Dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś, adiunkt

Życiorys naukowy
i zawodowy

 

mg_120- 1994-1999r., studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem
Ks. prof. dr hab. A. Dzięgi pt. Dyskusja sprawy w procesach kanonicznych;
- 1994-1999r., studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem
Prof. dr hab. J. Skoczylasa pt. Pojęcie i istota leasingu;
-
1999-2004r., studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. M. Zdyba, zakończone obroną pracy doktorskiej pt. Podmiotowość publicznoprawna gminy;
-
2004r. - zatrudniona w Katedrze Nauki Administracji WPPKiA KUL;
- 2006r. - nadal, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

- od 2005 r. koordynator instytutowy programu Erasmus na kierunku "Administracja"
-  16.04.2007 - 19.04.2007r.- prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Ljubljanie (Słowenia) w ramach wymiany naukowej w zakresie programu SOCRATES-Erasmus;

19.03.2009r. – certyfikat Test of Legal English Skills Higher Level;

- 04.05.2010 - 13.05.2010r. - prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Ljubljanie (Słowenia) w ramach wymiany naukowej w zakresie programu Erasmus;

 

Przynależność do organizacji

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Wykłady
Ustrojowe prawo administracyjne

Zamówienia publiczne


Seminaria

Ustrój samorządu terytorialnego

 

 

Wykaz publikacji

 

I. Monografie

 1. Podmiotowość publicznoprawna gminy,Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 2. Podmiotowość publicznoprawna gminy, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

   

 

 okadka2_400

 

II. Redakcja naukowa

 1. (współredaktorzy: Antoni Dębiński, Stanisław Wrzosek, Katarzyna Maćkowska, Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 2. (współredaktorzy: Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak, Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

 

III. Podręczniki

 1. Prawo administracyjne, red. S. Wrzosek, M. Kruszewska-Gagoś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

IV. Artykuły i studia

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, „Roczniki Nauk Prawnych" 2015, nr 2, s. 171-192.
 2. Związki międzygminne i związki powiatów w aspekcie oddziaływań nadzorczych, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2014, Nr 1 (34), s. 78-111, ss. 34.
 3. (współautor: Łukasz Bednarski) Prawne determinanty sprawności działania administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych – przygotowanie postępowania, [w:] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 373-387, ss.15.
 4. System zamówień publicznych z perspektywy dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, praca zbiorowa pod redakcją J. Sługockiego, Wrocław 2014, s. 389-403, ss. 15.
 5. Samodzielność samorządu województwa na tle dualizmu administracji publicznej na szczeblu regionalnym, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 217-229, ss. 13.
 6. Jawność działania organów administracji publicznej, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 159-176, ss.18.
 7. Wybrane aspekty stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez związki międzygminne i związki powiatów, [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, B. Dolnicki (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
  s. 524-538, ss.15.
 8. Samorząd województwa w dualistycznym modelu administracji publicznej,[w:] Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa, K. Maćkowska, S. Kwiecień (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 81-91, ss. 11.
 9. Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 467-482, ss. 16.
 10. Referendum lokalne jako forma bezpośredniego sprawowania władzy przez wspólnoty samorządowe, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 2-3, s.35-49, ss.15.
 11. Zarząd komisaryczny jako środek nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Parchomiuk,
  Ulijasz, E. Kruk (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 298-308,
  ss. 11.
 12. Represyjne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Polityka administracyjna, J. Łukasiewicz (red.), TNOiK, Rzeszów 2008, s. 387-398, ss.12.
 13. Fundusze Europejskie, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 489-509, ss. 21.
 14. Prawno-administracyjne aspekty określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, [w:] Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007, s. 118-129, ss.12.
 15. Samorząd terytorialny w systemie władzy w Polsce, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 99-111, ss.13.
 16. Realizacja zasad systemu zamówień publicznych jako istotny element transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Dobra administracja- teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, s. 159-169, ss.11.
 17. Funkcjonowanie gmin w Polsce w świetle integracji europejskiej, [w:] Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa, J.M. Izdebski, M. Szewczak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 131-146, ss. 16.
 18. Władztwo planistyczne jako środek realizowania zadań gminy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, „Prawo-Administracja-Kościół” 2006, Numer specjalny – Planowanie strategiczne i przestrzenne, s. 147- 159, ss.13.
 19. Podmiotowość prawna gminy w Polsce w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XVI, nr 2, Lublin 2006, s. 367-392, ss. 26.
 20. Promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych jako jeden z celów polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, redakcja naukowa B. Plawgo, Białystok 2006, s. 31-45, ss. 15.
 21. Podmiotowość publiczno-prawna gminy a geneza instytucji polskiego samorządu terytorialnego, „Prawo - Administracja – Kościół” 2005, nr 4, s. 39-68, ss. 30.

 

V. Publikacje o charakterze poradnikowym

 

 1. Stosunek pracy pracowników samorządowych, [w:] Kadry i płace (publikacja wymiennokartkowa), część 12, rozdział 1, podrozdział 2 (czerwiec 2000), zespół autorów pod red. dr. W. Perdeusa, Wydawnictwo Verlag DashÖfer Sp. z o. o., Warszawa 2000.
 2. Wybór członków zarządu gminy i jego skutki w sferze uprawnień i obowiązków, [w:] Kadry i płace (publikacja wymienno kartkowa), część 12, rozdział 1, podrozdział 3 (wrzesień 2000), zespół autorów pod red. dr. W. Perdeusa, Wydawnictwo Verlag DashÖfer Sp. z o. o., Warszawa 2000.
 3. Wynagrodzenie pracowników samorządowych, [w:] Kadry i płace (publikacja wymiennokartkowa), część 12, rozdział 1, podrozdział 4 (grudzień 2000), zespół autorów pod red. dr. W. Perdeusa, Wydawnictwo Verlag DashÖfer Sp. z o. o., Warszawa 2000.
 4. Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Kadry i płace (publikacja wymiennokartkowa), część 12, rozdział 1, podrozdział 5 (marzec 2001), zespół autorów pod red. dr. W. Perdeusa, Wydawnictwo Verlag DashÖfer Sp. z o. o., Warszawa 2001.
 5. Straż gminna, [w:] Kadry i płace (publikacja wymiennokartkowa), część 12, rozdział 1, podrozdział 6 (czerwiec 2001), zespół autorów pod red. dr. W. Perdeusa, Wydawnictwo Verlag DashÖfer Sp. z o. o., Warszawa 2001.

 

VI. Hasła encyklopedyczne

 1. Jednostek samorządu terytorialnego formy współdziałania, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 125-128
 2. Jednostek samorządu terytorialnego osobowość prawna i zdolność sądowa, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 128-129.
 3. Jednostek samorządu terytorialnego zadania, [w:] Leksykon Administratywisty, Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 129-131.
 4. Jednostki pomocnicze gmin, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 131-132.
 5. Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 186-188.
 6. Organy stanowiące i kontrolne samorządu terytorialnego, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 230-232.
 7. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 232-237.
 8. Prawo miejscowe, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, Domagała (red.), Radom 2013, s. 326-327.
 9. Radny, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 376-379.
 10. Samorządu terytorialnego zasady organizacji i funkcjonowania, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 401-402.
 11. Sprawowania władzy w samorządzie - formy, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 435-438.
 12. Tryby udzielania zamówień publicznych, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 474-481.
 13. Zasady zamówień publicznych, [w:] Leksykon Administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 558-563.
 14. Beneficjent, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 228.
 15. Biznesplan, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S.
  Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 228-229.
 16. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 230.
 17. Europejski Fundusz Społeczny, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 230-231.
 18. Fundusze Unijne, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2010, s. 232-233.
 19. Instytucja audytowa, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A.
  Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 233-234.
 20. Instytucja wdrażająca, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A.
  Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 234.
 21. Instytucja zarządzająca, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 234.
 22. Koszty kwalifikowane, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A.
  Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 234-235.
 23. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 235.
 24. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 235-236.
 25. Oś priorytetowa, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała. A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 236.
 26. Polityka spójności, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała,
  Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 236-237.
 27. Polityki spójności cele, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A.
  Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 237.
 28. Program operacyjny, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała. A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 237-238.
 29. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 238.
 30. Programowanie w instytucji funduszy europejskich, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 238.
 31. Projekt w instytucji funduszy europejskich, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 239.
 32. Regionalny Program Operacyjny, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M.
  Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 239.
 33. Zasady pomocy finansowej z funduszy europejskich. [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 243-244.

 

VII. Sprawozdania

 1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza”, Konferencja międzynarodowa, Lublin, 6-8 września 2010, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4, s.
  152-157, ss. 6.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego
  w Polsce”,
  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 8 marca 2010, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, nr 2, s. 353-355, ss. 3.
 3. (współautor: Magdalena Kisała), Sprawozdanie z Konferencji „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8-9 marca 2012, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, nr 3, s. 311-315, ss. 5. 

 

VIII. Opracowania informacyjne i bibliograficzne

 1. (współautor: Małgorzata Ganczar) Administracja w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 595.
 2. (współautor: Małgorzata Ganczar) Katedra Nauki Administracji, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s.615-632, ss. 18.
 3. (współautor: Małgorzata Ganczar) Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 597-604, ss. 8.
 4. (współautor: Małgorzata Ganczar) Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s.639-648, ss. 10.

 

IX. Varia

 1. Asyż, [w:] Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 181-183. ss. 3.

 

X. Wygłoszone referaty (czynny udział w Konferencjach Naukowych)

 

 1. Władztwo planistyczne jako środek realizowania zadań gminy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego – referat został wygłoszony na Konferencji Naukowej „Planowanie strategiczne i przestrzenne”, 23 września 2005 r., Międzyrzec Podlaski, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych jako jeden z celów polityki regionalnej Unii Europejskiej – referat został wygłoszony na III Regionalnej konferencji Młodych Pracowników Nauki „Czynniki rozwoju regionalnego”, 28 kwietnia 2006 r., Białystok, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica.
 3. Prawno-administracyjne aspekty określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – referat został wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe”, 15-16 marca 2007 r. , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 4. Zarząd komisaryczny jako środek nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad samorządem terytorialnym – referat wygłoszony podczas Sympozjum Administracji, 9 czerwca 2008 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 5. Represyjne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym – referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Stryków, 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008.
 6. Zarząd komisaryczny jako środek nadzoru nad samorządem terytorialnym – referat został wygłoszony Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”, Łańcut, 12-14 czerwca 2008.
 7. Jawność działania organów administracji publicznej – referat został wygłoszony na Konferencji „Administracja bliżej młodych” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10 maja 2011r.
 8. Informatyzacja zamówień publicznych – referat został wygłoszony podczas Konferencji Naukowej V Edycja Dnia Urzędnika „e-administracja – cyfryzacja i informatyzacja administracji publicznej”, 20 maja 2013r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 9. Kierunki rozwoju administracji publicznej w województwie – referat został wygłoszony na Konferencji Naukowej „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, 5-6 marca 2015 r., Uniwersytet Śląski, Katowice.

 

 

Kontakt:

mgagos@kul.pl

 

Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 12:22 - Małgorzata Kruszewska-Gagoś