Dr hab. JACEK WIDŁO, prof. KUL - Kierownik Katedry

 

2017 -Prowadzenie wykładów dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. "Prawo właściwe dla zobowiązań umownych" dla sędziów z Polski i Unii Europejskiej

 

2016 -Wypromowanie  rozprawy doktorskiej dr Pawła Widerskiego  pt "Istota pełnomocnictwa w prawie polskim", która w 2017 roku zdobyła II nagrodę w konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską

 

2015 - Powołanie w charakterze eksperta do Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze sprawiedliwości ds. zabezpieczeń wierzytelności

 

2013 - Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

 

2012 -Powołanie do Komisji egzaminacyjnej na aplikację ogólną w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuratury

 

2011 - członek Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości,

 

2011   - członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Na wokandzie”,

 

2010 - Kierownik Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego,

 

2009  - doktor habilitowny nauk prawnych, rozprawa habilitacyjna pt. „Zastaw rejstrowy na prawach”,

 

2001  - doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Charakter prawny czynności zbycia przedsiębiorstwa”,

 

1995.10.01 - asystent przy Katedrze Prawa Cywilnego,

 

1994.04.29 - magister prawa.

 

 

 

Aktualna działalność naukowa:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Monografie:

 

1. Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu (współautor), Warszawa 2005 (podręcznik akademicki),

 

2. Zastaw rejstrowy na prawach, Warszawa 2008,

 

3. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz. (współautor), wyd. III, Warszawa 2009, wydanie II, Warszawa 2008, Warszawa 2015

 

4. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz, Warszawa 2010,

 

Rozdziały książek, artykuły:

 

5. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 287-301,

 
6. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego. Umowa know - how, w: Umowy gospodarcze według standardów UE. Aktualne wskazówki prawne i wzory do zawierania umów, red. A. Kidyba, Warszawa 2005 ( aktualizacja - wrzesień),

 

7. Postępowanie o wykreślenie sądowego zastawu rejestrowego z powodu niedopuszczalności wpisu po ogłoszeniu upadłości zastawcy, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 15,

 

8. O potrzebie nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 20,

 

9. Umowa sprzedaży, umowa sprzedaży konsumenckiej, w: Obrót towarowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2006 (komentarz – poradnik),

 

10. Umowy gospodarcze według standardów UE, w: [red] A. Kidyba, Verlag Dashofer, Warszawa 2007, – wersja elektroniczna na CD,

 

11. Spółka jawna, w: „Prawo spółek” 2007/2008, (współautor) (red.) A. Kidyba, Warszawa 2007, wyd. II, komentarz,

 

12. Kognicja sądu rejestrowego po nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 11 -12,

 

13. Biografia A. Kunickiego, w: Dziekani Wydziału Prawa KUL,  Lublin 2008,

 

14. Charakter prawny digitalizacji dokumentów w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: J. Gołaczyński(red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010,

 

15. Komentarz do Raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nt. Funkcjonowanie e- sądu, „Człowiek jest najważniejszy”, w:  „Prawo  Europejskie w Praktyce” 2011, nr 9,

 

16. Postępowanie przed sądem właściwości ogólnej po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego w świetle art. 505(37) k.p.c. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 4, s. 59-75, ss.16, współautor A. Wróbel.

 

17. Metodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd, red. M. Rojewski, Kraków 2012

 

18. Spółka jawna, w: Meritum Prawo Spółek, A. Kidyba (red.), Warszawa 2013, s. 305-336, 406-411, 422-450,

 

19. Czy istnieje "prawo do dobrej śmierci" (eutanazji) osób, które nie są w stanie wyrazić swojej woli?, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński i in., Lublin 2013

 

 

20. Umowa agencji, w: Kodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 443-471,

 

21. Umowa komisu, w: Kodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 472-494

 

22. Spółka jawna, w: Meritum Prawa Spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 353-399, 615-623, 640-650,

 

23. Rękojmia za wady fizyczne w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, "Monitor Prawniczy" 2015, nr 4, s. 177-186,

 

24. J. Widło, Zastaw, w: Instytucje Prawa rzeczowego, red. M. Antas , J.M. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, J. Widło, Warszawa 2016, ss. 420, ISBN ISBN: 978-83-8092-272-3,

 

25. O potrzebie zmian niektórych instytucji postępowania cywilnego w świetle doświadczeń funkcjonowania e-sądu, w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska – Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, Currenda s. 387- 408, ISBN 978- 83 60833-77-3,

 

26. J. Widło Spółka jawna, rozdział IV 1.Uwagi ogólne, 2. Powstanie spółki, 3. Stosunki majątkowe, 8. Upadłość spółki, 10. Wzory i wzorce umów i innych dokumentów  i innych dokumentów, w: Prawo spółek, red. A. Kidyba. Warszawa, Wolters Kluwer 2016, wydanie 5, ISBN 978 -83- 264-- 8697-5

 

27. Dowód z dokumentu nie obejmującego podpisu wystawcy (w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego), Przegląd Sądowy 2017, nr 9, s. 85-105.

 

28. Zabezpieczenia na mieniu ruchomym w perspektywie międzynarodowej (zastaw rejestrowy międzynarodowy). Konwencja Kapsztadzka z 2001 [w] Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017, s. 75-89

 

29. Umowna zmiana podmiotu w stosunku zobowiązaniowym -uwagi na tle prac Komisji Kodyfikacyjnej [w] Prawo kontraktów, red. Z Kuniewicz,, D. Sokołowska, Wolters Kluwer , Warszawa 2017, s. 151 -190. 

 

30. Komentarz do kodeksu cywilnego -przepisów o zastawie art. 306-335, pod red. M. Habdas, M. Fras. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 746 -812

 

 

Glosy:

 

31. Glosa do postanowienia SN z 31.03.2004., III CK 429/02, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 6, s. 314-318(Współautor z J. Mojak),

 

32. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.02.2005, III CZP 88/04, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 6,

 

33. Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego z 20.04.2006, IV CSK 62/06, „Monitor Prawniczy”, 2008/3/159,

 

34. Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2007 r., V CSK 18/07, OSP 2008/9/97.

 

 

 

Wystąpienia konferencyjne:

 

1. Elektroniczne postępowanie upominawcze - seminarium bankowe, Zakopane 12.04. 2010 r.,

 

2. Pierwsze doświadczenia i trudności elektronicznego postępowania upominawczego - konferencja, Łódź  kwiecień 2010 r.,

 

3. Charakter prawny digitalizacji dokumentów. Moc dowodowa dokumentów elektronicznych  w świetle postępowania cywilnego - konferencja Elektroniczne Aspekty Wymiaru Sprawiedliwości, Stalowa Wola KUL , 20.04.2010 r.

 

4. Elektroniczne postępowanie upominawcze - wykład dla sędziów cywilistów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków 3.10. 2010 r.,

 

5. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, wystąpienie w ramach warsztatów, Warszawa 10.10.2010 r.  

 

6. Zastaw rejestrowy de lege ferenda - Konferencja „Zastaw w prawie polskim. Teraźniejszość i przyszłość”  Uniwersytet Wrocławski, 25-26.11. 2010 r.,

 

7. Kilka uwag o języku komunikacji z sądem - konferencja „Prawo a informacja”, Lublin KUL 12. 04. 2011 r.,

 

8. Wygłoszenie komentarza do raportu podczas konferencji nt. Raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  „Funkcjonowanie e-sądu”, Warszawa 16.09.2011 r.,

 

9. Procedura Elektronicznego Postępowania Upominawczego – konferencja „Elektroniczne Postępowanie Upominawcze”, Warszawa  21.09.2011 r.,

 

10. Kilka uwag o e-sądzie. Czynności sądu po przekazaniu akt z elektronicznego postępowania upominawczego, wykład dla sędziów Apelacji Warszawskiej - konferencja „Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego”, Kazimierz Dolny 27.10. 2011 r.

 

11. E-sąd - teraźniejszość i przyszłość,  konferencja: Kierunki rozwoju sądownictwa elektronicznego, Warszawa, 16 kwietnia 2012.

 

12. Funkcjonowanie e-Sądu w Lublinie,  konferencja: E-administracja: Otwieramy na Lubelszczyźnie wrota dla inspiracji, Lublin 30 maja 2012, Katedra Bankowości i Katedra Rachunkowości KUL.

 

13. E- Wymiar Sprawiedliwości. Nowe Kierunki, w: Forum Ekonomiczne, Krynica-Zdrój,4 września 2012 r., Instytut Wschodni

 

14. Zastaw rejestrowy na prawach –wybrane problemy, ustanowienie, skuteczność wobec osób trzecich, specyfika; seminarium prawa bankowego pt: Zastaw rejestrowy w praktyce bankowej, Warszawa, 19.12.2012, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

 

15. Prawo właściwe dla zastawu - zagadnienia wybraneII Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne pt. „Europeizacja prawa prywatnego”, 4-5 maja 2013 r., Kazimierz Dolny, Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL

 

16. Funkcjonowanie e-sądów - V Edycja Dni Urzędnika „e-administracja – cyfryzacja i informatyzacja administracji publicznej – 20 maja 2013 r., Lublin, Koło Naukowe Studentów Administracji KUL,

 

17. Udział i głos w dyskusji, w ramach Przeglądu orzecznictwa w sprawach cywilnych Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w ramach Europejskiej Konferencji Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Forum Sędziów i Prokuratorów Trybunał Sprawiedliwości UE, 25 -27 listopada 2013, Luksemburg.

 

18. Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, wygłoszony w trakcie konferncji pt. Relacje polityczne między Polską i Ukrainą doświadczenia i perspektywy: II polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (pod patronatem: Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku. – Lublin, 14 maja 2014 r.)

 

19. Kierunki zmian prawa konsumenckiego i jurysdykcji sądowej w sprawach cywilnych, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – III Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne „Europeizacja procedury cywilnej - Europeizacja prawa prywatnego materialnego”, 13-14 września 2014 r., Kazimierz Dolny, (organizator: Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego KUL)

 

20. O rękojmi za wady po nowelizacji kodeksu cywilnego , wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej „OCHRONA PRAW KONSUMENTA –STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”, 22 października 2014 r., Lublin, (organizatorzy: Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

21. Głos w dyskusji: Konferencja naukowa - zjazd środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami własności intelektualnej, Kraków, 15-17 czerwca 2014 r., Urząd Patentowy RP wraz z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

22. Głos w dyskusji: V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26 i 27 września 2014 r. Poznań

 

23. Głos w dyskusji podczas konferencji: Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich, 29 października 2014 r., Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,

 

24. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako zapowiedź elektronicznego biura podawczego na ogólnopolskiej Konferencji nt.: Elektroniczne biuro podawcze, Konferencji w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa, 10 września 2015 r.,

 

25. Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych, w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych - w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.”, Wydział Administracji i Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 28 kwietnia 2016 r., miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4,

 

26. Umowna zmiana podmiotu w stosunku zobowiązaniowym – uwagi na tle prac Komisji Kodyfikacyjnej - VI Ogólnopolski zjazd cywilistów „Prawo kontraktów”, Międzyzdroje, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, 21 -23. 09. 2016 – referat wspólny z dr J. Mojak

 

27. „E-Sąd – milowy krok w informatyzacji sądownictwa”,  25-26 października 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, konferencja organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Konferencja pt. „Informatyzacja Sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat”

 

28. Przelew wierzytelności zabezpieczonej i przejście zabezpieczenia w prawie prywatnym międzynarodowym na przykładzie Konwencji Kapsztadzkiej z 2001 o zabezpieczeniach międzynarodowych na mieniu ruchomym". Konferencja ogólnopolska pt "Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i w praktyce" na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu 13 kwietnia 2018 r.

 

 

Inne

 

1. Opiniowanie ustawy o zastawie rejestrowym - Instytut w Budapeszcie,

 

2. Opiniowanie projektu ustawy o powszechnym uwłaszczeniu,

 

3.  Przygotowanie z ramienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego  projektu przepisów o zmianie podmiotu w zobowiązaniu (cesja wierzytelności, zmiana dłużnika, zmiana strony w umowie),

 

4. Recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

 

Nagrody

 

1. Nagrody za rozprawę habilitacyjną „Zastaw rejestrowy na prawach”:

 

- I Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa własności przemysłowej,

 

- nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 

- nagroda Rektora KUL,

 

- nagroda Prezesa Związku Banków Polskich,

 

2. List gratulacyjny Prezesa NBP i Ministra Sprawiedliwości z pracę w zespole d/s reformy zabezpieczeń rzeczowych,

 

3. Opiekun naukowy pracy magisterskiej E. Ignasiak „Definicja i funkcje podpisu elektronicznego w świetle ustawy z dnia 18 września 2002 r. o podpisie elektronicznym” wyróżnionej IV nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny kryptografii i ochrony informacji(2002/2003)

 

4. 2016- Odznaczenie srebrnym medalem za długoletnią służbę postanowieniem Prezydenta A. Dudy

 
Kontakt
Tel. (+48 81) 445-37-06

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018, godz. 11:51 - Jacek Widło