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 325- 332, il., wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 39. Nieznane epitafium panopliowe, „Barok”, XVIII/ 2 (36) 2011, s.175-182, il., wyd. Neriton.
 40. Szaty i naczynia sakralne w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie, w: Parafia pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie. Patron – dzieje - najcenniejsze zabytki. Materiały z sesji naukowej, Radzięcin 3 marca 2012, red. ks. Krzysztof Kłos, A. Szykuła-Żygawska, J. Kaliszuk, Radzięcin 2012,s. 137-147, il., wyd. Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza.
 41. Monstrancja krzyżowa z kościoła OO. Dominikanów w Lublinie, w: Ex Voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75.roznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie 2012, s. 599-602, il., wyd. Czuwajmy.
 42. Słowo, ogień, obraz w uroczystościach pogrzebowych wojewody inowrocławskiego Władysława Szołdrskiego (†1757), w: Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr hab. Zdisława Klisia, red. J. Urban i A. Witko, Kraków 2012, s. 291-298, il.,  wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 43. Dom Panów Firlejów – o dziejach siedziby Lewartów-Leopardów w Dąbrowicy, w: Z dziejów Ziemi Jastkowskiej. Studia i materiały, t. 1: Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, red. C. Taracha, Lublin 2012, s. 85-102, wyd. Werset.

 

W druku:

 

 1. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI, red. I. Rolska, Lublin 2012, wyd. TN KUL.
 2. Wstęp do: Studiów nad sztuką renesansu i baroku, t. XI, red. I. Rolska, Lublin 2012, wyd. TN KUL.
 3. „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. LIX, z. 4, , 2011, red. I. Rolska, wyd. TN KUL.
 4. „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. LX, z. 4, 2012, red. I. Rolska, wyd. TN KUL.
 5. „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, t. , 2013, red. I. Rolska, wyd. TN KUL.
 6. Od gotyku do baroku. Kościół kanoników regularnych w Kraśniku w okresie patronatu Tęczyńskich i Zamoyskich. Księga ku czci prof. Jadwigi Kuczyńskiej, Lublin 2012, wyd. TN KUL.
 7. Dawny kościół p.w. Św. Kazimierza Królewicza i klasztor OO. Reformatów w Lublinie. „Barok”, t. XIX/1 (37), 2012, wyd. Neriton.
 8. Wielkie Teatrum - rzymskie uroczystości stulecia założenia Zakonu Jezuitów. Tradycja czy innowacja?, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI, red. I. Rolska, Lublin 2012, wyd. TN KUL.
 9. Dzieje zespołu klasztornego oo. Augustianów w Lublinie (1624-1864), „Sacrum Decorum”
 10. Między Wisłą a Bugiem - czyli o modzie, wrażliwości i smakach w osiemnastowiecznych ogrodach rezydencjonalnych, wyd. Uniwersytet Jagielloński i IBL PAN.
 11. Miasto ludne i bogate, odpowiednie do walczenia z herezją. O fundacjach zakonnych w siedemnastowiecznym Lublinie, w: Sztuka Trydentu,  wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 12. Niezwykłe relikwiarze. Księga ku czci prof. Jakuba Pokory, wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 10:24 - Ireneusz Marciszuk