Książki (red.):
  1. Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003, red. (z M. U. Mazurczak, M. Żak), Lublin 2005.

artykuły, rozprawy:

  1. Zagadnienie czasu przedstawionego w dziełach Wita Stwosza ze szczególnym uwzględnieniem Ołtarza Mariackiego. Zastosowanie kryterium temporalnego w poszukiwaniu analogii stylistycznych sztuki 2. połowy XV wieku, „Roczniki Humanistyczne” 1997, t. XLV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 208-255.
  2. Wybrane zagadnienia narracji obrazowej na przykładzie Apokalipsy z Angers,„Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 47-66.
  3. Zagadnienie średniowiecznej narracji obrazowej. Wybrane stanowiska badawcze, jw., s. 71-83.
  4. Ikonografia XII rozdziału Objawień św. Jana na tkaninie z Angers,„Roczniki Humanistyczne” 2000-2001, t. XLVIII-XLIX, z. 4 – Historia Sztuki, s. 5-16.
  5. From narrative to a devotional representation on the basis of medieval iconography of the Apocalyptic Woman, w: Obraz i Kult. Materiały z konferencji „Obraz i kult” zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Europejskiej KUL, Lublin 06-09. 10. 1999,Lublin 2002, s. 251-274.
  6. Zagadnienie narracji w badaniach sztuki średniowiecznej, „Acta Mediaevalia” 2004, t. XVII, s. 83-95.
  7. Problem narratora w średniowiecznej ikonografii objawień św. Jana na przykładzie Apokalipsy z Angers, „Roczniki Humanistyczne” 2004, t. LII, s.129-148.
  8. Funkcja elementów przyrody w obrazowej narracji wczesnego średniowiecza, w: Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003, pod red. M. U. Mazurczak, J. Patyry, M. Żak, Lublin 2005.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 08:46 - Ireneusz Marciszuk