Dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

Dr hab. Katarzyna Maćkowska specjalizuje się w zagadnieniach związanych z historią ustroju i prawa Stanów Zjednoczonych, w szczególności z historią administracji lokalnej. W latach 1998-2002 odbyła studia magisterskie, a w latach 2002 - 2005 studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Znaczenie wczesnych konstytucji stanowych w rozwoju amerykańskich instytucji demokratycznych. W 2006 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Administracji KUL. W tym samym roku zaczęła pełnić funkcję Kierownika Kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego. Dr hab. Katarzyna Maćkowska jest także adwokatem http://www.adwokat-lublin-mackowska.pl/


Bezpośrednim wynikiem jej pracy naukowej są następujące publikacje:

 

Monografie:

 

 • Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 490.
 • Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 221.

 

Redakcja prac zbiorowych:

 • Federalizm czy jednolitość? Determinanty-Skutki-Wpływ na regulacje prawne państwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (we współredakcji z S. Kwietniem).
 • Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Historia Magistra Vitae, Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, (współredaktorzy: A. Dębiński, S. Wrzosek, M. Kruszewska-Gagoś), Lublin 2007, ss. 519.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 

 • General remarks on Polish bankruptcy law, [w:] Law and Administration in Post-Soviet Europe, pod red. G. Górskiego, A. Garczewskiej, J. Górskiej - Szymczak, publikacja online deGruyter 2015, s. 17-25.
 • Administracja lokalna w federalnej strukturze Stanów Zjednoczonych w latach 1787-1875, [w:] Federalizm czy jednolitość? Determinanty-Skutki-Wpływ na regulacje prawne państwa, pod red. K. Maćkowskiej i S. Kwietnia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 177-203.
 • Kształtowanie się reguły home rule w Stanach Zjednoczonych. Przyczynek do badań nad amerykańskim samorządem lokalnym, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, pod. red. M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego, S. Wrzoska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 41-60.
 • Amerykański federalizm kooperacyjny (1902-1960). Społeczeństwo władzą?, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego i M.J. Ptaka, Wrocław 2010, s. 837-850.
 • Amerykańskie prawo imigracyjne w XVII-XIX wieku. Wybrane problemy, [w:] taż, Prawne aspekty migracji na  przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 43-73.
 • Wybrane zagadnienia z historii polskiego prawa upadłościowego, [w:] Aktualni probłemy istoriji i prawa krajin centralno-schidnoji Jewropy (pryswiaczeno 150-riczcziu Oswalda Balcera). Materiały miżnarodnoji naukowoji konferenciji, Lwiw 2009, s. 37-41.
 • Społeczne problemy w amerykańskim szkolnictwie w kontekście orzeczeń Sądu Najwyższego i ich geneza,  [w:] Współczesne problemy prawa oświatowego, pod red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 211-229.
 • Wykonywanie władztwa administracyjnego w Stanach Zjednoczonych - na przykładzie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w latach 2006 - 2007, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, pod red. K. Miaskowskiej - Daszkiewicz, R. Pal, Lublin - Stalowa Wola 2008.
 • Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania amerykańskiego federalizmu. Lata 1865 - 1901, [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, pod red. J. Zimnego, Stalowa-Wola - Sandomierz 2007, s. 423-438.
 • Wczesny ustrój konstytucyjny Vermontu, [w:] Historia Magistra Vitae, Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Lublin 2007, s. 125-137.
 • Skarbowość kolonii amerykańskich (od ich założenia do ogłoszenia niepodległości), [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. D. Bogacza, M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 73-90.
 • O kwestii religijnej w amerykańskich stanach założycielskich (XVII-XVIII w.), [w:] Cuius regio, eius religio?,  pod. red. G. Górskiego, M. Lipskiej, L. Ćwikły, Lublin 2006, s. 185-204.

 

 Artykuły: 

 

 

 • Lojalność polityczna czy podejście technokratyczne? Obsada urzędów lokalnych w USA. Studium historyczno-prawne, "Zeszyty Prawnicze" 2017, Nr 3, s. 47-77.
 • Podstawy prawne działalności NASA jako agencji niezależnej, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2015, Nr 4, s. 20-29.
 • Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej, "Czasopismo Prawno - Historyczne" 2015, Z. 1, s. 31-43.
 • Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych, "Samorząd Terytorialny" 2013, Nr 7-8, s. 132 - 143.
 • Stosunki między koloniami a władzą świecką w wybranych koloniach angielskich w Ameryce Północnej w XVII wieku, "Studia Politologiczne" 2012, vol. 23, Problemy polityki wyznaniowej, pod red. J. Szymanka i J. Zaleśnego, s. 300-323.
 •  Przestępstwa i kary w regulacjach prawnych nowoangielskich kolonii w Ameryce Północnej w XVII wieku, „Zeszyty Prawnicze” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, T.. 11, Nr 2, s. 276-304.
 • Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, Nr 2, s. 97 - 116.
 • Ze studiów nad historią amerykańskiego konstytucjonalizmu stanowego w XIX wieku, "Czasopismo Prawno - Historyczne" 2010, Z. 2, s. 330 - 349.
 • Małżeństwo pomiędzy osobami tej samej płci? Prawny problem w Stanach Zjednoczonych, "Palestra" 2010, Nr 7-8, s. 187-196.
 • Status władzy wykonawczej w przepisach konstytucyjnych stanów zachodnich w latach 1796-1819, "Roczniki Nauk Prawnych" 2009, Nr 1, s. 251-269.
 • Rola syndyka w amerykańskim prawie upadłościowym, "Studia Prawnicze KUL" 2009, Nr 2-3, s. 91-105.
 • Uwagi ogólne o amerykańskim prawie upadłościowym, "Radca Prawny" 2009, Nr 5, s. 41-50.
 • Władza ustawodawcza w konstytucjach amerykańskich stanów północno-zachodnich w latach 1791-1821, "Roczniki Nauk Prawnych" 2008, nr 2, s. 113-131.
 • Rozwój idei umów społecznych w koloniach angielskich w Ameryce Północnej w XVII w., "Czasy Nowożytne" 2008, t. 21, nr 1, s. 9 - 32.
 • Korzenie struktury prawnej Stanów Zjednoczonych - federalizm dualistyczny (do r. 1860), "Roczniki Nauk Prawnych" 2008, nr 1, s. 95 - 116.
 • Umowa o rekompensatę za uciążliwości składowiska odpadów w kontekście art. 585 k.s.h., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, Nr 3, s. 40-48.
 • Początki amerykańskiej demokracji. Zarys ustroju politycznego trzynastu kolonii angielskich w Ameryce Północnej w XVII - XVIII w.,"Roczniki Nauk Prawnych", 2006, Nr 2, s. 91-108.
 • Polskie studia nad modelem amerykańskiego federalizmu. Stan badań i postulaty badawcze, "Prawo-Administracja-Kościół" 2004, Nr 3, s. 149-158.

 

Inne:

 • Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, M. Ganczar, S. Jóźwiaka, A. Kawałko, M. Kruszewskiej-Gagoś, H. Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 69-75.
 • Zjazd Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, "Prawo-Administracja-Kościół" 2000, Nr 2-3, s. 218-219, (sprawozdanie).

 

Referaty:

 • Przestępstwa i kary w regulacjach prawnych nowoangielskich kolonii w Ameryce Północnej (do 1776 roku), referat wygłoszony na Zjeździe Historyków Państwa i Prawa (Prawo na przełomie epok), Warszawa-Zegrze 2010.
 • Local Government in the United states. A Paradigm for Civil Society?, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Instytut Anglistyki KUL (American Dream in the 21st century), Lublin 2010.
 • Co oznacza pojęcie 'local government'? Czyli o samo-rządności terytorialnej w USA, referat wygloszony na konferencji zorganizowanej przez CPA oraz Katedrę Historii Administracji (Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa), Lublin 2009.
 • Amerykański federalizm kooperacyjny (1902-1960). Społeczeństwo władzą? referat wygłoszony na Zjeździe Historyków Państwa i Prawa (Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee) Wrocław 2008.
 • Historia prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez CPA „Wiza - przepustka do lepszego świata czy tylko polityczna karta przetargowa?", Lublin 2008.
 • O kwestii religijnej w amerykańskich stanach założycielskich (XVII-XVIII w.), referat wygłoszony na Zjeździe Historyków Państwa i Prawa (Cuius Regio, Eius Religio?), Lublin 2006.
 • Skarbowość kolonii amerykańskich (od ich założenia do ogłoszenia niepodległości), referat wygłoszony na Zjeździe Historyków Państwa i Prawa (Podstawy materialne państwa. Zagadnienia Prawno-Historyczne), Szczecin 2004.

 

Uczestnictwo w innych konferencjach:

 • Program Center for International Legal Studies Senior Lawyers Orientation Program, Salzburg 2006 (w formie stypendium).
 • Konferencja Zagadnienia aktualne z historii państwa i prawa, Lwów 2009.

 

Kwerendy zagraniczne:

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, Waszyngton 2009 (grant KUL).

 

Pełnione funkcje:

od 2006 r. - kierownik Kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego KUL;

2006-2007 - koordynator Programu Erasmus dla Instytutu Prawa;

 

 

Kontakt:

kzasepa@kul.lublin.pl

 

Autor: Sebastian Kwiecień
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 08:40 - Katarzyna Maćkowska