Dr Kamila Anna Sobieraj, adiunkt

 

Życiorys naukowy i zawodowy

W latach 1998-2003 odbyła na KUL studia prawnicze zakończone obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, napisanej pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Goździewicza, prof. KUL pt. Promocja i pomoc państwa w zdobyciu pierwszej pracy przez absolwenta. Studia doktoranckie na WPPKiA KUL odbyła w latach 2004 - 2008, do 2007 r. w ramach katedry Prawa Unii Europejskiej, od 2007 r. w ramach katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem. Rozprawę doktorska nt. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, napisaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Macieja Rudnickiego, prof. KUL obroniła w 2009 r. Od października 2009 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL na stanowisku asystenta, a od października 2011 r. na stanowisku adiunkta. W 2009 r., w związku odbytymi w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie aplikacjami sądowymi, złożyła z wyróżnieniem egzamin sędziowski. Odbyła kursy języka angielskiego w Camden College of English w Londynie. Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki procedury administracyjnej w prawie ochrony środowiska i prawie energetycznym, a także energetyki i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem implementacji unijnych norm prawnych w tym zakresie do polskiego porządku prawnego).

 

Przynależność do organizacji:

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wykłady

a) Organizacja ochrony środowiska

b) Prawo energetyczne

c) Prawo ochrony środowiska

d) Planowanie przestrzenne i prawo budowlane

e) Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE

f) Climate protection

g) European Energy Security Policy

Seminaria

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie - Prawo ochrony środowiska

Ćwiczenia

Organizacja ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

 

Udział w szkoleniach organizowanych przez KUL:
a) 27-28 września 2010 r. - szkolenie z zakresu sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: jak zawrzeć korzystne umow na przepowadzenie badań? zorganizowanego w ramach projektu "Nowoczesne Technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki".

b) 5 marca 2011 r. do dnia 9 kwietnia 2011 r. - szkolenie nt. „Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki” w wymiarze 40 godz. zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w okresie od dnia w ramach projektu „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski”.

 

Działalność społeczno-organizacyjna

a) opiekun roku

b) sekretarz katedry

 

Wykaz publikacji:

 Redakcja monografii naukowych, podręcznika akademickiego, serii wydawniczej:

1. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, ss. 465.

2. Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, ss. 503.

3. Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, pod. red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-559-8, ss. 263.

4. Nowe prawo energetyczne, pod red. Macieja Rudnickiego, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-737-0, ss. 317.

5. Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, pod. red. Macieja Rudnickiego, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, ss. 180.

 

Rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich:

1. Związki nauki postępowania administracyjnego z nauką prawa ochrony środowiska, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010r., pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego i T. Stanisławskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 649-660, ss. 12.

2. Ewolucja służb ochrony środowisk, [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 39-55, ss. 17.

3. Organizacja ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu podmiotowym, [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 69-134, ss. 66 (współautor)

4. Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska, [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 188-231, ss. 44 (współautor)

5. Dostosowanie zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska do działalność Europejskiej Agencji Środowiska jako przykład globalizacji w prawie ochrony środowiska, [w:] Administracja Publiczna wobec procesu globalizacji, pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 43-64, ss. 22, ISBN 978-83-255-2694-5

6. Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska, [w:] Prawo dla środowiska, pod red. Adama Erechemla, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 139-164, ss. 26, ISBN 978-83-60507-10-0 (współautor)

7. Ekoinfonet – nowe narzędzie wdrażania unijnych norm prawnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 313-331, ss. 19, ISBN 978-83-7702-319-8.

8. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki jądrowej. Wybrane problemy, [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, pod red. Marka Górskiego, Wydawnictwo PZIiTS oddział wielkopolski, Łódź-Poznań 2011, s. 173-191, ss. 19, ISBN 978-83-89696-25-8 (współautor).

9. The impact of European Union Climate and Energy Package upon the Public Administration Organization with respect to environmental protection, [in:] European Environmental Law in the EU member States. An overview of implementation effectiveness, edited by M. Rudnicki, I. Wereśniak-Masri, A. Kozińska, Ministry of Environment, Warsaw 2011, ISBN 978-83-63296-01-8, s. 79-96, ss. 18.

10. Organization of Environmental Services in Poland, [in] Polish Yearbook of Environmental Law, edited by B. Rakoczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 153-173, ss. 21, ISBN 978-83-231-2756-7, Toruń 2011 (przekracza jeden arkusz wydawniczy)

11. Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji przedsięwzięć energetycznych na obszarach Natura 2000, [w:] M. Rudnicki (red.), Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0, s. 179-194, ss. 16 (przekracza jeden arkusz wydawniczy)

12. Wyspecjalizowane organy administracji w prawie ochrony środowiska, [w:] E. Ura, J.Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-99-1, s. 143-160, ss. 18 (przekracza jeden arkusz wydawniczy)

13. Stosowanie przesłanek zezwalających na realizację przedsiewzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 na przykładzie inwestycji sektora energetycznego, [w:] M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, ISBN 83-86902-18-3, Warszawa 2012, s. 243-254, ss. 12;

14. Specustawa jako narzędzie "usprawniania" działań administracji publicznej, [w:] M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działlanosć - uwarunkowania prawne, Lublin 2013, s. 193-206 (przekracza jeden arkusz wydawniczy);

15. Obszary chronione wobec projektowanych regulacji w zakresie korytarzy przesyłowych, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, ISBN 978-83-89696-66-5, s. 655-662, ss.8;

 16. Wybrane problemy dotyczące wdrażania do krajowego porzadku prawnego wymagań gospodarki niskoemisyjnej w dobie globalnego kryzysu, [w:] M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-737-0, s. 69-77, ss. 9;

17. Prawo dostępu do energii jako warunek zrównoważonego rozwoju, [w:] Z. Galicki. A Gubrynowicz (red.) Międzynarodowe Prawo ochrony środowiskaXXI wieku, Warszawa 2013, ISBN-978-83-63093-88-4, s. 257-267, ss. 11;

18. Specialized Authorities in Environmental Law, [in:] Elżbieta Ura, Jerzy Stelmasiak, Stanisław Pieprzny (ed.), Assessment of Legal Model of Environmental Protection in Poland and Sloviaka, Kosice 2013, ISBN 978-80-8143-131-9, p. 131-146;

19. Wyzwania energetyczne gmin. Nowe zadania gminy wobec przemian sektora energetycznego, [w:] S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar, Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, s. 289-301, ss. 13, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3,

20. Will New Legal Regulations Contribute to Implementation of CCS Demonstration Projects (Carbon Capture and Storage) in Poland with Regard to CO2 Storage?, [in] M. Rudnicki, K. Sobieraj (ed), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, s. 69-80, ss. 11, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3 (współautor);

21. Pursuing Effective Support Scheme for Renewable Energy Source Projects within the Framework of Polsh Law, [in:] M. Rudnicki, K. Sobieraj (ed.), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, s. 155-166, ss. 12, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3;

22. Ochrona klimatu i powietrza jako globalnych zasobów środowiska w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, s. 393-401, ss. 9, Toruń 2014, ISBN 978-83-72-85-770-5.

 

 

  Artykuły naukowe w czasopismach krajowych lub zagranicznych:

1. Kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Prawo Administracja Kościół 2006", nr 4(28), ISSN 1644-9924, s. 207-234, ss. 28;

2. Current Problems of Evaluation concerning the Impact of Energy Investments upon the Environment, "Polish Yearbook of Environmental Law" 2012, No 2, ISSN: 2084-8595, p. 31-46;

3. Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, zeszyt 2, s. 15-28 (współautor); 

4. Unijne warunkowania prawne dotyczące wdrażania krajowych systemów wsparcia w zakresie redukcji kosztów emisji pośrednich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 7, s. 20-26 (współautor);

5. Obecne i projektowane mechanizmy wsparcia umożliwiające redukcję kosztów energii w przemyśle energochłonnym w kontekście funkcjonowania systemu handlu uprawnień do emisji, "Białostockie Studia Prawnicze" 2013, z. 14, s. 29-39 (współautor);

6. Administrowanie formami ochrony przyrody, "Roczniki Nauk Prawnych" 2013, tom XXIII, z. 4, s. 145-166.

 

 Opracowania materiałów źródłowych:

1. Hasła [w:] Encyklopedii obywatela, S. Serafin, B. Szmulik (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008 z zakresu prawa Unii Europejskiej (acquis communautaire, decyzja, decyzje ramowe, dyrektywy, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego, prawo pierwotne, rozporządzenia,  prawo pochodne, traktat z Maastricht, traktaty akcesyjne, traktaty założycielskie, traktaty zmieniajace, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, wspólne stanowisko, wspólne strategie, Współpraca Policji i Sądowa w Sprawach Karnych, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zalecenia i opinie, zmiana traktatów, źródła prawa wspólnotowego);

2. Hasła [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013 (organ egzekucyjny w egzekucji administracyjnej; przyczyny umorzenia postępowania administracyjnego; samorządowe kolegium odwoławcze; stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej; terminy załatwienia sprawy oraz do dokonania czynności w postępowaniu administracyjnym; wznowienie postępowania administracyjnego), s. 212-216; s. 365-368; s. 402-406; s. 454-458; s. 467-471; s. 538-542; ISBN 978-83-62491-19-3, ss. 581.

 

Recenzja, sprawozdanie, bibliografia:

1. Współzależność dyscyplin prawniczych w sferze administracji publicznej. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 - sprawozdanie, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 4(44), ISSN1897-7146, s. 159-178, ss.  20 (współautor)

2. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa i Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska, Lublin, 10-12 maja 2011 r., „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 2, 137-160, ss. 24, ISSN 2080-9506

 

Organizacja konferencji, seminariów naukowych lub szkoleń:

1. 19 październik 2012 r., Warszawa - Ogólnopolska Ekspercka Konferencja Naukowa pt. Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15-lecia obowiązywania ustawy Prawo energetyczne. Obrady Konferencji objęte zostały patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

2. 10-12 maja 2011 r., Lublin – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Obrady Konferencji objęte zostały patronatem honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Prof. zw. Jerzego Buzka. Konferencja połączona została z I Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska

3. 22 kwietnia 2010 r. - seminarium naukowe: Dzień Ziemi A.D. 2010 we współpracy z Katedrą Nauk o Polityce

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 20:17 - Kamila Sobieraj