• Jeszcze o polonikach w humanistycznej epistolografii XVI-XVII wieku, konferencja  Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej IV, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 20-21.10.2016.
 • Jeszcze o możliwych źródłach inspiracji "Kroniki" Mistrza Wincentego, konferencja Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 27-29.09.2016.
 • Kazanie - gatunek (nie)klasyczny? konferencja Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 25-26.09.2015.
 • Nieznana edycja „Imagines diaetae Zamoscianae” i ich wydawca. Przyczynek do dziejów europejskiej recepcji Szymona Szymonowica, konferencja Colloquium Neolatinum VI, Uniwersytet Gdański, 26-27.05.2015.
 • Amicorum colloquia absentium. Przyjaźń i epistolografia w humanistycznej respublica litteraria, konferencja Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do końca XIX w.), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 23-24.10.2014.
 • Konflikt unicko-prawosławny w relacjach Jakuba Suszy (1610-1687), unickiego biskupa chełmskiego, międzynarodowa konferencja Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwołania współczesne (w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa), Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 16–18 czerwca 2014 r.
 • "Grecyzm Juwenala". Glosa do prologu "Kroniki" Wincentego Kadłubka. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym z cyklu "Warszawskie Czwartki Staropolskie" w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa, 17 stycznia 2013.
 • Przyjaźń uczonych, konferencja Przyjaźń w literaturze staropolskiej z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 8-10 października 2012. 
 • Erudycja humanistyczna i jej krytycy, zebranie naukowe z cyklu Convivium, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Lublin, 25 kwietnia 2012.
 • Jezuicka ars legendi – Francesco Sacchini, „De ratione libros cum profectu legendi” (1613), konferencja Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13–15 października 2010.
 • Jakub Susza – zapomniany świadek i historiograf bitwy pod Beresteczkiem, konferencja Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 6-8 maja 2010.
 • Erudycja humanistyczna w literaturze religijnej XVII wieku, konferencja  Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Lublin, 8-9 grudnia 2008.
 • „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkiemi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej, konferencja Staropolskie kompendia wiedzy, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, 30-31 maja 2007.
 • Szymon Szymonowic – poeta nieznany? konferencja Szymon Szymonowic – poeta wciąż aktualny, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Zamość, 24 października 2008.
 • Nieznane karty z biografii Szymona Szymonowica, konferencja „Żeńcy” Szymona Szymonowica – wczoraj i dziś, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Bukowina, 21 września 2008.
 • Concetti predicabili w barokowych kazaniach o św. Jacku, konferencja Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Uniwersytet Opolski, Polska Prowincja Dominikanów, Opole-Kamień Śląski, 8-10 października 2007.
 • „Praedicator urbanus” – Walerian Gutowski OFMConv., konferencja Wielcy kaznodzieje Krakowa, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków, 12 października 2006.
 • Otium litteratum – lectio, excerptio, repetitio, compilatio? Przyczynek do siedemnastowiecznej kultury literackiej, konferencja Proza staropolska znana i nieznana, z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 5-8 września 2006. 
 • Jan Kochanowski wobec starości, konferencja Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, Zakład Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS, Lublin, 8-10 listopada 2004.
 • Biblia w perspektywie retoryki, konferencja Wzory wymowy w Europie Środkowo-Wschodniej od XV do XXI wieku, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz Dolny-Warszawa, 8-15 października 2003. 
 • Koncepty kaznodziejskie w oczach krytyków, konferencja Koncept w kulturze staropolskiej z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kazimierz Dolny, 3-6 września 2003.
 • Barokowe koncepty kaznodziejskie – święta sofistyka? Zebranie naukowe Katedry Historii Literatury Staropolskiej KUL, Lublin, 31. maja 2002.
 • O łzach w europejskiej homiletyce XVII wieku („Instructissima bibliotheca manualis concionatoria” Tobiasa Lohnera), konferencja Łzy w kulturze staropolskiej z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 26-28 września 2001.
 • O wyobraźni religijnej Wespazjana Kochowskiego – „Ogród Panieński”, konferencja Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka przełomu XVII i XVIII wieku w Europie, Zakład Literatury Staropolskiej UMCS, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski, Lublin-Kazimierz Dolny, 13-14 listopada 2000.
 • Nad kazaniami późnobarokowymi, konferencja Od Potockiego do Konarskiego z cyklu Kolokwia staropolskie, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 23-25września 1999.
 • Twórczość Wespazjana Kochowskiego wobec popularnej literatury religijnej (na przykładzie „Ogrodu Panieńskiego”), konferencja Sarmackie theatrum. Od narodzin do śmierci, Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 9-11 grudnia 1998.
Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 09:35 - Wiesław Pawlak