Dr Ilona Grądzka

 

Życiorys naukowy

Absolwentka KUL. W 2002 roku obroniła pracę magisterską nt. Ewolucja pozycji ustrojowej Prezydenta w Polsce od 1989 roku napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. D. Dudka. Pracę jako asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego rozpoczęła 1 października 2006 r. 
W grudniu 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w listopadzie 2014 r., nt. Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania Parlamentu i systemu prawnego. Promotorem rozprawy był Prof. dr hab. D. Dudek, recenzentami Prof. M. Granat i Prof. A. Kuś. Od 1 października 2017 zatrudniona jest na stanowisku adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
 
 
 Zajęcia dydaktyczne
• ćwiczenia dla studentów II roku prawa i administracji

 

Wykaz publikacji

Artykuły:
1.Spór o instytucję kontrasygnaty, w: Ius et Veritas, Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003 r.
2.Parlament polski a Unia Europejska, "Cywilizacja" 2005, nr 12.

3. Hasła: władza wykonawcza, zasada suwerenności narodu, w: Leksykon obywatela, Warszawa 2008 r.

4. Prof. D. Dudek, dr P. Czarnek, mgr I. Grądzka, mgr A. Gajewska, Katedra Prawa Konstytucyjnego, w: Księga jubileuszowa z okazji 90 - lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008.

5. Zasada suwerenności narodu, pluralizm polityczny, w: Zasady ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Lublin 2009.

6. Zasada poszanowania tożsamości narodowych państw członkowskich, referat wygłoszony na X International Conference on Human Rights, June 3-4 2010 Taranto.

7. Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania parlamentu i procesu legislacyjnego, tom I, w: Ius est ars et aequi. Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (red.) N. Szczęch, Legnica 2010.

8. Opinia prawna nt. W sprawie niektórych aspektów udziału Sejmu RP w dialogu politycznym Unii Europejskiej, D. Dudek, I. Grądzka, "Przegląd Sejmowy", 2014, nr 3.

 

Publikacje zbiorowe:

"Constitutional legal status of foreigners", w: E. Krzysztofik, E. Tuora-Schwierskott (red.), "EU migration policy and the  internal security of the member states", Berlin 2016;

 

 

 

 

 

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 09:31 - Ilona Grądzka