Ur. 4 VIII 1952 r. w Zborowicach. Absolwentka KUL, W 1978 r. obroniła pracę magisterską. Zatrudniona w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej w latach 1982-1995. Zainteresowania badawcze koncentruje na barokowej architekturze i rzeźbie Lubelszczyzny. Autorka artykułów: System podporowy kościoła w Janowie lubelskim („Roczniki Hu¬manistyczne" 42(1994), z. 4, s. 189-202); Domniemane dzieło Jana Jerzego Plerscha na Lubelszczyźnie ([w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. III, red. A. Maśliński, Lublin 1995, s. 339-348); Renesansowy ornat i kapa z Pilzna w Tarnowskim Muzeum Diecezjalnym (przyczynek do badań nad sztuką tekstylną) („Roczniki Humanistyczne" 44(1996), z. 4, s. 97-146).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 08:34 - Ireneusz Marciszuk