Ur. 7 VI 1943 r. w Niezabitowie koło Wąwolnicy. Po ukończeniu w 1963 r. Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, rozpoczął studia historii sztuki w KUL, które ukończył w 1968 r. W latach od 1969 do 1973 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuki Kościelnej KUL. Prowadził zajęcia z rysunku odręcznego dla studentów I roku historii sztuki, brał udział w objazdach naukowych oraz w inwentaryzacyjnych praktykach studenckich, prowadzonych przez ks. prof. Władysława Smolenia. Lubiany przez studentów, uczynny kolega. Zainteresowania skupiał na malarstwie miniaturowym (pracę magisterską napisał o miniaturach w Graduale L 13 przechowywanym w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie) oraz na średniowiecznej rzeźbie. Autor artykułu Typ Pięknej Madonny z Krumlowa w polskiej plastyce pierwszej połowy XV w. („Roczniki Humanistyczne" 19(1971), z. 5, s. 47-62). Zmarł tragicznie 2 XI 2002 r.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 13:16 - Ireneusz Marciszuk