Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL

Szczegółowy dorobek naukowy.pdf

 Przebieg kariery naukowej:

Studia na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1961-1966). Doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (r. 1971). Habilitacja w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (r. 1997). Staż pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej ponad 35 lat, w tym 19 lat w Szkołach Wyższych. Publikowany dorobek naukowo-badawczy obejmuje 189 pozycji (w tym 10 książek), natomiast prace niepublikowane obejmują 52 pozycje. Wypromowane: pięć doktoratów, ponad 220 prac magisterskich oraz kilkanaście prac licencjackich.

Najważniejsze publikacje:

 1. Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
 2. Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 3. Strategia sukcesu (carpe diem), Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2007
 4. Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 5. Globalizacja sektora usług w Polsce (współautor A. Masłowski), PWE, Warszawa 2005
 6. Współczesne tendencje w sektorze usług w Unii Europejskiej, IRWiK, Warszawa 2003
 7. Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa 2002
 8. Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków (współautor D. Mongiało), „Wiadomości Statystyczne" Nr 12/2005
 9. Sektor usług w krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne" Nr 6/2006
 10. Ewolucja usługowych struktur gospodarek Triady [w] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, SGH, Warszawa 2006
 11. Konkurencyjność międzynarodowa USA i Japonii, „Handel Wewnętrzny" nr 4-5/2006
 12. Międzynarodowa konkurencyjność Rosji [w] „Ekonomika", Politechnika Radomska, Prace Naukowe Nr 3/2006

Inne osiągnięcia:

Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych;

*wypromowane doktoraty

 

na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

(1) Paweł Marzec - obrona w 2002 roku - Adaptacja koncepcji promocji organizacji non-profit do działalności Kościoła Katolickiego w Polsce;

(2) Józef Bogusław Osoba - obrona w 2004 roku - Konkurencyjność i struktura gospodarki Republiki Federalnej Niemiec;

(3) Stanisław Miedziak - obrona w 2006 roku - Cykle koniunkturalne na światowym rynku cukru w drugiej połowie XX wieku.

 

na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

(4) Piotr Rubaj - obrona w 2010 - Zmiany międzynarodowej konkurencyjności Szwecji w drugiej połowie XX wieku w aspekcie ewolucji szwedzkiego modelu "państwa dobrobytu".

 

w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

(5) Marcin Czarnacki - obrona w 2012 - Mocarstwo regionalne w procesie integracji gospodarczej na przykładzie Brazylii w procesie tworzenia Strefy Wolnego Handlu Ameryk (Free Trade Area of the Americas) w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

*promotor czterech otwartych przewodów doktorskich w ramach Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Udziały w innych projektach badawczych:
 • udział w Grancie KBN - kierowanym przez prof. dr hab. Adama Lipowskiego oraz realizowanym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - na temat STRUKTURA GOSPODARKI TRANSFORMUJĄCEJ SIĘ. POLSKA 1990-1998 IPROJEKCJA DO ROKU 2010,
 • kierownictwo oraz w współwykonawstwo Grantu KBN na temat PRZEJAWY GLOBALIZACJI NA RYNKU USŁUG W TRANSFORMUJĄCEJ SIĘ GOSPODARCE POLSKI (2H02C02623). 
 • kierownictwo projektem badawczym pt. ŚWIATOWY RYNEK USŁUG W POCZĄTKACH XXI WIEKU, finansowanym ze środków MNiSW (nr rejestracyjny NN 112 041835) realizowanym od 6 października 2008 roku do 5 października 2010 roku w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

więcej

 

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2017, godz. 21:55 - Piotr Rubaj