Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

 

 

dr hab. Konrad Klimkowski

on a leave of absence / na urlopie  

 

Konrad Klimkowski started his academic career as a teacher and researcher in 1995, after earning his MA in the Institute of English, Catholic University of Lublin (KUL). Until his Ph.D. in 2003 (KUL), he researched English and Polish word formation, with major focus on compounding. In the years 2005-2012, he was affiliated with the Division of Applied Linguistics at the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS). In these years, his research interests moved to translation, particularly translation didactics. He was co-author of an educational programme for simultaneous interpreters, offered at UMCS in the years 2011-2014 (co-financed by the European Commission, Human Capital Operational Programme). In the years 2010-2012, he was programme coordinator of the project. Since October 2012, he has been employed in the Institute of English KUL, at the newly launched Chair of History of English and Translation Studies. Presently, in charge of a newly constructed translation and interpreting specialization at the Institute of English KUL. As a researcher, he is mostly interested in social constructivist, holistic, career-oriented approaches to translator and interpreter education, also promoting non-formal initiatives as a vital educational resource.

 

Konrad Klimkowski rozpoczął swoją karierę dydaktyczno-naukową w roku 1995, po uzyskaniu stopnia magistra nauk humanistycznych w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Do roku 2003, w którym uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (KUL), zajmował się badaniami z zakresu słowotwórstwa angielskiego i polskiego, a w szczególności zjawiskiem złożeń. W latach 2005-2012 był pracownikiem Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS. W tych latach jego zainteresowania badawcze przesunęły się na obszar przekładoznawstwa, a szczególnie na zagadnienia dydaktyki translacji. Jest współautorem programu kształcenia tłumaczy symultanicznych, oferowanego jako specjalizacja dla studentów UMCS w latach 2011-2014 (współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W latach 2010-2012 pełnił funkcję kierownika merytorycznego specjalizacji. Od października 2012 pracownik Instytutu Filologii Angielskiej KUL, w ramach nowo utworzonej Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki. Obecnie odpowiada za tworzenie nowej specjalizacji tłumaczeniowej w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Główne zainteresowania badawcze dotyczą konstruktywizmu społecznego w dydaktyce translacji, holistycznego i wyprofilowanego zawodowo podejścia w kształceniu tłumaczy. Istotnym elementem badań jest wykazywanie korzyści płynących ze stosowania inicjatyw pozaformalnych w kształceniu tłumaczy.

 

Autor: Magdalena Charzyńska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019, godz. 22:06 - Kinga Lis