Dr hab. Michał Domagała, adiunkt

Życiorys naukowy i zawodowy

dr M.Domagała- 1997-2002, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej na seminarium z prawa finansowego, pt. Ceny transferowe;
- 2003-2006, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. S. Wrzoska, pt. Prawnoadministracyjne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju;
- VII-VIII 2000, praktyka zawodowa w sekretariacie Rządu RP ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej;
- VII 2001, praktyka zawodowa w Departamencie Podatków Bezpośrednich, Wydział Spółek Prawa Handlowego Ministerstwa Finansów;
- 2006-nadal, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Prawo energetyczne
 • Postępowanie sądowo-administracyjne i egzekucyjne

Seminaria

 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze

 

 

Wykaz publikacji

 

 1. Rola odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego – aspekt prawny” [w:] „Środowisko i rozwój” nr 14 2/2006r.
 2. Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego a ograniczenia wolności gospodarczej [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu”, 2006r.
 3. Realizacja zasady współmierności w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [w:] Dobra Administracja –Teoria a praktyka, Radom 2007.
 4. Bezpieczeństwo energetyczne. aspekty administracyjno-prawne, monografia Lublin 2008.
 5. Kompendium wiedzy administratywisty – współredakcja, Lublin 2008.
 6. Opracowanie haseł: Administracyjne postępowanie Egzekucyjne, Biegły skarbowy, Czynność egzekucyjna, Dłużnik zajętej wierzytelności, Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym, Egzekutor, Komornik skarbowy, Koszty egzekucyjne, Organ egzekucyjny, Organ pomocniczy, Organ rekwizycyjny, Organ wnioskujący/wykonujący, Poborca skarbowy, Skarga na czynności egzekucyjne, Tytuł wykonawczy, Wierzyciel, Zajęcie egzekucyjne, Zajęcie zabezpieczające, Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym, Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym, Zbieg egzekucji, Zobowiązany [w:] Kompendium wiedzy  administratywisty, red. S. Wrzosek, J. Izdebski, M. Domagała, J. Łukasiewicz,Wydawnictwo KUL. Lublin 2008, s.133-13158;
 7. Polityka energetyczna [w:] Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2008, s. 199-207.
 8. Charakter prawny zadań gminy w dziedzinie energetyki, „Roczniki Nauk Prawnych”, Tom XVIII, nr 1- 2008,
 9.  Redakcja Naukowa Rocznika Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Administracja i Zarządzanie, Tom IV, Radom 2008.
 10. Polityka administracyjna w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii [w:] Gospodarcze prawo środowiska, red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2009.
 11. S. Wrzosek, M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] Bezpieczeństwo Polski. Historia i Współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M.R. Pałubska, Lublin 2010, s. 305-326.
 12. M. Domagała, Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sporządzania planów rozwoju [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T.Stanisławski, Warszawa 2010, s. 329-340.
 13. Współredakcja, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T.Stanisławski, Warszawa 2010.
 14. Współredakcja, Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T.Stanisławski, Lublin 2010.
 15. Współredakcja, Encyklopedia prawa administracyjnego, red: M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa, 2010.
 16.  Opracowanie haseł: Orzeczenia sądów administracyjnych, Sądowoadministracyjnego podmioty postępowania, Właściwość sądów administracyjnych [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, red: M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa, 2010.
 17. Postępowanie egzekucyjne w administracji (rozdział) [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, red: M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa, 2010.
 18. M. Domagała Prakseologiczne aspekty sądowej kontroli administracji [w:] Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, red. K. Sikora, m. Domagała , E. Jasiuk, Radom 2010, s. 183-189, ISBN 978-83-921255-7-0.
 19. M. Domagała, Miejsce postępowania administracyjnego w systemie norm prawa administracyjnego [w:] Polowanie na kompetentnych pracowników administracji samorządowej, red. A. Wojciechowska-Wdowska, A. Mazur, Lublin 2010, s. 23-27, ISBN 978-83-931205-8-1.
 20. M. Domagała, Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza spin off i spin out, red. J. Izdebski,  Lublin 2010, s. 8-18.
 21. Współredakcja, Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, red. K. Sikora, m. Domagała , E. Jasiuk, Radom 2010, s. 183-189, ISBN 978-83-921255-7-0.
 22. M.Domagała, administracyjna polityka energetyczna Unii Europejskiej [w:] Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, red. W. Gizicki, Lublin 2011, ISBN 978-83-932392-3-8.
 23. M. Domagała, Procedura weryfikacji uchwał organów samorządu zawodowego wydawanych w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych [w:] publicznoprawny status radcy prawnego, red. M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, Warszawa 2012, ISBN 978-83-907251-4-7.

 

Kontakt:

michal.domagala [at] kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 21:15 - Magdalena Kisała