Dr hab. Wojciech Wytrążek

wwojtek@kul.pl   

 

Informacje dla studentów

http://pracownik.kul.pl/wwojtek (Dydaktyka)

 

Życiorys

 • 21-10-2014 - uzyskanie stopnia dr hab. w zakresie prawa, specjalność - prawo administracyjne
 • 04.2009-04.2010 - Ekspert ds. Jakości w projekcie Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012 zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanym przez UE w ramach EFS 
 • grudzień 2008 - organizacja II Akcji informacyjnej na temat przeszczepów szpiku kostnego
 • 02.2007-10.2011 Sekretarz Rady Wydziału
 • od października 2006 - adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego
 • maj 2006 - współorganizacja obchodów Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w KUL
 • 2006 - asystent w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego WPPKiA KUL
 • grudzień 2005 – obrona rozprawy doktorskiej pt. Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. S. Wrzoska;
 • październik 2004 - asytent w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem WPPKiA KUL;
 • 2003-2004 doktorant stypendysta;
 • 1998-2003 - studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • 2003 – obrona pracy magisterskiej pt. Nadzór nad samorządem terytorialnym na kierunku prawo;
  • 2002 – obrona pracy magisterskiej pt. Decentralizacja administracji publicznej na kierunku administracja;


Publikacje

Monografie

 1. Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji
      - Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 2. Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
   - Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
 3. Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 326, ISBN 978-83-7702-689-2dzialalnosc-artystyczna

Redakcja naukowa

 1. Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, WSH, Radom 2008.
 2. Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Wschód Agencja Usługowa, Lublin 2010

Artykuły

 1. Decentralizacja administracji publicznej

  - Roczniki Nauk Prawnych KUL 3/XIV/2004;

 2. Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym

  - Prawo – Administracja – Kościół 3/2004;

 3. Wirtualna biurokracja a sprawność działania administracji

  - Biurokracja, TNOiK, Rzeszów 2006sda

 4. Planowanie strategiczne narzędziem zarządzania administracją

  - Prawo - Administracja - Kościół, numer specjalny 2006 (Planowanie strategiczne i przestrzenne)

 5. Koncepcje zarządzania w samorządzie terytorialnym

  - Prawo - Administracja - Kościół 3/2006

 6. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu terytorialnego - Rozwój zrównoważony na szczblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, KUL, Lublin 2006

 7. Informatyzacja a jakość administracji - Dobra administracja - teoria i praktyka, WSH, Radom 2007

 8. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości przez samorządy lokalne - Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, KUL i LSB, Lublin 2007

 9. Wpływ ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej na warunki życia na wsi - Wspólna Polityka Rolna - tradycja i nowoczesność, KUL, Lublin 2007

 10. Problemy informatyzacji administracji publicznej - Roczniki Nauk Prawnych, Tom XVII, nr 1 - 20007

 11. Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym - Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partcypacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 12. Zarządzanie jakością w administracji publicznej - Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, WSH, Radom 2008

 13. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii organizacji i zarządzania - Kompendnium wiedzy administratywisty (red. S. Wrzosek), KUL, Lublin 2008

 14. Centrum Informatyki Prawniczej (w:) Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin 2008.

 15. Zarządzanie strategiczne w polityce administracyjnej samorządu terytorialnego

  - Polityka administracyjna, TNOiK, Rzeszów 2008

 16. Odpowiedzialność za społeczność lokalną w państwie zdecentralizowanym

  - Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu - Administracja i zarządzanie (Tom IV - 2008), WSH, Radom 2008 Rozszerzona wersja do ściągnięcia - Odpowiedzialnosc.pdfst20w_142

 17. Rozstrzygnięcia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

  - Gazeta samorządu i administracji, Nr 1/2009 (279) z 01.01.2009

 18. Premier może zawiesić lub rozwiązać organy samorządu

  - Gazeta samorządu i administracji, Nr 2/2009 (280) z 15.01.2009

 19. Izby mają prawo wstępu do urzędu, żądania informacji i dokumentacji

  - Gazeta Samorządu i Administracji Nr 3/2009 (281) z 01.02.2009

 20. Jak nie złamać prawa? - Magazyn Gitarzysta 01/2010

 21. Turystyka w dokumentach strategicznych administracji publicznej (w:) Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce (red.) W. Wytrążek, A. Przybyła, Lublin 2010

 22. Nauka samorządności w społecznościach lokalnych (w:) 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – Doświadczenia i perspektywy (red.) K. Grabczuk, M. Szewczak, Gaudium, Lublin 2010

 23. Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji publicznej (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego (red.) S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

 24. Wizja i misja jednostki samorządu terytorialnego a rozwój aktywności lokalnej (w:) Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red.) M. Szewczak, K. Grabczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

 25. Wspólnota mieszkaniowa jako szkoła samorządności (w:) Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej (red.) K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2010

 26. Inwestycje publiczne w strategii rozwoju miasta Lublin (w:) Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne ekonomiczne i środowiskowe (red.) K. Giordano, R. Biskup, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

 27. Rola samorządu wobec dezintegracji miasta (w:) Administracja publiczna wobec procesu globalizacji (red.) M. Rudnicki, M. Jabłoński, C. H. Beck, Warszawa 2011

 28. Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej (w:) Europeizacja publicznego prawa gospodarczego (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, C. H. Beck, Warszawa 2011

 29. Przedsiębiorczość w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy. Wybrane aspekty prawne (w:) Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci (red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 30. Zarządzanie strategiczne w województwie lubelskim na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego (w:) Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE (red.) M. Szewczak, M. Ganczar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011

 31. Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych (w:) Podstawy naukoznawstwa Tom 2, (red.) P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 32. Weryfikacja muzyków w czasach PRL - Magazyn Gitarzysta 02/2012
 33. Władztwo administracyjne a przywództwo lokalne (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium (red.) J. Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2012, s. 768-776.

 34. Rockmana trudna dola, czyli o życiu zawodowym muzyków i koncertach w PRL-u - Magazyn Gitarzysta 06/2012, ISSN 1895-3832,
  s. 52-54.

 35. Realizacja inwestycji strategicznych samorządu terytorialnego w warunkach społeczeństwa ryzyka (w:) Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych (red.) M. Rudnicki, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-430-0, Lublin 2012, s. 207-224.

 36. Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu jakości administracji publicznej – Roczniki Nauk Prawnych 2012, nr 2 (tom 22), ISSN 1507-7896, s. 129-148.

 37. Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury
  [w:] M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, ISBN 978-83-7702-559-8, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 229-244.

 38. Życie muzyką czy życie z muzyki? O nagraniach i tantiemach kiedyś i obecnie - Magazyn Gitarzysta 04/2013, ISSN 1895-3832, s. 60-62.
 39. Wirtualna przestrzeń publiczna - szansa czy zagrożenie dla administracji, [w:] A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, ISBN 978-83-7641-902-2, Difin, Warszawa 2013, s. 170-188
 40. Instytucjonalne formy współpracy transgranicznej samorządu terytorialnego jako czynnik rozwoju regionalnego [w:] Prawo i Więź 1/2014, ISSN 2299-405X, s. 87-102
 41. Postulaty nowoczesnej administracji a zasady ustroju samorządu terytorialnego [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, red. S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3, s. 347-358.
 42. R. Biskup, W. Wytrążek, Kierowanie instytucjami kultury w warunkach wolności gospodarczej, [w:] Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-916998-4-3, s. 31-39.
 43. Obowiązki przedsiębiorców w umowach elektronicznych z konsumentami, [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa (red.) Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-963-3, s. 357-365.
 44. Kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa imprez masowych, [w:] P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-785-1, 605-619, 38500 znaków.
 45. Polityka kulturalna samorządu terytorialnego a sytuacja rynku muzycznego w Polsce, [w:] K. Machowicz, G. Zasuwa, Praktyka ochrony praw człowieka. Tom III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-040-8, 75-88, 27100 znaków.
 46. Przełom w sprawie ZZM RP – Magazyn „Gitarzysta” 7/2015 (#115), s. 26, ISSN 1895-3832
 47. Uliczny grajek pod paragrafem – Magazyn „Gitarzysta” 9/2015 (#117), s. 22, ISSN 1895-3832
 48. Prawo do kultury w warunkach wolności gospodarczej, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, Tom VI, nr 2, s. 123-135, ISSN: 2082-8578, 34900 znaków
 49. Opłaty reprograficzne a swoboda korzystania z dóbr kultury, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN: 1896-8406, t. XI, 13 (1) 2016, s. 69-91, 57750 znaków, wykaz B – 10 punktów.
 50. Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej – burzliwa historia restytucji, „Palestra Świętokrzyska” 2016, Nr 35-369 marzec – czerwiec, s. 92-97, ISSN 1898-5467, 17400 znaków
 51. Od reglamentacji do animacji - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym, [w:] I. Lasek-Surowiec, 25 lat polskiej samorządności. Samorząd terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy, ISBN 978-83-61149-91-0, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, ss. 421, s. 63-74, liczba znaków: 35592

Conference presentations:

 1. Planowanie strategiczne narzędziem zarządzania administracją - Konferencja naukowa Planowanie strategiczne i przestrzenne - KUL, Międzyrzec Podlaski 23.09.2005;
 2. Wirtualna biurokracja a sprawność administracji - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biurokracja, Krynica Zdrój 2-4.06.2006 (zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie).
 3. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu terytorialnego - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, KUL 19-20.10.2006
 4. Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym - Konferencja Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Wydział Politologii UMCS, Lublin, 20-04-2007
 5. Informatyzacja a jakość administracji - Konferencja Dobra administracja - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 9-10.05.2007
 6. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości przez samorządy lokalne - XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, KUL 13-14.09.2007
 7. Zarządzanie jakością w administracji publicznej - Konferencja Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 20-21.04.2008
 8. Zarządzanie strategiczne w polityce administracyjnej samorządu terytorialnego - IV Międzynarodowa Konferencja Polityka administracyjna, Stryków 7-9.09.2008 (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie)
 9. Powiat w systemie administracji publicznej - 10 lat powiatu łęczyńskiego, Łęczna 25.01.2009
 10. Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki - KUL 25.05.2009
 11. Zastosowanie zarządzania strategicznego w administracji publicznej - KUL 28.06.2009
 12. Zarządzanie strategiczne w województwie lubelskim na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego - KUL 04.09.2009
 13. Przywództwo i motywacja w zarządzaniu strategicznym - KUL 27.03.2010
 14. Stymulowanie rozwoju turystyki przez administrację publiczną – KUL 10.05.2010
 15. Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu jakości administracji publicznej - WSH 15.04.2011
 16. Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego - KUL 12.05.2011
 17. Przedsiębiorczość w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy. Wybrane aspekty prawne - KUL 20.10.2011 
 18. Kontrola podmiotów opieki społecznej - KUL 31.03.2012
 19. Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej – warsztat w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 18-24 listopada 2013 r., organizator: Koło Naukowe ELSA Lublin; Instytut Administracji, Lublin, 21.11.2013.

 20. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – referat na konferencjiKraśnik walczy z wykluczeniem cyfrowym zorganizowanej przez Urząd Miasta Kraśnik oraz Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik 28-03-2014.

 21. Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego, referat na zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL, Collegium Jana Pawła II, 31 marca 2014

 22. R. Biskup, W. Wytrążek, Czy wolność gospodarcza ma wpływ na kulturę? Elementy komercji w polityce kulturalnej państwa?, Krajowa konferencja naukowa Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Mąchocice Kapitulne 30-31 maja 2014 r., organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Rzeszowie oraz Centrum Naukowe Organizacji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

 23. Wpływ wolności gospodarczej na realizację prawa do kultury, Konferencja Kultura i mecenat, KUL 20-11-2014.

 24. Jak pomagać skuteczniej? Prawne i praktyczne aspekty działania stowarzyszeń – wykład podczas III Dni Psychologiczno-Profilaktycznych w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, 28 stycznia 2015.

 25. Zagrożenia w sieci – wykład podczas Dnia Otwartego KUL, 20 marca 2015.

 26. Zagrożenia w sieci – wykład podczas Lexaliów WPPKiA KUL, 23 marca 2015.

 27. Nadzór i kontrola - między decentralizacją a kierownictwem – Konferencja Nadzór i kontrola w administracji samorządowej zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, 19 marca 2015.

 28. Między reglamentacją a animacją - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym - konferencja 25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991), PWSZ Chełm, 15-09-2015

 29.  Producenci sprzętu elektronicznego kontra twórcy – kulisy sporu o opłatę reprograficzną, Konferencja Kultura i wolny rynek, organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych, Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 19 listopada 2015.

 30. Status prawny artystów ulicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego, Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Rada Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL, Fundacja Akademia Wiedzy, Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 07 kwietnia 2016 r.

 31. Ochrona polskiej kultury muzycznej – aspekty prawne i społeczne, Ogólnopolska konferencja Kultura i metoda – między swoistością i uniwersalizmem, organizatorzy: Instytut Kulturoznawstwa KUL, Roczniki Kulturoznawcze KUL, 12 maja 2016.

 32. Stypendia artystyczne i kulturalne, Ogólnopolska konferencja Aktualne problemy prawa socjalnego, Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13 maja 2016 r.

 33. Wolność zrzeszania się osób wykonujących zawody artystyczne, Ogólnopolska konferencja Aktualne problemy funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizatorzy: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Fundacja Akademia Wiedzy, Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 25 czerwca 2016 r.

Training received

 • 15.01-19.02.2011 - Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki (KUL, CITTL, projekt Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski)
 • 11-12.02.2010 - Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej; Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na przeprowadzenie badań? (KUL, projekt Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki)
 • 18-19.09.2006 - Innowacje organizacyjne i wykorzystanie informatyki w zarządzaniu - najlepsze praktyki (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland)
 • 10-12.02.2006 - Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych (Ośrodek Doskonalenia Uniejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa)
 • 28-29.01.2005 - Szkolenie dla Opiekunów Lat (KUL)

 

Prizes and awards

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.09.2015
 • Nagroda zespołowa Rektora KUL za popularyzację nauki i wyróżniającą się pracę społeczną (12.2014)
 • Nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę doktorską (12.2006)
 • Podziękowanie Dziekana WPPKiA za pracę społeczną w latach 2007-2011 (sekretarz RW)

Przynależność do organizacji

 • Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie SOLO ŻYCIA - wiceprezes (2012-2018), członek założyciel (od 2007)
 • Towarzystwo Naukowe KUL - członek współpracownik (od 2009)
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL - członek zwyczajny (od 2006)
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - zastępca członka
 •  
Autor: Wojciech Wytrążek
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020, godz. 21:45 - Wojciech Wytrążek