Dr Kamila Doktór-Bindas

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i administracji KUL. Pracę magisterską  pt. Opozycja parlamentarna na tle ustroju politycznego Republiki Włoskiej, napisaną pod kierunkiem naukowym Prof. Dariusza Dudka, obroniła w 2006 r. W tym samym roku rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w KUL w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Ukończyła je natomiast we wrześniu 2011 r. i od tego momentu jest zatrudniona w Katedrze na stanowisku asystenta. W czerwcu 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej z wyróżnieniem 15 maja 2012 r., pt. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej. Promotorem pracy był Prof. Dariusz Dudek a recenzentami Prof. Zbigniew Witkowski (UMK) i Prof. Artur Kuś (KUL). 1 października 2016 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

 • od 2006 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego dla studentów II roku prawa i administracji  na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
 • w roku akademickim 2009/10 prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku włoskim i angielskim na Uniwersytecie Mediolańskim (Wydział Nauk Politycznych, Departament Prawno-Polityczny): w ramach kursu naukowego Costituzionalismo multilivello wykładała polskie prawo konstytucyjne (w szczególności omawiała kwestie związane z konstytucyjnym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej), jak również pełniła funkcję opiekuna naukowego w/w kursu oraz asystowała przy egzaminach końcowych; w ramach studiów European master in Law and Policies of European integration: European constitutional law and „multi-level constitutionalism” prowadziła wykłady w języku angielskim z zakresie polskiego prawa konstytucyjnego i prawa porównawczego;
 • w roku akademickim 2010/11 prowadziła na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (Filologia Romańska) zajęcia dydaktyczne z zakresu włoskiego języka prawniczego.

 

STYPENDIA I ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

 • trzykrotnie uzyskała stypendium Rektora KUL dla doktorantów;
 • w roku akademickim 2010/11 przyznano jej stypendium za wyniki w nauce;
 • w roku akademickim 2007/08 odbyła półroczne stypendium naukowe we Włoszech na Uniwersytecie w Bari w ramach programu Erasmus;
 • w roku akademickim 2009/10 odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Mediolańskim w ramach programu naukowego Scholarship Visitor; w ramach powyższego programu pełniła funkcję opiekuna kursu pt. Costituzionalismo multilivello prowadzonego na Wydziale Nauk Politycznych wspomnianego Uniwersytetu przez Prof. Paolę Bilancię, prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku włoskim i angielskim oraz asystowała przy egzaminach końcowych.
 • w marcu 2019 r. odbyła stypendium naukowe we Włoszech na Uniwersytecie Mediolańskim w ramach programu Erasmus+

 

SEMINARIA I KONFERENCJE NAUKOWE

 

IX 2019                     

uczestnictwo z III polsko-litewskim kolokwium pt. Constitution, state, security: current legal problems zorganizowanym przez Wydział Nauk Technicznych i Socjalnych, Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; referat pt. The constitutional identity in EU/Tożsamość konstytucyjna w Unii Europejskiej.

 

X 2019                                   

uczestnictwo w konferencji międzynarodowej w Rydze zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze pt. Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems; referat pt. Protection of principle of the rule of law in the relations between  the European Union and the European Union and the Republic of Poland/Ochrona zasady praworządności jako czynnik determinujący wzajemne relacje pomiędzy Polską i Unią Europejską.

 

X 2018                       

uczestnictwo z II polsko-litewskim kolokwium pt. Directions of Changes in Public Law zorganizowanym przez Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; referat pt. The participatory budgeting in Poland/Budżet partycypacyjny w polskim systemie prawa.

 

VI 2018                      

uczestnictwo w VII polsko-włoskiej konferencji naukowej pt. Gli istituti di democrazia diretta in Italia, in Polonia e nell’Unione Europea zorganizowanej w Palermo przez: Università Luiss Guido Carli di Roma (Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo; referat pt. : Il referendum consultivo/Referendum konsultacyjne.

 

VI 2015                      

uczestnictwo w konferencji podsumowującej prace nad projektem dotyczącym zasady jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawa zorganizowanej w Warszawie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; referat pt.: Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa włoskiego.

 

VI 2014                                  

uczestnictwo w V polsko-włoskiej konferencji naukowej pt. Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia zorganizowanej w Wenecji przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Università Luiss Guido Carli di Roma oraz Università Cà Foscari di Venezia;

 

IV 2013                                  

uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji pt. Państwowość konstytucyjna w XIX i XX w. zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; referat pt.: Pytania prejudycjalne w praktyce orzeczniczej włoskiego Sądu Konstytucyjnego;

 

XI 2010                                  

uczestnictwo w sesji naukowej pt. Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; referat pt. Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego;

 

VI 2010                                  

uczestnictwo w konferencji naukowej poświęconej prawom człowieka zorganizowanej w Taranto przez Uniwersytet w Bari; referat pt. Wpływ integracji europejskiej na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej;

 

III 2010                                  

uczestnictwo w konferencji zorganizowanej w Mediolanie przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Mediolańskiego pt. Giudici nazionali e giudici dell'Unione Europea;

 

IV 2009                                  

inicjatorka i współorganizatorka polsko-włoskiej konferencji naukowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL  dotyczącej relacji państwa i kościoła w Republice Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej; referat pt. Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych;

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 • od września 2006 do września 2007 r. była zatrudniona w Dziale Koordynacji Programów Europejskich KUL jako specjalista; świadczyła obsługę administracyjną i merytoryczno-prawną w ramach projektu unijnego MIGRAVALUE (cel projektu: stworzenie rozwiązań gwarantujących migrantom możliwie najlepsze funkcjonowanie w goszczącym ich państwie i motywowanie ich do zdobycia doświadczeń zawodowych na emigracji i następnie powrót do kraju);
 • w latach 2012-2014 współpracowała z Biurem Analiz Sejmowych (Wydział Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym); w ramach współpracy sporządzała stanowiska Sejmu w postępowaniu przed TK.

 

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

 • Odesłanie prejudycjalne włoskiego Sądu Konstytucyjnego w sprawie przeciwko M.A.S. i M.B. (tzw. Taricco bis). Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.12.2017 r., C-42/17,"Państwo i Prawo" 7/2019, s. 147-156.
 • Referendum konstytucyjne we Włoszech z 4.12.2016 r.-kolejna próba rewizji konstytucji Republiki Italii [w:] „Państwo i Prawo” 1/2019, s. 59-72.
 • Pre-constitutional referendum and the admissibility of amending the basic law pursuant to Article 125 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 [w:] „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” t. XIV, red. Z. Witkowski, C. Bronowski, Toruń 2018, s. 103-116.
 • Italexit – realny scenariusz, czy jedynie element polityki włoskiego rządu? [w:] Potentia non est nisi da bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, Toruń 2018, s. 185-197.
 • Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograniczeń z perspektywy prawa włoskiego [w:] Jawności i jej ograniczenia, Tom XI Standardy europejskie, red. C. Mik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 179-212.
 • Ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw a pozakonstytucyjne akty normatywne [w:] Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 289-311.
 • Pytanie prejudycjalne w praktyce orzeczniczej włoskiego Sądu Konstytucyjnego [w:] Państwowość konstytucyjna XIX i XX w., red. E. Hull, E. Sokalska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015, s. 121-131.
 • Controllo della costituzionalità del diritto derivato UE – analisi della sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2011 nella causa SK 45/09, [w:] „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” t. X, red. Z. Witkowski, C. Bronowski, Toruń 2014, s. 21-40.
 • Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013;
 • Implementacja prawa Unii Europejskiej we Włoszech w kontekście zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony, [w:] „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” t. VIII, red. Z. Witkowski, C. Bronowski, Toruń 2012, s. 25-46;
 • Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze KUL”, 2 (46) 2011, s. 7-20;
 • Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych; [w:] Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Republice Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010;
 • Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. Sprawozdanie z polsko – włoskiej konferencji naukowej, Lublin, 24 IV 2009 r.; „Studia Prawnicze KUL”, 2-3/2009, s. od 212 do 217;
 • Zasada autonomii, niezależności i współpracy pomiędzy państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009; s. od 264-279;
 • Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009; s. od 329-338;

 

 

 

 

 

 

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2020, godz. 07:45 - Adam Jankowski