Pracownik naukowy KUL, adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Doktorat uzyskał z dziedziny nauk technicznych na podstawie dysertacji pt. "Analiza gęstości sieci pomiarowej deszczów dla potrzeb hydrologii miejskiej na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy". 

Kontakt

witold.adamowski@kul.pl


 • architektura krajobrazu
 • urbanistyka
 • zrównoważony rozwój w urbanistyce i planowaniu przestrzennym
 • projektowanie krajobrazu
 • projektowanie przestrzeni publicznej
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
 • urbanistyka
 • architektura
 • krajobrazu

 • badania nad sakralnym krajobrazem kulturowym. Inwentaryzacja przydrożnych krzyży i kapliczek oraz ich waloryzacja krajobrazowo-
 • badania urządzonej zieleni miejskiej w aspekcie oceny jej układu przestrzennego, kompozycyjnego, funkcjonalnego, roślinnego i w
 • powiązania pomiędzy przyrodą i sztuką, w szczególności rozpoznawanie roślin i kompozycji ogrodowych w dziełach sztuki oraz okre
 • architektura krajobrazu
 • Kształtowanie sakralnego krajobrazu kulturowego
 • zieleń miejska
 • związki historii sztuki i przyrody