Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Konsultacje: czwartek 9:00 - 10:00

Życiorys zawodowy i naukowy

 

W latach 1995-2000 ukończyła studia z zakresu prawa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa.
W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
W latach 2003-2005 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Równocześnie pełniła tam funkcję prodziekana wydziału.
W latach 2004-2005 była zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W latach 2005 - 2011 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
15.03.2011r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Od 1.10.2011 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Równocześnie pełni funkcję kierownika Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego na WPPKiA KUL.

Z dniem 1.03.2012 r. uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W latach 2012-2016 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Administracji na WPPKiA KUL.

W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Menadżer promocji nauki". Studia realizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
W 2000 r. uzyskała grant promotorski przyznany przez Komitet Badań Naukowych (nr grantu: 1H01B01519, nr umowy: 610/H01/2000/19).
W ramach stypendium programu Erasmus w 2008 r. odbyła wyjazd naukowy na Wydział Prawa na Uniwersytet Jana Comeniusa w Bratysławie. W 2009 r odbyła wyjazd naukowy na Wydział Prawa na Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

20.12.2011 r. uzyskała nagrodę indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.

W okresie 1.05.2016 r.- 31.03.2018 kieruje projektem: „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jest członkiem Zespołu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.

Od 2015 r. pozostaje członkiem korespondentem TN KUL.

Jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 września 2015 r. uzyskała Medal brązowy za długoletnią służbę.

Ważniejsze publikacje:

 • Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej. Komentarz, (wsp. z A. Balickim, J. Kokot), CH. Beck, Warszawa 2016.
 • Prawne zasady funkcjonowania oświaty w Polsce Ludowej, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. 14, nr 4 (2016), s. 105-122.
 • Prawo oświatowe, (wsp. z A. Balickim), CH. Beck, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, (wsp. z A. Dębińskim), wyd. 2, Lublin 2015.
 • Spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową. Zagadnienia prawne [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, red. S. Wrzosek, M. Pyter, G. Ganczar, Lublin 2014, s. 257-267.
 • Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym (wsp. z A. Balickim), Warszawa 2014.
 • Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin 2014.
 • Realizacja prawa do ochrony zdrowia osób starszych w domu pomocy społecznej, (wspólnie z B. Czech-Jezierską) [w:] "Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju", red. M. Szewczak, B. Drop, R. Śmiech, Lublin 2013, s. 181-195.
 • Specific Forms of Compliance with Compulsory School Attendance as Part of the State Educational Policy, [w:] “Legal Security”, eds K. Dunaj, M. Stepnowska, Warsaw 2013, s. 112-127.
 • Prawo oświatowe a edukacja inkluzyjna, [w:] „Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD”, Lublin 2013, red. A. Dębiński, P. Stanisz [i in.], s. 1353-1365.
 • Realizacja polityki oświatowej państwa przez kuratora oświaty, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Lublin 2013, s. 35-47.
 • The role of Jan Kazimierz University in the process of development of legal studies at the Catholic University of Lublin (1918-1939), [wsp. z A. Dębińskim], “Visnyk of the Lviv University. Series History”, 2013, vol. 49, s. 143-163.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym, Komentarz, M. Pyter, C.H. Beck, Warszawa 2012.

 

Dydaktyka:

 • Prawo oświatowe/wykład fakultatywny
 • Prawo o szkolnictwie wyższym/wykład fakultatywny
 • Zarządzanie oświatą/wykład
 • Prawne aspekty administrowania oświatą/wykład dla doktorantów
 • Administrowanie oświatą/seminarium magisterskie
 • Prawo oświatowe/seminarium doktoranckie
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 19:12 - Adam Jankowski