Lech Buczek, dr, adiunkt

Ur. 25 czerwca 1981 r. w Krośnie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W latach 2000-2005 odbył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, na kierunku Prawo. Pracę magisterską pt. Prawnomiędzynarodowy status Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-demokratycznej napisał pod kierunkiem dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak, prof. UMCS. W latach 2005-2009 odbył studia doktoranckie na wydziale WPKiA KUL, specjalność Prawo Międzynarodowe Publiczne. Rozprawę doktorską pt. Sprawa zjednoczenia państw koreańskich. Studium prawnomiędzynarodowe przygotował pod kierunkiem dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak. Publiczna obrona odbyła się 11 maja 2011 r. zaś recenzentami byli: prof. dr hab. Lech Antonowicz i dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki koreańskiej: prawnych i politycznych uwarunkowań procesu zjednoczenia państw koreańskich, współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej Polski i Republiki Korei, prawnomiędzynarodowych zagadnień odnoszących się do państw Azji Wschodniej oraz wzajemnego oddziaływania prawa i polityki w różnych sferach życia publicznego. W okresie od 30 stycznia do 29 kwietnia 2015 odbył staż naukowy w jednym z głównych ośrodków badawczych w Korei Południowej Yonsei University oraz reprezentował Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji podczas międzynarodowych targów edukacyjnych Korea Study Abroad Fair - Seul 2015, prezentując anglojęzyczną ofertę edukacyjną Wydziału.

Jest członkiem International Law Association (ILA) Warszawa oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

W KUL zatrudniony od 1 października 2011 roku.

Od 1 października 2018 roku adiunkt w Katedrze Sinologii KUL

 

 

 

Dydaktyka:

Relacje Unii Europejskiej z państwami trzecimi - wykład (2016-17)

Podstawy administracji - konwersatorium - (2016-17)

Proseminarium (prawo dzienne) (2016-17)

Eastern Policy of the EU - konwersatorium - (2016-2017)

Interdyscyplinarne metody kształcenia dorosłych - wykład (2016-2017)

Polityka Unii Europejskiej wobec wybranych państw Azji Wschodniej - wykład (2016-2017)

Zawód Polityk - konwersatorium (2015/16)

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej  – wykład (2014/15)

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – konwersatorium (2014/16;2017)

Migration and Identity – seminarium licencjackie (2014/15)

Comparative politics – wykład (2013/18)

EU External Relations – wykład (2013/17)

Partie polityczne i systemy partyjne – wykład (2012/2013; 2016/17)

Nauki o Polityce – wykład (2012/2014; 2015/16)

Informatyka w administracji - laboratorium (2011/2012)

Nauki o Polityce – seminarium licencjackie (2011/2016)

Nauki o Polityce – ćwiczenia (2011/2014; 2015/16)

Język koreański - ćwiczenia (2017/18)

Język koreański II - ćwiczenia (2018/-)

Chiny współczesne - wykład (2017/-)

Korea - polityka, gospodarka, kultura - seminarium (2018/-)

Polityka porównawcza Wschód-Zachód - wykład (2018/-)

 

 

konsultacje:

kontakt poprzez e-mail: MS TEAMS  lub  lbuczek@kul.pl

 

 

 

 

Ważniejsze publikacje:

I. Monografia

 

Zjednoczenie państw koreańskich z perspektywy prawa międzynarodowego, Lublin 2019 [w przygotowaniu].

 

 

II. Artykuły

 

1. Prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, "Administracja Publiczna" 2010, t. 15, s. 45-56.

 

2. Rozmowy sześciostronne - polityczne i prawne instrumenty łagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim, w: Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2012, s. 261-272.

 

3. Podział Korei i Próba zjednoczenia podczas Konferencji Genewskiej w 1954 r, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. 22, nr 4, s. 57-74.

 

4. Religia a polityka w Korei w: Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, red. W. Gizicki, Lublin 2013, s. 139-150.

 

5. Trends in the Political and Economic Cooperation of the Koreas Since the Last Inter-Korean Summit, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 40, s. 146-159.

 

6. Problematyka koreańska w badaniach naukowych Antoniego Kościa  [w:]Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, (red.) P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN: 978-83-8061-001-9, s. 145-159.

 

7. Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una, „Roczniki Nauk Prawnych” 26(2016), nr 1, s. 27-49, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.1-2.

 

8. Polityczne, gospodarcze i kulturowe relacje Unii Europejskiej i Republiki Korei, „Studia Polityczne PAN” 45(2017), nr 1, s.179-198.

 

9. Political and Strategic Dimensions of the Relations between the EU and South Korea, "Acta Asiatica Varsoviensia", 2(2017), nr 30, s. 29-43.

 

10. Human Rights In Asia: The Case Of China, Japan And North And South Korea, (Sinologia) „Roczniki Humanistyczne” t. 68(2020), nr 9, s. 47-66.

 

11. Koreańskie sztuki i sporty walki, [w:] Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo, Lublin 2020 [w druku].

 

 

III. Sprawozdania

 

1. Kiedy człowiek staje się towarem? Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Lublinie dnia 28 lutego 2012 r., „Studia Prawnicze KUL", nr 2(50) 2012, s. 231-233.

2. The Rule of Law around the World. Sprawozdanie z konferencji naukowej połączone z promocją książki dra Luc'a Reydamsa, prof KUL „International Prosecutors”, Lublin, 8 grudnia 2012 r. Sprawozdanie „Roczniki Nauk Prawnych” 23(2013), nr 3, s. 201-204.

3. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Etyka przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 12 grudnia 2012 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 23(2013), nr 2, s. 167-169.

4. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Yonsei-Kim Dae-jung Forum on the World's Future' połączona z obchodami 130 rocznicy założenia Uniwersytetu Yonsei. Seul, 12 marca 2015 r., Roczniki Nauk Prawnych” (2015)25, nr 3, ss. 225-227.

5. L. Fiejdasz-Buczek, L. Buczek, Korea Study Abroad Fair – sprawozdanie z międzynarodowych targów edukacyjnych w Seulu (28-29 marca 2015 r.), "Roczniki Nauk Prawnych" 25(2015), nr 3, s. 228-229.

 

 

IV. Recenzje

 

1. BRIAN REYNOLDS MYERS, Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 180, „Studia Prawnicze KUL” nr 3 (51) 2012, s. 117-121.

 

2. MIKE KIM, Z piekła do wolności. Ucieczki z Korei Północnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 284 [w druku].

 

 

V. Wykłady naukowe

 

1. Religia a polityka w Korei. VI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe pt. Między boskim a cesarskim(?) Religia w polityce światowej. Organizator: Instytut Politologii KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski, Stary Sącz, 23-25 maja 2012 r.

 

2. Annyeong Haseyo! Kim Chi, Hangul - wybrane aspekty kultury Korei. Wykład połączony z warsztatami języka koreańskiego zorganizowany podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki „Człowiek-Nauka-Pasja", Lublin, 17 września 2013 r.

 

3. Nauczymy cię odpowiednio myśleć - o manipulacji w mediach. Wykład zaprezentowany podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki „Człowiek-Nauka-Pasja", Lublin, 18 września 2013 r.

 

4. Koreańska kultura i sztuki walki. Wykład zaprezentowany podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki „Człowiek-Nauka-Pasja", Lublin, 18 września 2013 r.

 

5. Pojęcie praw politycznych. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), Lublin 10 grudnia 2013 r.

 

6. Munhwa (문화), czyli co wiemy, a czego nie wiemy o kulturze Korei. Projekt zrealizowany dnia 25 września 2014 r. podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. „Nauka bez barier".

 

7. 한글 Hangul od podstaw. Projekt zrealizowany dnia 23 września 2015 r. podczas XII Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. Nauka drogą do Nobla”.

 

8. Seul, miasto – pomnik dziedzictwa kultury i historii Korei. Projekt zrealizowany dnia 23 września 2015 r. podczas XII Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. Nauka drogą do Nobla”.

 

9. Bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim. Referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej. Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji. Toruń 22-23 październik 2015 r.

 

10. Relacje Unii Europejskiej z Republiką Korei jako przykład stosunków zewnętrznych UE. Zagadnienia wybrane. Referat wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej pod tytułem „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”. Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” w Ostrogu. Ostróg 10 września 2016 r.

 

11. Koreańskie sztuki i sporty walki. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo" Lublin 15 września 2016 r.

 

12. Warsztaty z pisma koreańskiego. Projekt zrealizowany dnia 21 września 2016 r. podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. „Nauka źródłem inspiracji”.

 

13. Political and Stategic Dimensions of Relations between the EU and South Korea, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Cultures and politics on the Korean Peninsula" Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 22 listopada 2016.

 

14. Korea - Historia i współczesność na przykładzie stolicy Republiki Korei. Projekt zrealizowany dnia 25 września 2017 r. podczas XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. "Nauka – między tradycją a współczesnością".

 

15. Prawa człowieka w Azji na przykładzie Chin, Japonii i państw koreańskich, Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt: „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, organizatorzy: Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 5-6 kwietnia 2018. 

 

 

VI.  Udział w konferencjach

 

1. Kiedy człowiek staje się towarem? Konferencja naukowa zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Lublinie dnia 28 lutego 2012 r.

2. The Rule of Law around the World. Konferencja naukowa połączona z promocją książki dra Luc'a Reydamsa, prof. KUL International Prosecutors, Lublin, dnia 8 grudnia 2012 r.

3.  VI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe pt. Między boskim a cesarskim(?) Religia w polityce światowej. Organizator: Instytut Politologii KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski, Stary Sącz, 23-25 maja 2012 r.

4. Etyka przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Konferencja naukowa, zorganizowana przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r.

5. I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Warszawa, 18-20 września 2014 r.

6. The Future of the World Peace. Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Yonsei, Muzeum Prezydenckie Kim Dae-junga,oraz Instytut Badań nad Koreą Północną Yonsei. Seul 12 marca 2015 r.

7. IV Konferencja Wschodnioznawcza. Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji. Toruń 22-23 październik 2015 r.

8. Konferencja podsumowująca realizację projektu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL. Lublin 1 grudnia 2015 r.

9. II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej pod tytułem „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”. Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” w Ostrogu. Ostróg 10 września 2016 r.

10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo" Lublin 15 września 2016 r.

11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cultures and politics on the Korean Peninsula" Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 22 listopada 2016.

12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem". Warszawa 22-24 maja 2017.

13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń”. Lublin 8 listopada 2017.

14. Wykład otwarty „Między uznaniem a pogardą: Korea a Chiny w ujęciu historycznym". Lublin 9 listopada 2017.

15. Wykład otwarty, "History in the Politics: Historical Disputes in Northeast Asia, North Korea Problem". Lublin 13 listopada 2017.

16. Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, Kraków 5-6 kwietnia 2018.

17. Wykład  z serii Jubileuszowe wykłady otwarte WNH,  dr Mercy Kuo pt. "US-China Relations in the Trump Era". Lublin 16 października 2018.

 

 

 

VII. Stypendia naukowe i staże zagraniczne

 

 

18-23 listopad 2013 r. - kwerenda naukowa w bibliotekach Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium (Belgia)

 

30 styczeń do 29 kwiecień 2015 r. - staż naukowy w Yonsei University w Seulu (Republika Korei)

 

17-24 listopad 2015 r. - kwerenda naukowa w bibliotekach: British Library i The London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania)

 

24-29 listopad 2019 r. - kwerenda naukowa w bibliotekach: Pontificia Università Gregoriana i Bibliotece Pontificia facoltà teologica San Bonaventura "Seraphicum" (Włochy)

 

 

VIII. Członkostwo w organizacjach

 

 • Członek International Law Association (ILA) Warszawa.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
 • Członek Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.
 • Członek Polskiej Unii Ssireum

 

 

IX. Współpraca z ośrodkami naukowymi

 

 • Stowarzyszeniem Polsko-Koreańskim w Lublinie
 • Wydziałem Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ambasadą Republiki Korei w Warszawie
 • Departamentem Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytet Yonsei
 • Ambasada RP w Seulu

 

 

X. Kursy i uprawnienia

 

 • Metodyka i praktyka e-learningu, Lublin 1 luty 2012, 4/E15/2012
 • Kurs zaawansowany języka angielskiego w ramach projektu „Najlepsze Praktyki” w strategicznej transformacji KUL (od 1 października 2012 do 15 czerwca 2012)
 • Prowadzenie kursu wspomagającego wykłady metodą e-learningową dla studentów I roku Europeistyki.
 • Specjalistyczny kurs języka koreańskiego dla obcokrajowców w Ewha Language Center (Republika Korei) (od 3 do 19 marca 2015 r.)

 

 

XIRecenzje prac magisterskich

 

1. Agnieszka Anna Cieśluk, Królestwo Norwegii wobec członkostwa w Unii Europejskiej, promotor dr hab. Elżbieta Szczot (wrzesień 2013 r.)

2. Nina Sobczyszczak, Geneza i rozwój polityki językowej w Unii Europejskiej, promotor dr hab. Elżbieta Szczot (wrzesień 2013 r.)

3. Aleksandra Bondaruk, Instrumenty kontroli lobbingu w Unii Europejskiej, promotor dr hab. Elżbieta Szczot (wrzesień 2013 r.)

4. Arleta Kuchta, Relacje między Unią Europejską a Ukrainą po „Pomarańczowej rewolucji”, promotor dr hab. Elżbieta Szczot (wrzesień 2013 r.)

5. Tomasz Sobczak, Wpływ konfliktu turecko- cypryjskiego na proces akcesji Turcji do Unii Europejskiej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot (czerwiec 2014 r.)

6. Damian Maciejewski, Polityka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Unii Europejskiej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot (czerwiec 2014 r.)

7. Katarzyna Kociuba, Pakt Północnoatlantycki jako filar bezpieczeństwa europejskiego;promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (czerwiec 2015 r.)

8. Khvedzevich Kristina, Relacje UE-Rosja w sferze energetycznej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (październik 2015 r.)
9. Czarnacka Marlena, Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (październik 2015 r.)

10. Karolina Kolano, Lądowa polityka transportowa Unii Europejskiej na przykładzie Polski; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (kwiecień 2016 r.)

11. Diana Mazur, Organizacje przeciwdziałające handlowi ludźmi; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (kwiecień 2016 r.)

12. Natalia Walas, Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (kwiecień 2016 r.)
13. Ewelina Dąbek, Rola organów administracji publicznej w Polsce w zakresie działalności artystycznej na przykładzie muzyki rozrywkowej; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (kwiecień 2016 r.)
14. Katarzyna Ławnik, Perspektywa Finansowa 2007-2013 a Perspektywa Finansowa 2014-2020; promotor: O Prof. dr hab. Wiesław Bar (czerwiec 2016 r.)

15. Paweł Król, Stowarzyszenie Polski i Ukrainy z Unią Europejską. Aspekt historyczno - porównawczy; promotor: O Prof. dr hab. Wiesław Bar (czerwiec 2016 r.)

16. Agnieszka Kawka, System głosowania w Radzie Unii Europejskiej; promotor: O Prof. dr hab. Wiesław Bar (czerwiec 2016 r.)

17. Paweł Zieliński, Współpraca Francji i Niemiec w latach 1980 – 2015 oraz jej znaczenie dla rozwoju Europy; promotor: O Prof. dr hab. Wiesław Bar (czerwiec 2016 r.)

18. Adrian Karwowski, Współpraca zagraniczna Województwa Lubelskiego w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2015; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (czerwiec 2016 r.)
19. Michał Jaworski, Zaangażowanie Polski w politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2014; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (czerwiec 2016 r.)

20. Sylwia Ciepłowska, Rodzaje decyzji administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (październik 2016 r.)

21. Sylwia Niedźwiadek, Polityka migracyjna Unii Europejskiej w odniesieniu do wydarzeń Arabskiej Wiosny; promotor: dr hab. Elżbieta Szczot, Prof. KUL (październik 2016 r.)

22. Adriana Wysocka, The role of Jan Kułakowski in Poland's accession process to the European Union, promotor: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, Prof. KUL (październik 2017 r.)

23. Martyny Kargol, Budowanie specyficznej relacji guanxi w biznesie pomiędzy Polską a Chinami kontynentalnymi w oparciu o komunikatory internetowe (lipiec 2019 r.)

24. Magda Malinowska, Wzorzec kobiety konfucjańskiej w „Lienu Zhuan” (wrzesień 2019 r.)

25. Jazgarska Hanna, Analiza porównawcza systemu politycznego Hongkongu w okresach 1842-1997 i 1997-2019 (lipiec 2020)

26. Samborska Aleksandra, Bogini Guanyin w Chinach - analiza buddyzmu, wierzeń religijnych oraz zwyczajów (lipiec 2020)

27. Łydka Dominika, Historia kina chińskiego - analiza filmografii kontynentalnej, hongkońskiej oraz tajwańskiej (lipiec 2020)

28. Kopczak Martyna, Motywy niechińskie w twórczości Cai Guo - Qianga - analiza dorobku artysty (lipiec 2020)

29. Bukrejewska Agnieszka, Obraz kobiety w wybranych tekstach chińskich pisarzy republikańskich - analiza tekstów literackich (lipiec 2020)

30. Sało Agnieszka, Porównanie wierzeń związanych ze śmiercią i obrzędów pogrzebowych w tradycyjnych Chinach i starożytnym Egipcie (lipiec 2020)

31. Kulik Andżelika, Obraz konia w kulturze chińskiej, historii oraz mitologii na przestrzeni wieków (lipiec 2020)

32. Frelek Nela, Postrzeganie kobiet przywódców chińskich - przykład Sun Yat Sena, Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga (lipiec 2020)

33. Kuzaka Wanda, Zhong Yong jako sposób przywrócenia ładu - konfucjańska wizja pokoju poprzez utrzymywanie harmonii i równowagi (lipiec 2020)

 

 

 

 

XII. Inne formy aktywności

 

 • 1. Sekretarz katedry Nauk o Polityce
 • 2. Członek Rady Instytutu Europeistyki (2011-2014)
 • 3. Członek kapituły konkursowej II edycji finału ogólnopolskiej olimpiady z wiedzy o Unii Europejskiej, Lublin 13 kwietnia 2012
 • 4. Członek kapituły konkursowej III edycji finału ogólnopolskiej olimpiady z wiedzy o Unii Europejskiej, Lublin 26 kwietnia 2013
 • 5. Wydziałowy Koordynator X,XI, XII i XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (2013; 2014; 2015;2016).
 • 6. Opiekun praktyk Europeistyki (2015-2017)
 • 7. Koordynator Instytutowy Programu Erasmus
 • 8. Opiekun studentów 1 roku 2 stopnia Sinologii (2019-2020)
 • 9. Opiekun praktyk na kierunku Sinologia (2019-2020)
 • 10. Członek Rady Programowej kierunku Sinologia
 • 11. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 12. Tutor w (MISH) Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 16:20 - Lech Buczek