dr Małgorzata Barbara – adiunkt

 

 

Jej specjalnością naukową jest filozofia wychowania oraz pedagogika społeczna. Zainteresowania badawcze skupia na: zagadnieniach z filozofii wychowania i filozofii personalistycznej; antropologiczno-pedagogicznych aspektach życia społecznego, w szczególności zaś na problemie szeroko rozumianego ubóstwa (w tym znaczeniu cierpienia w życiu człowieka); aksjologicznych podstawach edukacji i wychowania, relacjach: media i wychowanie personalistyczne.

 

Jest autorką czterech monografii: Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Tychy 2007, Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby, Lublin 2011, Uczeń ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, (współaut. A. Paszkiewicz), Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji (współaut. A. Paszkiewicz), Lublin 2015; uczestniczyła w redakcjach książek: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie, red. H. Bejger, M. Łobacz, Chełm 2014, Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, red. S. M. Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz, Lublin 2014, W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015.

 

Opublikowała 35 artykułów w kraju i za granicą. Czynnie uczestniczyła w 40 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest aktywnym uczestnikiem komitetów organizacyjnych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Angażuje się co roku w promowanie nauki w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli ukierunkowane na aksjologiczne aspekty edukacji i wychowania.

 

W 2015 r. odbyła trzymiesięczny staż naukowo-dydaktyczny w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL realizowany w Alice Salomon Hochschule w Berlinie. Uczestniczyła także w stypendium naukowo-dydaktycznym w ramach programu ERASMUS realizowanym w: Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie.

 

Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015) oraz otrzymała nagrodę indywidualną Rektora KUL III stopnia za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wyróżniającą się rozprawę doktorską. Jest członkiem ogólnopolskich towarzystw naukowych.

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2016, godz. 17:09 - Katarzyna Sabat