Dr hab. Małgorzata Ganczar

 

Życiorys naukowy i zawodowy

000001_120- 1996-2001, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. R. Skubisza pt. Charakter prawny podpisu elektronicznego;
- 2001-2005, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Wrzoska;
- 21.03.2006, obrona pracy doktorskiej pt. Prawne aspekty informatyzacji administracji publicznej, pisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. S. Wrzoska. Recenzenci: Ks. Prof. dr hab. J. Krukowski, Prof. dr hab. S. Sagan; Praca została wyróżniona Nagrodą Rektorską;
8 czerwca 2020 r. nadanie uchwałą nr 1/06/2020 Rady Instytutu Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej – nauki prawne.
- zatrudniona w Katedrze  Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Przynależność do organizacji:

 • Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
 • Stowarzyszenie Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady i konwersatoria

 • Informatyzacja postępowania sądowego,
 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo ochrony konsumentów,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Technologie informacyjne w administracji publicznej
 • Technologie informacyjne w biznesie,
 • Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium).


Wykaz publikacji

Monografie i redakcje

 1. Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska, (współautor), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005;
 2. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lublin 2007;
 3. Conditions for the establishment and operation of businesses in cross-border regions of Poland and Ukraine, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lublin 2007;
 4. Administracja i zarządzanie, Rocznik WSH w Radomiu, tom IV/2008, Radom 2008, (współredakcja);
 5. Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu.pl, Warszawa 2009;
 6. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, M. Szewczak, M. Ganczar (red.), Lublin 2011;
 7. Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar (red.), Lublin 2014;
 8. Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa (red.), Lublin 2014;
 9. Współczesne wyzwania prawa energetycznego, M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś (red.), Lublin 2016;
 10. Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, Małgorzata Ganczar, Iwona Wieczorek (red.), Łódź 2016;
 11. Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, Małgorzata Ganczar, Marcin Szewczak, Jarosław Król (red.), Łódź 2016;
 12. Adminstracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Lublin 2018.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce, Prawo - Administracja -Kościół, nr 4 (12), 2002, str. 33 - 46;
 • Elektroniczne sygnowanie - analiza ustawy o podpisie elektronicznym, Prawo -Administracja - Kościół, nr 1-2 (16-17), 2004, str. 29 - 44;
 • Społeczeństwo Informacyjne jako czynnik kształtujący współczesną administrację publiczną, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, tom I/2004, str. 207 - 241;
 • Prawne aspekty ochrony baz danych, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, tom II/2005, str. 67 - 75;
 • Dostęp do informacji w administracji publicznej, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, tom II/2005, str. 77 - 96;
 • Jak zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu środowisk wiejskich?, [w:] Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, J.M. Izdebski, M. Szewczak (red.), Lublin 2006, str. 109 - 120;
 • Aukcja elektroniczna nową formą dokonywania zamówień publicznych, Prawo -Administracja - Kościół, nr 1-2 (23-24), 2006, str. 43 - 51;
 • O informacji w zagospodarowaniu przestrzennym, Planowanie strategiczne i przestrzenne, Prawo -Administracja - Kościół, numer specjalny (25)2006, str. 51 - 58;
 • Wpływ społeczeństwa informacyjnego na rozwój regionalny, [w:] Polska Wschodnia - Determinanty rozwoju, B. Plawgo (red.), Białystok 2006, str. 579-589;
 • Nowoczesne technologie informacyjne jako czynnik wspomagający rozwój zrównoważony, [w:] Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Lublin 2006,
 • Wpływ prawa dostępu do informacji publicznej na funkcjonowanie zasady jawności w prawie administracyjnym, [w:] Dobra administracja- teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, str. 73 - 86;
 • Działalność gospodarcza w dobie informatyzacji administracji publicznej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Tom X, nr 1/2007; str. 341-351;
 • Arbitraż jako instrument rozwiązywania sporów w obliczu globalizacji gospodarki, [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, J. Olszewski (red.), TNOiK, Rzeszów 2007, str. 103 - 112;
 • Podpis elektroniczny - kiedy zaczniemy go używać?,  [w:] Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, J. Gołaczyński (red.), Wolters Kluwer Polska - OFICYNA,  Warszawa 2007, str. 393 - 404;
 • E-commerce in international and Polish law, [w:] Selected Issues of the Polish business law, (red.) J. Olszewski, Ius et Administratio, zeszyt 4, vol. 16, Rzeszów 2007, str. 242-248.
 • Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2008, Z. 1 (743), str. 59 - 71, (współautor);
 • Zarządzanie informacją - praktyczne aspekty zastosowania, [w:] M. Kisała, W. Wytrążek (red.), Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, Radom 2008, str. 59-64;
 • Informatyzacja administracji publicznej, [w:] S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, Lublin 2008, str. 607 - 639;
 • Wpływ informatyzacji na politykę administracyjną, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, TNOiK, Rzeszów 2008, str. 207 - 216;
 • Umowy elektroniczne a rynki finansowe, [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, red. H. Cioch, TNOiK, Rzeszów 2008, str. 83 - 97;
 • Znaczenie globalizacji gospodarki dla rozwoju regionalnego, [w:] B. Jóźwik, H. Ponikowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Lublin 2008, str. 129 - 138;
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców na ochronę środowiska w świetle Wytycznych KE z 2008 roku, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Gdańsk 2009, str. 53-62, (współautor);
 • Forma elektroniczna umowy o arbitraż, [w:] J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK, Rzeszów 2009, str. 81 - 92;
 • Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych, [w:] G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Municipium SA, Warszawa 2009, str. 111-125;
 • PPP i związane z partnerstwem działania podmiotów publicznych. Znaczenie umowy o PPP, [w:] B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009, str. 423 - 445, (współautor);
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych, [w:] K. Machowicz (red.), Człowiek z perspektywy biznesu, Lublin 2009, str. 118 - 130;
 • Polityka informacyjna o środowisku w rozwoju przedsiębiorstw, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gospodarcze prawo środowiska, Gdańsk 2009, str. 33 - 43;
 • Przedsiębiorca jako strona postępowania administracyjnego - uwagi na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, str. 31 - 40 (współautor);
 • Wpływ technologii komunikacyjno-informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2010, str. 217-226;
 • Technologie komunikacyjno-informacyjne w turystyce, [w:] A. Przybyła, W. Wytrążek (red.), Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Lublin 2010, str. 51-64, ss. 14;
 • Elektroniczna administracja publiczna, [w:] M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Encyklopedia prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010, str. 161-178, (hasła: bezpieczny podpis elektroniczny, Biuletyn Informacji Publicznej, deklaracje elektroniczne, dokument elektroniczny, doręczenia elektroniczne, dostęp do informacji publicznej, e-Governance, e-Government, elektroniczna skrzynka podawcza, e-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, informacja publiczna, pisma elektroniczne w postępowaniu administracyjnym, Plan Informatyzacji Państwa, podpis elektroniczny, Rada Informatyzacji, rejestr publiczny, system teleinformatyczny, środki komunikacji elektronicznej, usługa elektroniczna, wnoszenie podań drogą elektroniczną, wymiana danych między administracjami, zaufany profil ePUAP);
 • Wykorzystanie ICT w administracji publicznej, [w:] Polowanie na kompetentnych pracowników administracji samorządowej, Lublin 2010, s. 7-11, ss. 5;
 • Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej, [w:] M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 81-92, ss. 12;
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - nowa formuła realizacji inwestycji publicznych, [w:] Planowanie inwestycji publicznych - Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, (red.) K. Giordano, R. Biskup, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010;
 • Świadczenie usług elektronicznej administracji dla przedsiębiorców w dobie globalizacji, [w:] Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, (red.) M. Rudnicki, M. Jabłoński, C.H. Beck, Warszawa 2011;
 • Świadczenie usług w ramach jednolitego rynku na gruncie prawa wspólnotowego i polskiego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 135-146, ss. 12;
 • Finansowanie informatyzacji administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej, [w:] M. Szewczak, M.Ganczar (red.), Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, Lublin 2011, str. 21-41, ss. 21;
 • Władztwo administracyjne w dobie Społeczeństwa Informacyjnego, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, J. Łukasiewicz (red.), TNOiK, Rzeszów 2012, str. 144-153, ss. 10;
 • Audyt systemów informatycznych, [w:] J. Szczot (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, str. 73-82, ss. 10;
 • Interoperacyjność usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, [w:] M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.) Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Lublin 2013, str. 105-118, ss. 14;
 • Hasła w: Leksykonie administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, (pisemności postępowania zasada, postępowania administracyjnego zawieszenie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, reglamentacja wolności działalności gospodarczej, sprawa administracyjna - formy rozstrzygnięcia, uchylenie lub zmiana decyzji prawidłowej lub dotknietej wadami niekwalifikowanymi, wezwania, doręczenia oraz udostępnianie protokołów i akt, wolność gospodarcza);
 • Postępowanie i kontrola przedsiębiorców Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ochrony zbiorowych interesów konsumentów, [w:] M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.), Kontrola działalności gospodarczej, Warszawa 2013, str. 83-95, ss. 13;
 • Wolność gospodarcza w warunkach globalizacji, [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej, Katowice 2013, str. 162-171, ss. 10;
 • Rejestr klauzul niedozwolonych jako źródło prawa administracyjnego i cywilnego, [w:] T. Górzyńska, M. Błachucki (red.)  Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, Warszawa 2014, str. 202-220, ss. 19;
 • Ocena audytu systemów teleinformatycznych (z punktu widzenia zasad poprawnej procedury i pragmatyzmu postępowania), [w:] G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia, Tom III - Skuteczność regulacji, Z. Kmieciak (red.), Warszawa 2013, str. 115 – 130, ss. 16;
 • Informacja przestrzenna w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar (red.), Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, Lublin 2014, str. 111-122, ss. 12;
 • Evolution of Administrative Procedure Exemplifies Informatisation of Public Administration in Poland, Public Policy and Administration Review, March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 75-96; http://aripd.org/journals/ppar/Vol_2_No_1_March_2014/6.pdf;
 • Bezpłatna pomoc prawna. Rola rzecznika konsumentów, [w:] G. Szpor (red.), Modele dostępu do informacji o prawie, Warszawa 2014, str. 74-89, ss. 15;
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej na przykładzie biogazowni jako forma reglamentacji działalności gospodarczej, [w:] R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Lublin 2014, str. 171-182, ss. 12;
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w świetle prawa unijnego, [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa (red.), Lublin 2014, str. 367-378, ss. 12;
 • Selection of e-Government instruments in Poland, Review of Comparative Law, Vol. 20, No 1/2015, pp. 59-78; www.kul.pl/files/35/rcl_2015/59-78_pdf.pdf ;
 • Koszty w umowach na odległość, [w:] M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, R. Biskup (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, Warszawa 2016, str. 204-215, ss. 12;
 • Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej, [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna – Wspólnota – Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Presscom, Warszawa 2016, str. 115-125, ss. 11;
 • Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego, [w:] A. Powałowski (red.) Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, str. 459-471, ss. 12;
 • Uzasadnienie decyzji stypendialnej – problemy praktyczne, [w:] J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.) Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki,  Lublin 2016, str. 315-326, ss. 12;
 • Misselling - nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r., [w:] T. Skoczny, M. Czarnecka (red.) Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016, str. 112-121, ss. 10;
 • Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej, [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, str. 253-263, ss. 11, współautor;
 • Umowne partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście bezpieczeństwa sieci i informacji administracji publicznej, [w:] Internet. Bezpieczeństwo sieci, A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Warszawa 2017, s. 149-160;
 • Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 3/2017, https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/42/88.pdf ;
 • The Influence of Information Systems Interoperability of Economic Activity in Poland, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2017, nr 52 (65), str. 85-102;
 • Kredyty walutowe a limitowanie odsetek - skuteczność regulacji, Ekonomia - Wroclaw Economoc Review 26/1 (2018), Acta Universitatis Wratislaviensis, str. 79-99;
 • Jednostki samorządu terytorialnego wobec ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), [w:] B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, współautor;
 • Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, [w:] Internet. Przetwarzanie danych osobowych, G. Szpor (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019, str. 36-49;
 • Analityka danych publicznych dla diagnoz i prognoz dotyczących przedsiębiorców, [w:] Internet. Analityka danych, G. Szpo. K. Czaplicki (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019, str. 188-200.

 

 

Kontakt

e-mail: mganczar@kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2020, godz. 16:47 - Małgorzata Ganczar