Dr hab. Michalina Duda-Hyz

 

Życiorys naukowy:

W 2000 roku z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2000 została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL. W styczniu 2006 r. obroniła pracę doktorską pt. „Sankcje podatkowe w polskim podatku od towarów i usług", za którą otrzymała nagrodę indywidualną Rektora KUL. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Głuchowski. Z dniem 1 stycznia 2007 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL, a od listopada 2009 r. na stanowisku głównego specjalisty a następnie eksperta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2007-2015 obyła staże naukowe w London School of Economics and Political Science w Londynie oraz Max Planc Institute for Tax Law and Public Finance w Monachium. W lipcu 2011 r., decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, została powołana na stanowisko eksperta w Zespole ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych  w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej, którego podstawowym zadaniem było opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce. Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa finansowego.

 

Academic biography:

 

In 2000, Michalina Duda-Hyz graduated with distinction from the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II University of Lublin, receiving an MA degree. In the same year she became employed as an asystent [assistant lecturer] in the Department of Finance and Finance Law at the John Paul II University of Lublin. In January 2006 she defended a doctoral dissertations entitled  Sankcje podatkowe w polskim podatku od towarów i usług [Tax sanctions in the Polish goods and services tax], for which she received an individual award of the rector of the John Paul II University. Her dissertation supervisor was professor doctor habilitated  Jan Głuchowski. Since 1 January she has held the position of an adiunkt [associate professor]  in the Department of Finance and Finance Law at the John Paul II University. In 2009, she became employed as a main specialist and then an expert in the Chancellery of the President of the Republic of Poland. Between 2007 and 2015 she completed academic internships at the London School of Economics and Political Science and then at  the Max Planc Institute for Tax Law and Public Finance in Munich. In July 2011, by a decision of the Chief of the Chancellery of the President  of the Republic of Poland, she was appointed to the position of an expert in the Financial and Legal Solutions Committee, whose main task was to develop proposals of solutions for strengthening social and civic activities in Poland.  Michalina Duda-Hyz is the author of over 70 publications in the field of finance law.

 

Monografia

Monograph

„Gry hazardowe urządzane przez sieć Internet i ich opodatkowanie w prawie polskim oraz innych krajów europejskich", Lublin 2019, ISBN: 978-83-8061-687-5, ss. 577

[Gambling Games Organised via the Internet and their Taxation in the Law of Poland and Other European Countries} Lublin 2019, pp. 577.

 

 

 Rozdziały w monografiach naukowych:

 Book Chapters:

 

 • „Modele sankcji podatkowych - sankcje związane z odliczeniem podatku naliczonego w podatku od towarów i usług" [The Models of Tax Sanctions - Sanctions Connecred with Deductible Tax in VAT]. Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, [The Directions in the Reform of Polish Tax System] Lublin 2003: 344-364.
 • „Sankcje rzeczywiste a sankcje pozorne w polskim materialnym prawie podatkowym (zarys problemu)" [Real and Apparent Sanctions in Polish Tax Law]. Problemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały X rehiolalnoji naukowo-praktycznoji konferencji (5-6 lutoho 2004), [National Building and Hunan Rights Problems in Ukraine. 10th Conference Materials (February 5th - 6th0] Lwiw 2004: 218-220.
 • „Faktury dokumentujące czynności pozorne lub mające na celu obejście ustawy a prawo do odliczenia VAT" [Ivoices Documenting Apparent Activities or these Intended to Evade a Law and the Right to VAT Exemption]. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M. Pałubska, M. Kuć, [A Jubilee Book on the Occasion of the 10th Anniversary of the Off-Campus Faculty and Economic Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin in Tomaszów Lubelski] Lublin 2006: 255-272.
 • „Klaster przedsiębiorstw rodzinnych jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Aspekty prawno-podatkowe" [Cluster of Family Firms as a Form of Conducting Business Activity. Legal-Tax Aspects]. Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, [Chances and Barriers of Small and Medium Enterprises Development in Poland. Economic and Legal Aspects] Sandomierz 2006: 233-256.
 • „Pojęcie sankcji prawnej na gruncie polskiego prawa finansowego” [The Notion of Legal Sanction in Polish Financial Law]. Wisnyk Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersytetu Ministerstwa Wnutrisznich Spraw Ukrajiny [Review of the Ministry of Internal Affairs Lviv State University] 2007:418-432.
 • „Z problematyki sankcji w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem sankcji represyjnych w podatku od towarów i usług” [A notion of a sanction in tax law; repressive sanctions in tax on goods and services] Gdańskie Studia Prawnicze. Studia prawno-finansowe, t. XVI, 2007, red. A. Drwiło, [Gdańsk Legal – Financial Studies] Gdańsk 2007: 242 – 268.
 • „Pojęcie sankcji prawnej w polskim prawie administracyjnym” [The Notion of Legal Sanction in Polish Administrative Law]. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego Ukrainy” [A collection of materials of the International Conference entitled ‘Current Problems of Tax Law Reform in Ukraine’] Łuck 2007:127-129.
 • „Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku bezpodstawnego wykazania VAT w fakturze” [Absence of Right to Deduct the Amount of Input Tax in Case of Unlawful Determination of VAT in Tax Invoice]. Aktualne problemy wykładni i stosowania norm prawnych, [Present Problems of Interpretation and Application of Legal Norms] Lwów 2008:100 – 103.
 • „Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach” [Tax Law Cases and Problems], (co-author), Lublin 2008.
 • „Sankcje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych” [Tax Sanctions in Personal Income Tax]. Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, [Problems and Controversies over Personal Income Taxation] Lublin 2008: 103-123.
 • „Prawnopodatkowe konsekwencje naruszenia obowiązków w zakresie VAT na tle rozwiązań Wielkiej Brytanii” [Legal-tax Consequences of VAT Duties Violation in Great Britain]. Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, [Main Challenges and Problem of Public Finance System] Lublin 2009:435-450.
 • „System organów podatkowych w Polsce” red. P. Smoleń, [The System of Tax Authorities in Poland] (co-author),Warszawa 2009: 245-312.
 • „Wpływ zasady proporcjonalności na proces kształtowania powszechnego obowiązku podatkowego” [The Effect of the Principle of Proportionality on the Creation of Tax Obligation]. Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, [Constitutional Conditions of the Creation and Application of Financial and Tax Law] Białystok 2010: 439-452;
 • „Odpowiedzialność osób trzecich za tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. Wybrane zagadnienia” [Liability of a Third Party for so-called Additional Tax in Tax on Goods and Services (VAT). Selected Issues]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Munnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland] Lublin 2009:269-298;
 • „Kontrowersje wokół nowych zasad opodatkowania gier hazardowych w Polsce” [The Controversy over the New Principles of Gambling Taxation in Poland]. W świecie finansów publicznych i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna Profesora Jana Głuchowskiego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, [In the World of Public Finance and Finance Law. The Educational Work of Professor Jan Głuchowski] Toruń 2010: 173-192;
 • „Nieposłuszeństwo obywatelskie a obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych. Wybrane zagadnienia” [Civil Disobedience and the Obligation to Incur the Tax Burden. Selected Issues.] W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, [Serving the Financial Law. The Anniversary of the Participation of Professor Jan Głuchowski in the Chair of Financial Law of the John Paul II Catholic University of Lublin] Lublin 2010: 97-110;
 • „Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione” [Tax Law Cases and       Problems. Second Supplemented Edition] (co-author), Lublin 2010.
 • „Pozycja wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w strukturze organów podatkowych” [The Position of Mayor and Commune Administrator in the Structure of Tax Authorities] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, [Management and Social Policy -       Selected Issues] Opole 2010: 220 - 239;
 • Zmiany w zakresie opodatkowania obrotu wierzytelnościami podatkiem od towarów i usług [Changes in VAT Taxation of Debt Trading] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego Polsce, red. M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland] Lublin 2011:181-199;
 • „Komentarz do art. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94a, 94b, 94c, 95, 96, 96a i 234” [The Legal Commentary to Articles: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94a, 94b, 94c, 95, 96, 96a and 234] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, [Law of Higher Education. Commentary] Warszawa 2012: 335-503 and1080-1081.
 • „Problem opodatkowania obrotu artykułami dziecięcymi” [The Issue of Taxation of the Sale of Products for Children] (co-author P. Smoleń). Prawo finansowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, [Financial Law in the Context of the Membership of Poland in the European Union. Anniversary Book Dedicated to Professor Wanda Wójtowicz] Lublin 2011, s. 69-78;
 • „Komentarz do art. 103-123, 162-166, 171-183, 196-201” [The Legal Commentary to Articles: 103-123, 162-166, 171-183, 196-201] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, [The Public Finance Act. Commentary] Warszawa 2012, p. 561-676, 769-788, 801-862 i 881-917.
 • Autorstwo haseł [Authors of headwords]: „Budżet państwa i ustawa budżetowa w przepisach Konstytucji RP” [The State Budget and the Finance Act in the Constitution of the Republic of Poland] (p. 13-14), „Finanse samorządu terytorialnego w przepisach Konstytucji RP” [The Local Government Finance in the Constitution of the Republic of Poland (p. 14-15), „Publiczna działalność finansowa” [Public Finance Activities] (p. 17-18), „Instytucja gospodarki budżetowej” [Budget Policy Institution] (p. 31-32), „Sektor finansów publicznych” [The Public Finance Sector] (p. 44), „Blokowanie wydatków budżetowych” [Blocking of Budgetary Expenditures] (p. 72-73), „Budżet państwa” [State Budget] (p. 73-74), „Budżet środków europejskich” [Budget of European Funds] (p. 74-75), „Dochody budżetu państwa” [State Budget Revenues] (p. 77), „Obsługa bankowa budżetu” [Banking Services for the State Budget] (p. 83), „Przenoszenie środków” [Funds Shifting] (p. 85), „Ustawa budżetowa” [Finance Act] (p. 92-93), „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” [Multiannual Financial Plan for the State] (p. 94-95), „Zasady gospodarki budżetowej w toku wykonywania budżetu państwa” [Principles of Budgetary Management in process of Budget Execution] (p. 99), „Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” [Subjects Liable for Violating the Discipline of Public Finance] (p. 151-152), in: Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, red. P. Smoleń [Public Finance Law. The Academic Compendium] Warszawa 2012;
 • Autorstwo haseł [Authors of headwords]: „Charakter prawa dewizowego” [The Nature of Exchange Law] (p. 213-214), „Działalność kantorowa” [The Exchange Office Activities] (p. 214-218), „Obrót dewizowy” [Foreign Exchange Turnover] (p. 222-224), „Wartości dewizowe i krajowe środki płatnicze” [Foreign Exchange Values and National Means of Payment] (p. 230-232), „Źródła prawa dewizowego” [The Sources of Exchange Law] (p. 234-236), in: Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium Akademickie, red. P. Smoleń [Public Banking Law. Customs Law. Exchange Law. An Academic Compendium] Warszawa 2013.
 • „Komentarz do art. 103-106, art. 108 i art. 112aa” [The Legal Commentary to Articles: 103-106, art. 108 and art. 112aa] Suplement do ustawy o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, [Supplement to the Public Finance Act. Commentary], wersja elektroniczna [electronic version] 2013.
 • „Zwolnienia z VAT usług kształcenia świadczonych przez uczelnie – wybrane zagadnienia” [A VAT Exemptions for Educational Services Provided by Institutions of Higher Education – Selected Issues] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, [Tax Preferences] Lublin 2013, s. 133-168.
 • „Aukcje charytatywne w świetle podatku od towarów i usług – wybrane aspekty” [Charity Auctions in the Light of VAT – Selected Issues]. Ubóstwo w Polsce, red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska, [Poverty in Poland] Wrocław 2014, s. 151-160.
 • „Decyzja w sprawie cech gier hazardowych jako element kształtowania zakresu przedmiotowego podatku od gier” [A Decision Concerning The Features of Games of Chance as a Component of Shaping the Material Scope of Gaming Tax]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland. Tax Resolutions] Lublin 2014, s. 177-195.
 • „Zmiany w konstrukcji podatku od gier – 22 lata doświadczeń” [Changes to the Structure of the Gaming Tax – 22 Years of Experiences] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, [XXV Years of Transformations in Finance and Tax Law – the Assessment of Achievements and Proposals for Future] Szczecin 2014, s. 389-398.
 • „Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego” [Sources and Rules for Creation of Tax Law]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 30-54.
 • „Podatek od towarów i usług” [Goods and Services Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 277-329.
 • „Podatek od gier” [Gaming Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2014, s. 345-353.
 • „Komentarz do art. 103-123, 162-166, 171-183, 196-201” [The Legal Commentary to Articles: 103-123, 162-166, 171-183, 196-201] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, [The Public Finance Act. Commentary] Warszawa 2014, p. 603-758, 848-868, 880-942, 967-1003. 
 • „Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego” [Sources and Rules for Creation of Tax Law]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 29-54.
 • „Podatek od towarów i usług” [Goods and Services Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 274-329.
 • „Podatek od gier” [Gaming Tax]. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, [Tax Law] Warszawa 2015, s. 344-354.
 • "Urządzanie loterii charytatywnych jako przedmiot preferencyjnego opodatkowania podatkami od gier" [The Organisation of Charity Lotteries as the Subject of Preferential Gaming Tax]. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce.Sanckje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, [Creation and Application of Tax Law in Poland. Sanctions and Preferences in Tax Law] Lublin 2015, s. 173-191.

 

 Artykuły w czasopismach naukowych:

 Articles:

 • „Obligatoryjne zwolnienia podmiotowe od podatku VAT” [Obligatory Exemptions of Subjects from VAT]. Studia z prawa wyznaniowego [Studies in Confessional Law] 1(2000): 159-172.
 • „Pojecie i charakter sankcji podatkowych” [The Concept and Character of Tax Sanctions]. Państwo, Administracja, Kościół [State, Administration and Church] 2-3(2002): 51 – 72.
 • „Pojęcie i rodzaje sankcji prawnej” [The Notion and Types of Legal Sanction]. Państwo, Administracja, Kościół [State, Administration and Church] 3(2005): 5-38.
 • „Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w systemie podatku od towarów i usług (1993-2005)” [Imposing an Additional Amount of Tax in a System of the Goods and Services Tax (1993-2005)]. Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 1 (2006): 133-157.
 • „Obowiązek zapłaty kwoty bezpodstawnie określonej w fakturze jako VAT” [The Obligation to Pay Tax Unlawfully Determined as VAT in an Invoice”. Studia Prawnicze KUL [Catholic University of Lublin Legal Studies] 1(2007):57-78;
 • „Przesłanki ustalenia sankcji VAT w orzecznictwie sądowym” [Prerequisites for Imposition of Tax Sanctions in Judicial Decisions]. Koźmiński Academy Law School Papers. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawa podatkowego i finansów publicznych [Koźmiński Academy Law School Papers. In Search of the Optimal Solutions in Tax Law and Public Finance]       2(2008):31 – 61.
 • „Kompetencje gminnych organów podatkowych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego” [The Competence of Communal Tax Authorities as to Interpretation of the Tax Law Provisions]. Przegląd Prawo-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 8 (2009): 5-15.
 • „Odpowiedzialność członków zarządu osoby prawnej za zaległość z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług” [Liability of Legal Entity Management Members for Unpaid ‘Additional Tax’ in Tax on Goods and Services (VAT)] (co-author Janusz Orłowski). Kwartalnik Prawa Podatkowego [Tax Law Quarterly Review] 2(2009):69-92;
 • „Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków. Wybrane zagadnienia” [Controversies over Redistributive Function of Taxes. Selected issues]. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [Annales of Torun School of Banking] 8 (2009): 225-245.
 • „Stawki podatku od wartości dodanej w przepisach prawa wspólnotowego” [VAT Rates in European Union Law]. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu [Annales of Torun School of Banking] 9 (2010): 115-134;
 • „Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w instytucje gospodarki budżetowej. Wybrane zagadnienia” [Transformation of State Auxiliary Holdings into Budget Policy Institutions]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Journal of Law, Economics and Sociology] 1 (2011), year LXXIII: 95-107;
 • „Rozliczanie kosztów tzw. mediów w odniesieniu do najemców lokali komunalnych a VAT” [The Applicaion of Utility Costs Concerning Tenants of Municipial Dwellings and VAT]. Przegląd Prawno-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 13 (2010): 25-34;
 • „Podatek akcyzowy od wyrobów alkoholowych w państwach Unii Europejskiej. Projektowane scenariusze zmian” [Excise Duty on Alkoholic Beverages in European Union Member States. Proposed Scenarios for Changes]. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego [Review of Economic Legislation] 9 (2012): 8-15.
 • „Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa” [The Rules of Financing Church Higher Education Institutions from the Government Budget]. Studia z Prawa Wyznaniowego [Studies in Confessional Law] 15 (2012): 29-52.
 • „Potrzeba ochrony równowagi budżetowej a tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia” [The Need to Protect the Budgetary Balance and the Procedure of Amending Tax Law. Selected Issues]. Studia Prawnicze KUL [Catholic University of Lublin Legal Studies] 3 (2012): 23-39.
 • „Podatek od wydobycia niektórych kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym” [Tax on the Extraction of Certain Minerals – a New Quality in the Polish Tax Law]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Journal of Law, Economics and Sociology] 1 (2013): 119-131.
 • „Podatek od towarów i usług – projektowane scenariusze zmian” [The Goods and Services Tax – Proposed Scenarios for Changes] Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 4 (2012): 7-31.
 • „Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług” [Controversy over Proposed Changes to the Taxation of Subsidies under the Act on the Goods and Services Tax]. Przegląd Prawno-Ekonomiczny [Legal-Economic Review] 20 (2012): 39-51.
 • „Dotacje udzielone przez państwowe osoby prawne” [Grants Awarded by State Legal Persons]. Państwo i Prawo [State and Law] 3 (2014): 28-43.
 • „Kontrowersje wokół postulowanych zmian w zakresie sposobu rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe” [The Controversy over the Proposed Scenarios for Changes to the Model of Settling Grants for Public Project Carried out by Non-Governmental Organisations] Roczniki Nauk Prawnych [Annales of Juridical Sciences] 1 (2014): 7-24.
 • „Uwarunkowania i zakres nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w dobie kryzysu finansowego” [Determinants and the Scope of Amendments to the Law on the Goods and Services Tax at the Time of the Financial Crisis] Studia Prawnicze KUL 2 (2014): 23-46.
 • "Podatek od kart do gry w polskim prawie skarbowym" [Tax on Playing Cards in Polish Fiscal Law] Czasopismo Prawno-Historyczne 2 (t. LXVI 2014): 255-270.
 • "Zmiany w konstrukcji prawnej tzw. prorodzinnej ulgi podatkowej" [Changes to the Legal Construct of the co-called Pro-Family Tax Relief] Człowiek-Rodzina-Prawo 8 (2014): 3-11.
 • „Wygrane w grach hazardowych w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych” [Winnings from Gambling Games in Polish Personal Income Tax] Roczniki Nauk Prawnych 26 (2) (2016): 57-81.
 • "Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach1768-1871" [Lotteries as Instruments of Aqcuiring Income by the State in the Polish Tax Law Between 1768 and 1871] Czasopismo Prawno-Historyczne 2 (t. LXiX 2017): 89-109.
 • Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej [Controversy over Regulations Concerning the Financial Management of Budgetary Economy Institutions] Krytyka Prawa 3 (t. 9 2017): 39-56.
 • Funkcja stymulacyjna podatku od gier w ujęciu teoretycznym oraz założeniach polskiego prawodawcy [The stimulating function of betting and gambling tax in theoretical terms and in the assumptions of the Polish legislator] Krytyka Prawa 2, (t. 10 2018): 487-506.

 

 

 Publikacje w języku angielskim:

 Articles in English:

 • A Few Comments on Tax Penalty Provisions in Polish Tax Law, w: The Modern Problems of Tax Law Theory, Woroneż 2007: 356 – 367,
 • The Concept of Tax Sanction in Polish Tax Law, “Review of Comparative Law”, 2004, vol. 9, p. 137 – 150,
 • The Principle of Proportionality in Polish Tax Law, “Emerging Markets: A Review of Business and Legal Issues” 2010, vol. 2, No 1, p. 17-42;
 • A few Comments on the Principle of Proportionality in Polish Tax Law, in: Ministerswto Agralnoj Politiki Ukrainy Sumskij Nacjonalnyj Agrarnyj Uniwersitet. Institut Ekonomiki i mieniedżmientu. Materiali naukowo-prakticznoj konferencji wikładaciw, aspirantów ta studentów Sumskowo NAU (11-12 grudnia 2009 r.), [Conference materiale: Leturers, adjuncts and students of NAU Sumy (Dec. 11-12, 2009] 2009:394-396;
 • Taxation of Poker Winnings in Polish Tax Law, “Review of Comparative Law” 2009-2010, vol. 14-15, p. 127-143.
 • A few Comments on the Principle of Justice in the Process of Tax Law Application, (współautor: Janusz Orłowski), in: Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, red. Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknet and Gaetano Dammaco, Ecko House Publishing, South Jordan 2011, p. 523-538.
 • Annuality and Long-term planning in the Financial Management of       State Budgetary Units. Selected Problems, w: Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, red. E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewiecki, U. Zawadzka-Pąk, Białystok 2013, s. 115-124.
 • Some comments on the controversy over the material scope of Polish gaming tax, „Naukowyj Wisnyk Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersytetu Ministerstwa Wnutrisznich Spraw Ukrajiny. Seria Juridiczna” 2014, nr 3, s. 355-370.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - The systemic position, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 131-145.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - The tax authority's position in the tax structure, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 146-159.
 • Commune Administrator, Borough Administrator, Mayor - Interpretation of the tax law regulations, in: Fiscal Administration in Poland, edit. P. Smoleń, Lublin 2015, p. 160-165
 • Customs Authorities, in: Tax Authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accession to the European Union, edit.  M. Burzec, P. Smoleń, Lublin 2016, p. 189-205.
 • Tax free amount in the Polish Income Tax [w:] Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, edit. Paweł Smoleń, Lublin 2016, p. 42-72.
 • The taxation of the so-called direct sales in the Polish personal income tax in comparative perspective (współautor: M. Burzec), “Review of Comparative Law” 2016 No 3-4, p. 9-24.
 • Controversies over the status of flat-rate farmers in Polish Value Added Tax - selected issues, [w:] Essential problems with taxation of agriculture, edit. M. Burzec, P. Smoleń, Lublin 2017, p. 65-78.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSULTACJE

 

wtorek godz. 15.00-15.40

środa godz. 16.40-17.30

 

Konsultacje odbywają się na platformie Teams.

W pilnych sprawach proszę o kontatkt mailowy dudami@kul.lublin.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 


 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021, godz. 16:52 - Beata Kucia-Guściora