Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL


Życiorys naukowy

W latach 1998-2002 zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji KUL na stanowisku asystenta. W roku 2000 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Współtworzył a następnie współpracował z Centrum Informatyki Prawniczej KUL. W styczniu 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawna ochrona danych osobowych w telekomunikacji” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od października 2002 r. do września 2010 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. W czerwcu 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, na którym Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne. Od 1 października 2011 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W lipcu 2012 r. przebywał na stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie (Wielka Brytania). W latach 2013 - 2014  pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 -2018 był członkiem komisji ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

 

W latach 2010 -2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL.Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, w Instytucie Prawa.

 

Od 1 października 2019 r. kieruje Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych w Instytucie Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Promotor 3 rozpraw doktorskich oraz ponad 100 prac magisterskich.

 

 

Główne kierunki badań naukowych:

- prawo ochrony danych osobowych,

- prawne aspekty technologii informacyjnych,

- prawo informacyjne w administracji publicznej,

- prawnicze zastosowania komputerów i sieci,

- publiczne prawo gospodarcze.


Zajęcia dydaktyczne

- wykład: Publiczne prawo gospodarcze

- wykład: Technologia informacyjna dla prawników

- wykład: Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej                

- wykład: Kontrola administracji publicznej 

- wykład: Zarządzanie informacją w administracji publicznej 

- wykład fakultatywny: Prawo ochrony danych osobowych
- wykład fakultatywny: Prawne aspekty komunikacji elektronicznej

- seminarium magisterskie: Prawo publiczne gospodarcze /kierunek: prawo/

- seminarium magisterskie: Informacja w administracji publicznej /kierunek: administracja/

- seminarium doktoranckie: Prawo publiczne gospodarcze


Wykaz wybranych publikacji

 

 

Plan zajęć i terminy konsultacji w semestrze zimowym 2019/2020.

 

 

Możliwość przesłania wiadomości:

 

dr hab. Paweł Fajgielski

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:41 - Paweł Fajgielski