2018

 

 • Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, W. Pawlak, Lublin 2018.

 

 • Bibliografia prac Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej za lata 1969-2018, w: Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, W. Pawlak, Lublin 2018, s. 27-53.

 

 • Jeszcze o polonikach w humanistycznej epistolografii XVI-XVII wieku, w: Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, W. Pawlak, Lublin 2018, s. 315-328. [pdf]

 

2017

 

 • Roland Desmarests' "Aloisiae Gonzagae ad Ladislaum Poloniae Regem sponsum proficiscentis propempticum". A Contribution to the History of Polish-French Cultural Links in the 17th Century, "PL.IT / Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi" 8 (2017), s. 22-37. [pdf]

 

 • Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640) z Sarbiewa k. Płońska, w: Wielcy Polacy. Perły kultury narodowej, red. J. Kozłowska-Marciak, Białystok 2017, s. 369-382. [pdf]

 

2016

 

 • Sarmacki głos w Europie: św. Stanisław Papczyński i jego dzieło, w: Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2016, s. 420-464.

 

 • Teoria kaznodziejstwa w Polsce wobec reformy trydenckiej (do połowy XVII wieku). Rekonesans, w: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 435-496.

 

 • Św. Stanisław Papczyński i sobiesciana w jego biografii, w: Pasaż wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [2016, publikacja elektroniczna].

 

 • Nieznana edycja "Imagines diaetae Zamoscianae" i ich wydawca. Przyczynek do dziejów europejskiej recepcji Szymona Szymonowica, "Studia Classica et Neolatina" 14 (2016): Quiddam novi? Certe, s. 9-25. [pdf]

 

 • Stanisław Papczyński jako teoretyk wymowy, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin 2016, red. M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski, s. 377-386. [pdf]

 

2015

 • "Amicorum colloquia absentium". Przyjaźń i epistolografia w humanistycznej "respublica litteraria", [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. V: Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 63-83. [pdf]

 

 • Eine unbekannte Ausgabe der „Imagines diaetae Zamoscianae“ und ihr Herausgeber. Ein Beitrag zur Geschichte der europäischen Rezeption von Szymon Szymonowic, „Roczniki Humanistyczne“ 63 (2015), z. 1. s. 185-204. [pdf]

 

 • Barbara quae fuerant regna latina fiunt. Polsko-niemieckie związki kulturalne w perspektywie neolatynistyki, w: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2015, s. 320-364. [pdf]

 

 • Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa, IBL PAN-Wydawnictwo, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2015, ss. 552 (Studia Staropolskie. Series Nova, t. XLIII).

 

2014

 • O wymowie kościelnej Stanisława Sokołowskiego i nie tylko, "Ruch Literacki" 55 (2014), z. 3, s. 357-365. [pdf]

 

 • Twórczość Jakuba Suszy. Kartka z dziejów literatury unickiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9), s. 191-202. [pdf]

 

2013

 • Wiedza tajemna Fabiana Birkowskiego, "Ruch Literacki"  54 (2013), nr 3 (318), s. 367-375. [pdf]

 

 • "Grecyzm Juwenala". Glosa do prologu "Kroniki" Mistrza Wincentego, "Śląskie Studia Polonistyczne" 2013, nr 2(4), s. 21-44. [tekst w pdf]

 

 • Przyjaźń uczonych, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 65-79. [tekst w pdf]

 

2012

 • De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, ss. 542 [spis treści].

 

 • Jezuicka ars legendi - Francesco Sacchini, "De ratione libros cum profectu legendi" (1613), w: Sarmackie theatrum, t. 5: Między księgami, red. M. Barłowska, M. Walińska, Katowice 2012, s. 197-219. [tekst w pdf]

 

 • Franciszek Rychłowski, Na dzień Niepokalanego Poczęcia Panny Przenaświętszej kazanie wtóre (1667), oprac. W. Pawlak, B. Niebelska-Rajca, [w:] "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 159-183 [pdf]. 

 

2011

 • Współred.: Wojny bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, Warszawa 2011.

 

 

 • Jakub Susza - zapomniany świadek i historiograf bitwy pod Beresteczkiem, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, Warszawa 2011, s. 211-235. [tekst w pdf]

 

 • Humanism and Philology, [w:] Humanism in Polish Culture, ed. A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Frankfurt am Main 2011, s. 153-174 [współautor: A. Karpiński] [pdf]

 

2009

 • Z dziejów pojęcia „humanitas” (do XVII wieku), w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010, s. 165-204 [pdf]

 

 • Erudycja humanistyczna w literaturze religijnej XVII wieku, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 223-265. [pdf]

 

 • Karmelitańskie kazania pogrzebowe XVII wieku, „Barok. Historia – Literatura –Sztuka” 16 (2009), nr 1(31), s. 267-276.

 

 • Od Sokołowskiego do Szylarskiego. Z dziejów homiletyki XVI-XVIII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 16 (2009), nr 1(31), s. 15-39. [pdf]

 

 • "O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkiemi erudytami pokazać". Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 45-72. [tekst w pdf]

 

2008

 • Barokowe kazania o św. Jacku – między laudacją a parenezą, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 213-236. [pdf]

 

 • Otium litteratum – lectio, excerptio, repetitio, compilatio? Przyczynek do dziejów siedemnastowiecznej kultury literackiej, w: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa 2008, s. 252-268.

 

 • Bł. Stanisław Papczyński wśród barokowych kaznodziejów, w: Stanisław Papczyński, Pisma pasyjne, przeł. R. R. Piętka, wprow. W. Pawlak, M. Miotk, Warszawa 2008, s. 7-53. [pdf]

 

 • Szymon Szymonowic – poeta nieznany?, w: Szymon Szymonowic poeta wciąż aktualny, red. D. Kawałko, Zamość 2008, s. 13-27 (przedr. w: Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda, E. Fiała, M. Gorlińska, Zamość 2009, s. 13-32) [pdf]

 

2006

 • Edycja kryt.: Walerian Gutowski, Prezerwatywa moralna od morowego powietrza. Kazanie [...] miane [...] w niedzielę pietnastą po Świątkach RP 1660, do druku przygotował i opracował W. Pawlak, w: Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 207-226 [pdf].

 

 • Praedicator urbanus” – Walerian Gutowski OFMConv, w: Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006, s. 191-206 [pdf].

 

 • Jan Kochanowski wobec starości, w: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 87-97. [tekst w pdf]

 

2005

 • Koncept w polskich kazaniach barokowych, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2005, ss. 354. [nota o książce]

 

 • Współred.: Koncept w kulturze staropolskiej, red. Ludwika Ślęk, A. Karpiński, […], Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2005, ss. 362. [spis treści]

 

 • Koncepty kaznodziejskie w oczach krytyków, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 251-271.

 

2003

 • Papierowe łzy barokowego homilety – „Instructissima bibliotheca manualis concionatoria” T. Lohnera, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 168-185.

 

 • O wyobraźni religijnej Wespazjana Kochowskiego – „Ogród Panieński”, w: Wespazjan Kochowski w kręgu kultury literackiej, red. D. Chemperek, Lublin 2003, s. 161-183.

 

2002

 • Paradoxa theologica" Wacława Potockiego wobec kaznodziejskich „nowin", „Roczniki Humanistyczne" 2002, z. 1, s. 161-186.

 

 • Kazania maryjne Franciszka Rychłowskiego i problem tzw. kazań konceptystycznych, w: Świt i zmierzch baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej, A. Karpińskiego, Lublin 2002, s. 219-242.

 

 • Kochowski Wespazjan, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, szp. 266-267.

 

2001

 • Rec. z: Wojciech Pazera, Kaznodziejstwo w Polsce od początków do końca epoki baroku, Częstochowa 1999, „Zeszyty Naukowe KUL" 2001, z. 3-4, s. 126-134.

 

 • Z problematyki konceptyzmu w prozie kaznodziejskiej epoki baroku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka", 8 (2001), z. 2, s. 25-46.

 

 • Twórczość Wespazjana Kochowskiego wobec popularnej literatury religijnej (na przykładzie "Ogrodu panieńskiego"), w: Sarmackie theatrum, t. 2, red. R. Ocieczek, Katowice 2001, s. 17-32.
Autor: WP
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 09:31 - Wiesław Pawlak