Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL 

Dean of the Faculty of Humanities and Head of the Department of the History of English and Translation Studies

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

 

Research interests: impersonal constructions in the history of English, the status of the subject in the history of English, the syntax of Old and Middle English Experiencers, passivisation in the history of English, typology of Old English verbs, linguistic, educational and cultural aspects of the Psalter reception and translation in medieval and early modern England, metrical Scottish Psalter, medieval multilingualism, historical semantics, medieval monasticism, codicology, paleography.

 

Hobbies: digitised manuscripts, anything to do with the Psalter, all things medieval with special focus on calligraphy; less glamorously, but none the less, old dictionaries and coffee.

 

Selected publications: listed only a click away, here

 

My course blog, useful links and some of my papers can be found here: 

Mediaeval Matters and Much More

 

and here:

 

academia.edu/MagdalenaCharzyńskaWójcik 

 

 

Zainteresowania naukowe: konstrukcje bezosobowe w historii języka angielskiego, status podmiotu w historii języka angielskiego, syntaks staro- i średnioangielskich czasowników doznaniowych, pasywizacja w historii języka angielskiego, typologia czasowników staoangielskich, językowe, edukacyjne i kulturowe aspekty recepcji i translacji Psałterza w średniowiecznej i renesansowej Anglii, szkocki Psałterz metryczny, średniowieczny multilingwizm, semantyka historyczna, monastycyzm średniowieczny, kodykologia, paleografia.

 

Hobby: zdygitalizowane manuskrypty, wszystko co się w jakikolwiek sposób łączy z Psałterzem i średniowieczem ze szczególnym uwzględnieniem kaligrafii; na deser - stare słowniki i kawa (dla wszystkich;-).

 

Wybrane publikacje: lista dostępna tu 

 

Blog poświęcony zajęciom, przydatne linki i wybrane z moich publikacji dostępne są też tu: 

Mediaeval Matters and Much More

 

oraz tu:

 

academia.edu/MagdalenaCharzyńskaWójcik 

 

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, godz. 22:24 - Kinga Lis