Kierownik Katedry

Zajęcia w roku akad. 2007/2008

1. Wykład Poezja a tradycja

Wykład przeznaczony dla studentów wszystkich lat, włączony w program specjalizacji krytycznoliterackiej.

Poszczególne spotkania poświęcone są polskiej literaturze, a zwłaszcza poezji XX i XXI wieku i jej zróżnicowanym związkom z tradycją (konkretnymi tekstami), zwłaszcza biblijną i romantyczną. Wykłady mają charakter interpretacji twórczości wybitnych pisarzy współczesnych w aspekcie historyczno- i krytycznoliterackim.

2. Seminarium - Poezja a tradycja

Seminarium dla studentów zainteresowanych polską poezją współczesną (XX-XXI wiek) oraz jej związkami z tradycją, zwłaszcza biblijną i romantyczną. W ramach spotkań seminaryjnych studenci wypracowują problematykę własnych rozpraw o charakterze historyczno- i krytycznoliterackim. Wspólne lektury oraz dyskusje problemowe służą wzbogaceniu warsztatu polonistycznego, a w finale - napisaniu pracy magisterskiej. Uzupełnieniem seminarium jest wykład Poezja a tradycja oraz konwersatorium Dziedzictwo romantyzmu, w ramach specjalizacji krytycznoliterackiej.3. Proseminarium Dziedzictwo romantyzmu

W ramach spotkań studenci, poprzez lekturę szkiców literaturoznawczych i konkretnych utworów, rozpoznają i dyskutują problematykę związków (zróżnicowanych i aktualnych) literatury współczesnej (XX-XXI w.) z tradycją romantyczną. Proponowane lektury i konteksty pozwalają interesująco i wiarygodnie opisać normy współczesnej estetyki i egzystencji. Kryteria zaliczenia: praca proseminaryjna i aktywność na zajęciach.

Uzupełnieniem proseminarium jest wykład Poezja a tradycja. Kontynuacją proseminarium jest seminarium magisterskie Poezja a tradycja.Doktor habilitowany, prof. KUL. Kierownik Katedry Krytyki Literackiej KUL. Koordynator Specjalizacji Krytycznoliterackiej w ramach IFP KUL.

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1982). Studia polonistyczne na KUL (1982-1987), ukończone obroną pracy magisterskiej o poezji Aleksandra Wata (nagroda rektorska; promotor: prof. dr hab. D. Paluchowska; druk: Londyn, wyd. KONTRA, 1989).

Od 1991 do 1994 r. asystent w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.

Praca doktorska poświęcona poezji M. Białoszewskiego, obroniona w 1993 r. (promotor: prof. dr hab. D. Paluchowska; recenzenci: prof. dr hab. M. Maciejewski i prof. dr hab. Z. Łapiński; druk: Lublin 1997).

Od r. 1993 stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.

Habilitacja w 2001 r., na podstawie książki o autobiografizmie w polskiej poezji XX wieku (recenzenci: prof. dr hab. D. Paluchowska, prof. dr hab. E. Balcerzan, prof. dr hab. T. Kłak; druk: Lublin 2000).

Stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL w 2005 r. w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL. Od 1999 r. także praca na UKSW (Katedra Literatury XX wieku; stanowisko profesora nadzwyczajnego).

2006 r. - powołanie i objęcie kierownictwa Katedry Krytyki Literackiej KUL; powołanie i objęcie koordynacji specjalizacji krytycznoliterackiej w ramach IFP KUL.

Zainteresowania:

Polska literatura, zwłaszcza poezja i formy dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, korespondencja), XX i XXI wieku, w tym:

- twórczość Bolesława Leśmiana, Bruno Schulza, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Wata, Józefa Czechowicza, Czesława Miłosza, Anny Świrszczyńskiej, Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Janusza St. Pasierba, Tymoteusza Karpowicza, Rafała Wojaczka, Wiesława Myśliwskiego, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Pawła Huelle

- związki literatury, zwłaszcza poezji współczesnej, z tradycją romantyczną

- aspekty genologiczne małych form literackich

- poetyka cyklu

- autobiografizm w poezji współczesnej i romantycznej

- liryzm w poezji współczesnej i romantycznej

- wątki biblijne w poezji współczesnej

- polska myśl krytycznoliteracka (od romantyzmu po współczesność)

Publikacje:

1. Książki

- „...I w kołysankę już przemieniony płacz..." Obiit natus est... w poezji Aleksandra Wata, Londyn 1989

- „Niby ja". O poezji Białoszewskiego, Lublin 1997

- „Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety, Lublin 20002. Współredakcje:- Janusz St. Pasierb - poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003 (UKSW), s. 174

- Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Paluchowskiej-Zamącińskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006; 500 str.

- Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007; s. 390

- „Colloquia Litteraria" (2006 nr 1; 2007 nr 2)

3. Szkice, artykuły (wybór):

- O poezji Jana Polkowskiego. Szkic, „Akcent", 1990.

- To nie jest poezja (o wierszach Jana Polkowskiego), „Tygodnik Literacki", 1990, nr 11.

- Kicia Kocia spotyka Pana Cogito, „Teksty Drugie", 1994, nr 1, s. 67-77 (wersja rozdziału z rozprawy doktorskiej: „Niby ja". O poezji Białoszewskiego, Lublin 1997).

- Super flumina Babylonis Aleksandra Wata, w: Religijny wymiar polskiego Romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 1996; w serii: Religijne tradycje literatury polskiej pod red. S. Sawickiego, t. VII; s. 83-100.

- „I gdzie ja się zabłąkałem?". Buchalteria. Wobec wierszy ostatnich Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne", 1998, z. 1; s. 105-157.

- Przepaść Pana Cogito. Między antypodami życia, „Roczniki Humanistyczne", 1999, z. 1, s. 73-93.

- A. Wat (hasło osobowe), w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. 1, Lublin 2000, s. 465-470.

- W mocy sygnatury, czyli poemat jest osobą? Poemat jest kimś innym (Wojaczek), „Kresy", 2000, nr 2/3, s. 50-73.

- W mocy konwencji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, „Akcent", 2001, nr 1-2; s. 25-39.

- W czterech ścianach bólu, „Charaktery" 2002, nr 4 (63), s. 54-55.

- Czesława Zgorzelskiego pytania o współczesność, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, red. D. Paluchowska i M. Maciejewski, Lublin 2002, s. 91-106.

- [Tej znów nocy, dobrze po północy...] Aleksandra Wata, w: W „antykwariacie anielskich ekstrwagancji". O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski i W. Panas, Lublin 2002, s. 121-144.

- Ciągła rewizja kanonu zaprasza? w: Literatura polska 1990-2000, t. 1-2; pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2002, t. 1, s. 29-40.

- „Teraźniejszość rzeczy teraźniejszych". Jakub Pasierba, w: Janusz St. Pasierb - poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003 (UKSW), s. 113-130.

- Romantyzm czy romantyzmy?, „Zeszyty Szkolne"; wyd. Stentor, Warszawa, nr 1 (11) zima 2004; s. 32-36.

- Czechowicz o romantykach, romantyzmie i Słowackim, w: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Lublin 2004, s. 211-224.

- Hybris Aleksandra Wata (z Dziadami w tle), w: Rozmowy o Dziadach, pod red. B.Kuczery-Chachulskiej i M. Prussak, Warszawa 2005, s. 137-149

- Rymy słowicze Rymkiewicza, „Kresy" 2005 nr 3 (63), s. 61-69

- Gombrowicz, romantyk, w: Gombrowicze, pod red. B. Żynis, Słupsk 2006, s. 11-42

- Wprowadzenie, w: Literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007.

- Jakub i Anioł Jarosława Iwaszkiewicza (glosa do motywu) (Czytanie Dwudziestolecia II, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

- Czułość Norwida - Lekcja ciszy współczesnych ( „Colloquia Litteraria", 2007 nr 2)


Magisteria
Autor: Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2007, godz. 13:55 - Agnieszka Dybek