dr Lech Jańczuk, adiunkt w Katedrze Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej


Przedmiotem zainteresowania oraz pracy badawczej dra Lecha Jańczuka jest samorząd terytorialny, w tym finanse publiczne i związane z nimi analizy ekonomiczne. Interesują go również ważkie z naukowego i praktycznego punktu widzenia kwestie decentralizacji władzy publicznej, polityki publicznej oraz współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi.  

Dorobek naukowy (wybrane pozycje)

 

Monografie:

 1. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.


Monografie pod redakcją:

 1. Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 2. Local self-government in local development. Ukrainian and Polish experience, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Artykuły:

 1. Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe [w:] Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, B Jóźwik, T. Stępniewski (red.), "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 14(2016), Lublin 2016.
 2. Civil society in the face of the reform of the social security system in Poland, "Journal of European Economy", 4(2015), Publication of Ternopil National Economic University (czasopismo indeksowane w bazie Copernicus).
 3. The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance based budgeting [w:] Local Economy in Theory and Practice, E. Sobczak, B. Bal-Domańska, A. Raszkowski (red.), Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics 2015.
 4. 4. Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Brol, A. Raszkowski, A, Sztando (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2015.
 5. 5. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym, L. Jańczuk (red.) „Roczniki Nauk Społecznych", Lublin 2013.
 6. The public health care system reform as a barrier to local and regional development in Poland [w:] Local Economy in Theory and Practice. Local Development Governance Aspects, R. Brol, A. Sztando (red.), Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics 2013.
 7. Ocena rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Aspekt finansowy [w:] Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, R. Brol, B. Bal-Domańska (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2013.
 8. Zderzenie modeli ustrojowych. Unia Europejska - Afryka Północna, [w:] Czarny ląd i świat arabski. Szanse czy zagrożenia? B. Pączek (red.), „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego" 2012, Gdynia: Wydawnictwo Akademia Marynarki Wojennej 2012.

 

kontakt mailowy: lech.janczuk@gmail.com

Autor: Artur Jan Kukuła
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2018, godz. 17:06 - Artur Kukuła