Dr Jacek Szczot, adiunkt

Życiorys naukowy i zawodowy

Studia prawnicze rozpoczął i ukończył na tutejszym Wydziale. Za pracę magisterską pod tytułem: “Strajk i inne formy protestu jako środek obrony praw i interesów pracowniczych” otrzymał nagrody: Rady Wydziału, Rektora KUL oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Lublinie, a następnie w roku 1992 podjął pracę w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Doktorat przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. St. Wrzoska na temat „Równość w dostępie do zatrudnienia w urzędach administracji publicznej”.
W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję radnego Rady Miasta w Lublinie, a w 1997 został posłem na Sejm RP z województwa lubelskiego. W Sejmie był m.in. członkiem sejmowej Komisji Polityki Społecznej, Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w Kodyfikacjach. Autor licznych projektów zmian w przepisach prawa, a zwłaszcza w Kodeksie pracy. Był sprawozdawcą sejmowym wielu projektów nowelizacji różnych ustaw. W 2001 roku został wyróżniony nagrodą “Gazety Prawnej” za działania na rzecz tworzenia dobrego prawa oraz warunków rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, a w szczególności za wkład w opracowanie ustawy Kodeks spółek handlowych (był przewodniczący podkomisji zajmującej się opracowaniem K.s.h. oraz sprawozdawcą tej ustawy). W latach 2000-2001 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a w roku 2007 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ekspert Komisji Sejmowych. Członek Rady Ochrony Pracy (2006-2008). W latach 2007 – 2008 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Po powrocie z urlopu bezpłatnego (czerwiec 2002 r.) przyznanego w związku z pełnieniem funkcji publicznych wrócił do pracy dydaktycznej, a od 2003 r. jest zatrudniony w Katedrze Nauki Administracji WPPKiA KUL. 

Organizator  i uczestnik (prelegent) kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych.  Wykładowca i szkoleniowiec na licznych kursach i szkoleniach.

Organizator  i kierownik Studiów Podyplomowych:

- w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

- w zakresie prawa pracy;

- w zakresie prawa pracy i prawa urzędniczego.

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin
  • Chrześcijański Ruch Samorządowy
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady - Prawo urzędnicze

Konwersatorium - Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Seminarium - Prawo urzędnicze

 

 

Wykaz publikacji

 

Monografie

- Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red., Lublin 2012, Wydawnictwo POLIHYMNIA.

- Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, (współred.) Lublin 2009, Wydawnictwo KUL.

- O moralne podstawy ustroju – wybór pism Ignacego Czumy,(1891-1963) (współred.), Lublin 2007, Wydawnictwo KUL.

- Urlopy-komentarz – Warszawa 2006, Wydawnictwo AD. DRĄGOWSKI S.A.

- Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika, Warszawa 1996 (dwa wydania), Wydawnictwo “SeZaM”;

- Regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Warszawa 1996 (i 1997) (dwa wydania), Wydawnictwo “SeZaM”;

- Urlopy ’97, Warszawa 1997, Wydawnictwo “SeZaM”;

- Nowy Kodeks pracy – tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wykonawczymi i komentarzem oraz orzecznictwem - Warszawa 1996 (oraz w latach 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - osiem wydań), Wydawnictwo “SeZaM” (współautor);

- Przepisy wykonawcze do nowego Kodeksu pracy z komentarzem, Warszawa 1996, Wydawnictwo “SeZaM” (współautor);

- Poradnik Organizacji Pozarządowych, Warszawa 1997, Wydawnictwo Verlag Dashöfer (autor części - rozdziału);

- Zapisy księgowe od A do Z, Warszawa 1998, Wydawnictwo Verlag Dashöfer (autor części - rozdziału);

 

Artykuły:

- Audytor wewnętrzny jako urzędnik, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Lublin 2012, Wydawnictwo POLIHYMNIA, s. 9 -20;

- Ocena pracownika administracji publicznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Lublin 2012, Wydawnictwo POLIHYMNIA; s. 131 – 144;

- Public Relations w administracji, (współautor) w: Polowanie na kompetentnych pracowników administracji samorządowej, Lublin 2010, s. 48 – 53;

 - Stres a jakość pracy zarobkowej, w: Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu; Administracja i Zarządzanie, Radom 2008, WSH w Radomiu;

- Wsparcie administracji publicznej ze środków pomocowych Unii Europejskiej, w: Polska wschodnia – zarządzanie rozwojem, (red. nauk.) B. Plawgo, Białystok 2008, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku;

- Pozycja urzędnika we współczesnej administracji, w: Etos urzędnika, (red. D. Bąk), Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne;

- Zatrudnianie cudzoziemców, w: Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, (red.) R. Biskup, M. Ganczar, Lublin 2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

- Kurier pracodawcy – co pracownik wiedzieć musi,  Lublin 2004, Kurier Lubelski;

- Uwarunkowania polskiej polityki regionalnej. Nowe instytucje i nowe instrumenty, w: Studia Regionalne. Central & Eastern Europe Regional Studies, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, nr 1 (3) 2001;

- Autor licznych opinii dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

 

 

Kontakt

jacek.szczot [at] kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, godz. 09:32 - Piotr Pokorny