Anatolisz_Czerepinski_GOT.jpg

 

 

Anatoliusz Aleksander Czerepiński ur. 19.02.1929 r. w Białymstoku, tu uczęszczał do szkoły powszechnej i średniej ogólnokształcącej. W czasie okupacji - wobec wywózki obojga rodziców do Rosji (ojciec zginął w Ostaszkowie) czasowo, do powrotu matki wychowywał się u pianisty - kompozytora prof. Jana Tarasiewicza  - i stąd zamiłowania do muzyki klasycznej i romantycznej oraz wieloletnia przyjaźń ze znanym dyrygentem Jerzym Maksymiukiem.
Po uzyskaniu matury dostał się na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, skąd po drugim roku studiów został dyscyplinarnie usunięty za ujawnioną antyrządową korespondencję z prof. Tarasiewiczem, z zakazem wstępu na wyższe uczelnie. Pomimo tego w 1952 r. przyjęty został na historię sztuki Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Tu - poczynając od drugiego semestru, wraz z Jerzym Szyłkiewiczem, a następnie Jerzym Żurawskim - dla studentów z II roku historii sztuki prowadził ćwiczenia z fotografiki dokumentalnej w laboratorium Zakładu Historii Sztuki, początkowo jako stypendysta, następnie jako pracownik etatowy - do 30.09.1964 r.
W 1957 r. uzyskał magisterium z historii sztuki, po czym założył rodzinę. W  1958 r. , po przywróceniu mu prawa kontynuowania studiów medycznych, podjął je na Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom lekarski otrzymał w 1964 r.; od 1968 r. ze zpecjalizacją I stopnia z zakresu psychiatrii. Zatrudniony był w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Abramowicach, gdzie jako ceniony lekarz - psychiatra pracował do chwili przejścia na emeryturę, po czym wieloletnio pełnił funkcje biegłego sądowego w tymże zakresie. Oprócz wielu medali resortowych został w 1986 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Obok praktyki medycznej przez długie lata uprawiał inwentaryzację fotograficzną zabytków na zlecenie Woj. Konserwatorów Zabytków z Lublina i Rzeszowa, a także fotografikę artystyczną o podobnej tematyce (w 1967 r. jego fotogramy przyjęte zostały na Wystawę w Uppsali). Wraz z żoną Jadwigą Teodorowicz - Czerepińską opublikował artykuł Ludowy feretron z Krasnobrodu (w:) Polska Sztuka Ludow 1959; 13/3 oraz XVIII-wieczny strój biłgorajski na obrazach wotywnych z Puszczy Solskiej, tamże 1961; 15/2, a ponadto współautorsko z doc. Janem Gurbą w l. 1962-7 zamieścił szereg arytkułów o tematyce archeologicznej w popularno-naukowym  periodyku z Otchłani Wieków oraz Rogowy kiścień z Czermna (w:) Liber losepho Kostrzewski Octogenaris a veneratoribus dicatus. Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, ss. 284-9.
Zmarł 10.11.2004 r. pozostawiającd po sobie pamięć cenionego, wyjątkowo życzliwego ludziom lekarza, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i wrażliwości artystycznej.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 10:29 - Ireneusz Marciszuk