Dr Kamila Doktór-Bindas

 

Życiorys naukowy

Urodzona 3 listopada 1981 r. w Lublinie.  Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i administracji KUL. Pracę magisterską  pt. Opozycja parlamentarna na tle ustroju politycznego Republiki Włoskiej, napisaną pod kierunkiem naukowym Prof. Dariusza Dudka, obroniła w 2006 r. W tym samym roku rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w KUL w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Ukończyła je natomiast we wrześniu 2011 r. i od tego momentu jest zatrudniona w Katedrze na stanowisku asystenta. W czerwcu 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej z wyróżnieniem 15 maja 2012 r., pt. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej. Promotorem pracy był Prof. Dariusz Dudek a recenzentami Prof. Zbigniew Witkowski i Prof. Artur Kuś.

 

Stypendia i staże naukowe

  • trzykrotnie uzyskała stypendium Rektora KUL dla doktorantów
  • w roku akademickim 2010/11 przyznano jej stypendium za wyniki w nauce
  • w roku akademickim 2007/08 odbyła półroczne stypendium naukowe we Włoszech na Uniwersytecie w Bari w ramach programu Erasmus
  • w roku akademickim 2009/10 odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Mediolańskim w ramach programu naukowego Scholarship Visitor; w ramach powyższego programu pełniła funkcję opiekuna kursu pt. Costituzionalismo multilivello prowadzonego na Wydziale Nauk Politycznych wspomnianego Uniwersytetu przez Prof. Paolę Bilancię, prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku włoskim i angielskim oraz asystowała przy egzaminach końcowych

 

Zajęcia dydaktyczne

  • od 2006 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego dla studentów II roku prawa i administracji  KUL
  • w roku akademickim 2009/10 prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku włoskim i angielskim na Uniwersytecie Mediolańskim w ramach kursu naukowego Costituzionalismo multilivello z polskiego prawa konstytucyjnego, w szczególności omawiała kwestie związane z konstytucyjnym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

Seminaria i konferencje naukowe

  • w kwietniu 2009 r. była inicjatorką i współorganizatorką polsko-włoskiej konferencji naukowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na temat relacji państwa i kościoła w Republice Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej; wygłosiła na niej referat pt. Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych
  • w listopadzie 2010 r. uczestniczyła w sesji naukowej pt. Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; wygłosiła na niej referat pt. Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego
  • w marcu 2010 r. brała udział w konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Mediolańskiego pt. Giudici nazionali e giudici dell'Unione Europea
  • w czerwcu 2010 r. brała udział w konferencji naukowej poświęconej prawom człowieka organizowanej w Taranto przez Uniwersytet w Bari; wygłosiła referat pt. Wpływ integracji europejskiej na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Wykaz publikacji

 

1. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. Dariusz Dudek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009; s. od 329-338.
2. Zasada autonomii, niezależności i współpracy pomiędzy państwem, kościołami i związkami wyznaniowymi, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. Dariusz Dudek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009; s. od 264-279.
3. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych; [w:] Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Republice Włoskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
4. Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. Sprawozdanie z polsko – włoskiej konferencji naukowej, Lublin, 24 IV 2009 r.; „Studia Prawnicze KUL”, 2-3/2009, s. od 212 do 217.
5. Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze KUL”, 2 (46) 2011, s. 7-20.
6. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej, Wydawnictwo Sejmowe, (w przygotowaniu do druku)

 

 

 

 

 

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 09:31 - Ilona Grądzka