Jadwiga Daszykowska

Konsultacje:

  • poniedziałek 12.30 - 13.20 *w sali 409, Kwiatkowskiego

 

dr hab. Jadwiga Daszykowska

Dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Obszary zainteresowań: pedagogika społeczna i praca socjalna, pedeutologia, pedagogika czasu wolnego. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na problemach jakości życia i czasu wolnego. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Central Eurasian Studies Society (CESS) –Sekcja Edukacyjna, International Cultic Studies Association (ICSA), World Leisure Organization (WLO). Autorka książek: Jakość życia w perspektywie pedagogicznej (2007), Czas wolny nauczycieli (2008). Współredaktor prac: Czas wolny. Przeszłość –Teraźniejszość – Przyszłość (2009), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności (2010), Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka (2012), Dziecko w przestrzeni życia społecznego (2013), Pomoc człowiekowi w obliczu cierpienia i śmierci (2013). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w wymienionych obszarach. Redaktor tematyczny w Redakcji Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, między innymi: na Ukrainie, w Słowacji, Czechach, Litwie, Łotwie, Włoszech, Turcji, Hiszpanii, Finlandii, Kanadzie, USA. Uczestniczy w programach LLP-ERASMUS. Jej pasje pozanaukowe to turystyka górska i narciarstwo zjazdowe.

 

Associate Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin – Off-Campus Faculty of Low and Social Sciences in Stalowa Wola (Poland). Daszykowska graduated in pedagogy and physical education. Areas of research activity: social pedagogy, pedeutology, pedagogy of leisure time. Research interests relate particularly to the following issues: quality of life, a leisure time. Member of the Polish Pedagogical Association; Central Eurasian Studies Society (CESS) - Educational Section; International Cultic Studies Association (ICSA); World Leisure Organization (WLO). Author of books: Quality of life from a pedagogical perspective (2007), Leisure time of teachers (2008). Coeditor of books: Leisure time. Past – Present – Future (2009), Changes of values and lifestyles in postmodernity (2010), Around the problems of contemporary man’s quality of life (2012), The child in the space of social life (2013). Author of numerous scientific articles in these areas. Member of Editorial Board of the Polish quarterly „Społeczeństwo i Rodzina” (“Society and Family”). Daszykowska actively participates in national and international academic conferences, including: Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Italy, Turkey, Spain, Finland, Canada, USA; participates in programs LLP-ERASMUS. Extra-scientific passions are mountaineering and downhill skiing.

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 16:14 - Rafał Podleśny