Dr hab. Rafał Biskup, adiunkt 

Życiorys naukowy i zawodowy

 

pict0072_400

- 1993-1998 – studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego;
- 1998 - praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie, Sąd Gospodarczy;
- 1998 – obrona pracy magisterskiej – Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi – promotor – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski – wynik bardzo dobry z wyróżnieniem;
- 15.01.2002 – obrona pracy doktorskiej – Wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia teoretyczno -prawne – promotor prof. dr hab. Marian Zdyb, recenzenci – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski;
-11.12.2012 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie prawa, specjalność administracyjne prawo gospodarcze; Rozprawa habilitacyjna: Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym. Lublin 2011 
- 1.10.1998 – zatrudnienie (umowa na czas nieokreślony) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie na stanowisku adiunkta - wykładowcy w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

  

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

  • Ogólne postępowanie administracyjne
  • Publiczne prawo gospodarcze
  • Prawo obrotu instrumentami finansowymi

Seminaria

  • Prawne aspekty gospodarowania przestrzenią-  seminarium magisterskie 
  • Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe - seminarium doktoranckie 

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Artykuły i recenzje:

1.      Nadzór nad giełdą papierów wartościowych – Studia z prawa publicznego Tom I Współczesne problemy prawa publicznego, Lublin 1999,

2.      System depozytu papierów wartościowych w publicznym obrocie papierami wartościowymi , Prawo Administracja Kościół 2001, Nr 6-7,

3.      Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, Prawo Przedsiębiorcy 1999, Nr 15,

4.      Obowiązki informacyjne funduszu emerytalnego, Prawo przedsiębiorcy 2000, Nr 12,

5.      Funkcjonowanie Rynku pozagiełdowego – Prawo Administracja Kościół 2002, Nr 1,

6.      Źródła prawa administracyjnego – problemy praktyczne, Zeszyty naukowe WSH Radom – 2004,

7.      Wolność gospodarcza a etyka  w: Annales, Etyka w życiu gospodarczym, Tom 8 za 2005,

8.      Geneza GPW w Warszawie, w: Roczniki Nauk Prawnych KUL  Tom XV , nr 2 – 2005,

9.      Rafał Biskup (rec.): S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej. Lublin 2006 (recenzja w Prawo Administracja Kościół 3/2006,

10.  Rafał Biskup, Jerzy Flaga, (rec.), - Bernadetta Dolecka, Historia i kształtowanie się administracji AM w Lublinie w latach 1950-2005, Lublin 2006, ss. 97.  opublikowana w: Almamater 4 (61) 2006,

11.  Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego (Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości). Studia i Materiały IZiM KUL, Z. 6/2006 (współautor),

12.  Dobre obyczaje w działalności gospodarczej [w:]  Annales, Etyka w życiu gospodarczym, Tom 10 za 2007,

13.  Nowy wymiar swobody gospodarczej? Uwagi na tle postępowania koncesyjnego w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. [w:] Ius et Administratio, Zeszyt 2/2006 Rzeszów 2006,

14.  Kilka uwag o wpływie zasad z art. 8 KPA na budowanie etycznych standardów postępowania administracyjnego, Disputationes Ethicae – Etyka a prawo – Etyka działania NR 3/2007. Wydawnictwo AP,

15.  Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo, styczeń 2008, Z. 1 (743), ISSN 0031-0980, str. 59 – 71, (współautor)

Rozdziały w monografii

16.  Funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Publicznym rynku Papierów wartościowych , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 2002,

17.  Wykorzystanie instrumentów rynku pozagiełdowego w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska – M. Rudnicki, R. Biskup. A. Haładyj (red.) (w:) Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska , Lublin - Poznań 2003,

18.  Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć komisji papierów wartościowych i giełd, S. Fundowicz, J. Niczyporuk, J. Stelmasiak (red.) (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego  Lublin 2003,

19.  Obowiązkowy system rekompensat na rynku kapitałowym, w:  Ius et Veritas, Lublin 2003,

20.  Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane. J. Filipek (red), w: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko – Biała 2003,

21.  Egzekucja z papierów wartościowych, [w:] S. Fundowicz, J. Niczyporuk (red.), System egzekucji administracyjnej, Lublin 2004,

22.  Poszukiwanie koncepcji nauki administracji [w:] J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004, (współautor),

23.  Czy mamy już europejską wolność gospodarczą, w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Leoński, M. Szewczyk i inni (red), Poznań 2005,

24.  Biurokracja a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne [w:] J. Łukasiewicz (red.), Biurokracja, Rzeszów 2006, 

25.  Wolność gospodarcza w nauczaniu Jana Pawła II [w:] T. Guz, M. Kuć (red.), Ius et Fides, Księga Jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin Profesora Jana Świtki. Lublin 2006, (współautor),

26.  Rolnik jako przedsiębiorca, działalność gospodarcza jako działalność rolnicza [w:] A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska – Gagoś (red.), Historia magistra Vita. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Lublin 2007, 

27.   Podstawowe obowiązki organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym a prawo do dobrej administracji [w:] J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red), Dobra administracja. Teoria i praktyka, Radom 2007,

28.  Grupa producentów rolnych jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie [w:] M. Szewczak, R. Sura (red.),Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność, Lublin 2007,

29.  Mediacja w prawie telekomunikacyjnym [w:] J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów 2007, (współautor),

30.  Ograniczenia wolności gospodarczej w świetle Konstytucji RP [w:] M. Thorz (red.), W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Częstochowa 2008,

31.   Polityka reglamentacyjna państwa, [w:]  J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, Rzeszów 2008,

32.  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w świetle Wytycznych KE z 2008 r. [w:] J. Ciechanowicz McLean, T. Bojar Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej Wyd. UG, 2009, (współautor),

33.  Elementy mediacji w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, [w:] J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK, Rzeszów 2009, (współautor), 

34.  PPP i związane z partnerstwem działania podmiotów publicznych. Znaczenie umowy o PPP, [w:] B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009, (współautor),

35.  Wolność gospodarcza w kontekście katolickiej nauki społecznej, [w:] K. Machowicz (red.), Człowiek z perspektywy biznesu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009,

36.  Przedsiębiorca jako strona postępowania administracyjnego - uwagi na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, str. 31 - 40 (współautor), 

37.  Wolność gospodarcza w prawie UE, [w:] H. Nowicki, W. Szwajdler (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, , Toruń 2009, str. 47 - 61 (współautor),

38.  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego [w:] A. Przybyła, Wojciech Wytrążek (red.), Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Lublin 2010,

39.  Postępowanie administracyjne - najważniejsze instytucje procesowe [w:] A. Wojciechowska, A. Mazur (red.), Polowanie na kompetentnych pracowników administracji samorządowej, Lublin 2010, 

40.   Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, (współautor),

41.  Ograniczenia wolności gospodarczej w świetle Konstytucji RP [w:] M. Thorz (red.),  W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Częstochowa 2010  Wydanie II poprawione i uzupełnione,

42.  Rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej [w:] Kinga Machowicz (red.),  Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem, Lublin 2010,

43.  Bezpieczeństwo rynku finansowego w pięć lat po wejściu do UE na przykładzie transakcji opcyjnych [w:] M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Administracja publiczna i gospodarka w 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Lublin 2010, (współautor),

44.  Partnerstwo publiczno - prywatne - nowa formuła realizacji inwestycji publicznych [w:] R. Biskup, K. Giordano (red.) Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe. Lublin 2010, (współautor),

45.  Komentarz do art. 14-32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz. Warszawa 2012  ( Wyd. CH Beck,) 978-83-255-3738-8

46.  Komentarz do art. 1-3, 232, 247, 260, 262-263 Prawa o szkolnictwie wyższym [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. Warszawa 2012 (wyd. Beck) 978-83-255-3613-8

47.  Kilka uwag o ograniczeniu rozporządzania majątkiem  publicznym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium  , J. Łukasiewicz, red. ), Wyd. TNOiK Rzeszów 2012, ISBN 9788391699836, s. 52-64

48.  Wpływ art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na załatwianie spraw przedsiębiorców (w:) M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne. Lublin 2013 (100 195 = 2,5 AW, ss. 49-79 = 31 , rec. E. Czech, ISBN 978-83-7702559-8 AF: KUL AP

49.  Odformalizowanie rejestracji działalności gospodarczej - fikcja czy rzeczywiste poszerzenie wolności gospodarczej przedsiębiorców w: J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołdy – Wydrzyńska (red.) - 25 lat fundamentów wolności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. Katowice 2013 ss. 43-63 (20) ISBN 978-83-60953-80-8

50. Evolution of Administrative Procedure Ezemplifies Informatisation of Public Administration in Poland, Public Policy and Administration Review, March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 75-96, http://aripd.org/journals/ppar/Vol_2_No_1_March_2014/6.pdf

 

51. Biskup R. Sura, , Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza (w:) Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenie i perspektywy rozwoju. Red. Marcin Szewczak,  Bartłomiej Drob,  Ryszard Śmiech, Wyd. KUL, Lublin 2013, s 259  Liczba znaków 67 978.

52. Biskup R., Komentarz do art. 14-32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego Komentarz. Warszawa 2014 wydanie II poprawione i poszerzone  ( Wyd. CH Beck,)

53. Biskup, Radny jako podmiot o ograniczonej wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane [w:] M. Ganczar, M. Pyter, S. Wrzosek, Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka – Romańskiego (wyd. KUL2014) rec. E. Czech, S. Fundowicz, s. 55-84, ISBN 978-83-770286-4-3

54. Biskup R., W. Wytrążek, Kierowanie Instytucjami kultury w warunkach wolności gospodarczej (wkład 60%) [w:] J. Łukasiewicz, Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. Wyd. TNOiK Rzeszów 2014, s. 31-40 , rec. Jan Szreniawski, ISBN 978-83-916998-4-3

 

 

Redakcja  monografii naukowych:

50.  Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, Lublin 2003, ss.159, ISBN 83-910551-2-4, (współredaktor)

51.  Etyka w działalności gospodarczej. Wydawnictwo WSH Radom 2004, ss. 162, ISBN 83-916648-2-1 (współredakcja),

52.  Współredakcja numeru specjalnego: Planowanie strategiczne i przestrzenne, - Prawo Administracja Kościół - Lublin 2006,

53.  Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007, ss. 249, ISBN 978-83-7363-500-5; (współredakcja)

54.  “Umowy wikonannia ta zdijsniennia gospodarskoj dialnosti u prikordonnych rajonach Polszy i Ukrainy”, Wydawnictwo KUL i Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-501-2, (współredakcja),

55.  Conditions for the establishment and operation of businesses in cross-border regions of Poland and Ukraine, Wydawnictwo KUL i Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-502-9,(współredakcja),

56.  Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe. Lublin 2010, ISBN 978-83 - 7702 - 268 – 9,  (współredakcja).

57. Sprzedaż konsumencka w teorii i w praktyce (współredacja) Wyd. CH Beck, 
ISBN: 978-83-255-8409-2,

 

Monografie:

58.  Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne. Bydgoszcz 2003,

59.  Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011.

 

Inne naukowe

60.  Administracyjne prawo gospodarcze [w:] S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, Lublin 2008, ss. 159-198, ISBN 978-83-7363 -688-0 (18 haseł),

61.  Administracyjne (publiczne) prawo gospodarcze, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, (hasła encyklopedyczne -28)

62.  Hasła: Pojęcie i klasyfikacja decyzji administracyjnej. Podstawy wniesienia odwołania. Rodzaje decyzji odwoławczych. Sposoby wszczęcia postępowania. Działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych. Przedsiębiorców pojęcie i klasyfikacja. Przedsiębiorstwa pojęcie i klasyfikacja: w: S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała: Leksykon administratywisty. Radom 2013,  ISBN 978-83-62491-19-3

 

Inne 

63.  Sprawozdanie z konferencji naukowej: etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces, Prawo Administracja Kościół 2003, Nr 1 -2,

64.  Profesor Wit Klonowiecki (1902-1971) [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 2006,

65.  Profesor Wit Klonowiecki (1902-1971) [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 2008,

66.  Wenecja w: E. Szczot,  Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do wiecznego miast, Lublin 2007 ISBN 978-83-7363-612-5


 

Dydaktyka:
 
Wykłady z postępowania administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego dostępne w systemie e-kul dla studentów określonego kursu. 

 

 

Kontakt
e-mail: biskuprafal@gmail.com

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 20:04 - Adam Jankowski