Dr Monika Dorota Adamczyk

 

Członek zespołu projektu europejskiego BALL  Be Acktive through Lifelong Learning  ERASMUS + 2014- 2016  Partnerzy projektu:

Evris Foundation Islandia

U3A Reykjavik Islandia

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW)

Universidad Permanente de la Universidad de Alicante  (UPUA) Hiszpania

Strona projektu http://www.ball-project.eu/pl

 

Członek grupy ekspertów powołany do utworzonej w 2014 roku Rady ds. polityki senioralnej przy Zarządzie Województwa Lubelskiego

 

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie (2015- )- Ekspert ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie Losów Zawodowych Studentów i Absolwentów KUL”, realizowanym przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL w latach 2011-2013.

 

Ekspert  w Zespole ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2012-2015 powołanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie /Zarząd Województwa Lubelskiego

 

Projekty:

 

2008-2009 - autorski projekt badawczy  pt. „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”

 

Wykształcenie:

 

2009: obrona pracy doktorskiej „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

2005-2008: studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

1991-1996: studia magisterskie w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska „Modele interakcji społecznych w prozie Witolda Gombrowicza. Studium z socjologii literatury)

 

Kształcenie Dodatkowe:

 

2015: Bazowe szkolenie z zakresu mediacji potwierdzone dyplomem Polskiego Centrum Mediacji (NR 342/B/09/Lublin/2015)

2007: Szkolenie „Jak zdobyć fundusze na działalność organizacji pozarządowych – źródła finansowania” potwierdzone certyfikatem Instytutu Edukacji Europejskiej (IEE) w Warszawie

1998–2000: pobyt naukowy na Uniwersytecie Bielefeld (RFN), w tym kursy językowe zakończone certyfikatem 2-go stopnia „Mittelstufe”, wydanym przez Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft

1997: szkolenia „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Urząd Wojewódzki w Lublinie

 - szkolenie „Program rozwiązywania problemów alkoholowych” Urząd Wojewódzki w Lublinie

1994-1996: ukończone dwuletnie Lubelskie Studium Samorządowe w zakresie: zagadnienia gospodarcze, zagadnienia prawne, zagadnienia społeczne, informatyka w służbie administracji i samorządu

 

Doświadczenia:

 

1997: członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Świdniku

1997: zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdniku na stanowisku „konsultant – socjolog“

lipiec 1995:     badania ankietowe na zlecenie LBS Biuro Konsultingu Sp. z o.o. w Lublinie

1995:   praktyka studencka w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości Lubelsko-Chełmskiej Fundacji Rozwoju

1988-1991: wolontariat w Fundacji Rodziny Miłości Miłosiernej z siedzibą w Szczecinie

1994-1995: wolontariat w Hospicjum Dziecięcym przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

2005-2007: współpraca z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Gębali w Lublinie

                    współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Gębali w Lublinie

 

 

PUBLIKACJE

 

Książki:

 

Adamczyk M. , Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Adamczyk M.D., Aktywnie ku emeryturze, Towarzystwo  Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin 2015.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

M.D. Adamczyk, Indywidualna a społeczna wizja starości, w: Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, (red.) M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2015  s.37-54.

 1. M. Adamczyk, Patologie społeczne a moralność, w:Leksykon socjologii moralności, (red.) J. Mariański, Nomos, Kraków 2015, s.547-550.
 2. M. Adamczyk, Problemy społeczne a moralność, w:Leksykon socjologii moralności, (red.) J. Mariański, Nomos, Kraków 2015, s. 630 -635.
 3. M. Adamczyk, Starość i moralność, w:Leksykon socjologii moralności, (red.) J. Mariański, Nomos, Kraków 2015, s. 804-808.
 4. M. Adamczyk, Usługi świadczone przez osoby starsze na rzecz rodziny i środowiska lokalnego, w: „Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie”, M. Szyszka (red.), Wydawnictwo KUL, s.231-247.
 5. M. Adamczyk, Educational motivations of contemporary secondary school students, Youth policy: problems and prospects, red. Shchudlo, P. Długosz, Drohobych-Przemyśl: Shvydkodruk, 2014, s. 422-427.
 6. M. Adamczyk, Social Capital and the Process of Globalization, w: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej I Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 313-319.
 7. M. Adamczyk, Ideał szkoły twórczej Floriana Znanieckiego jako wyraz nadziei na wychowanie jednostek twórczych i szczęśliwych, w: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 59-80.
 8. M. Adamczyk, Znaczenie rodziny w tworzeniu zasobów kapitału społecznego jednostki, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka , Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 259-273.
 9. M. Adamczyk Jakość życia osób starszych – subiektywne i obiektywne wyznaczniki poczucia dobrostanu psychicznego i fizycznego, w: Oblicza jakości życia, red. R. Derbis, Ł. Baka, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s.115-128.
 10. M. Adamczyk, Jakość życia i funkcjonowanie osób starszych w rodzinie i poza nią, w: red. M. Szyszka, Rodzina polska. Dylematy i funkcjonowanie, Instytut Sądecko- Lubelski, Lublin 2013.
 11. M. Adamczyk, Znaczenie edukacji dla integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w: red. B.A. Orłowska, P. Prüfer, Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 77- 98.
 12. M. Adamczyk, Społeczno – kulturowe uwarunkowania przemian wartości w Polsce, w: red. D. Gizicka, Narodowe czy wspólnotowe? W poszukiwaniu europejskich wartości, Instytut Sądecko- Lubelski, Lublin 2013, s.71-84.
 13. M. Adamczyk, Ideał edukacji Floriana Znanieckiego a współczesny ideał wychowania, w: red. I. Siudem, M. Stencla Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 155- 169.
 14. M. Adamczyk, Praktyki religijne jako jeden z czynników tworzenia zasobów kapitału społecznego, w: red. H. Mielicka-Pawłowska, Religijne wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Panzet, Kielce 2013, s. 237-254.
 15. M. Adamczyk, zjawisko przemocy wobec dzieci – wielość perspektyw, w: red. B. Więckiewicz, Wydawnictwo Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013, s.93-118.
 16. M. Adamczyk, Kapitał społeczny jednym z elementów reprodukcji nierówności społecznych. Elementy teorii kapitału społecznego Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.68-75.
 17. M. Adamczyk, Kapitał społeczny szansą na budowanie partnerskich relacji we wspólnotach lokalnych, w: Pomoc jako zachowanie prospołeczne, red. T. Zbyrad i B. Krempa, Wydawnictwo KUL , Lublin            2012, s.489-500.
 18. M. Adamczyk, Bariery społecznej integracji osób niepełnosprawnych w Polsce i sposoby ich przełamywania, w: Sprostać wyzwaniom, Rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności, red. A. Mazur, M. Fatyga, Wydawnictwo WZNoS Stalowa Wola, Stalowa Wola 2012, s.8-22.
 19. M. Adamczyk, Kapitał społeczny a sieci relacji we wspólnotach lokalnych, w: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. s. 316-326.
 20. M. Adamczyk, Zaufanie grzybnią społeczeństwa obywatelskiego , w: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red. J. Mariański, P. Prüfer, Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 59-74.           
 21. M. Adamczyk, Kapitał społeczny osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w: Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, red. J. Maciaszek, P. Bucoń, Wydawca WZNoS Stalowa Wola i Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, Stalowa Wola           2011,  s. 25-39.
 22. M. Adamczyk, Rola religii i Kościoła katolickiego w kształtowaniu kapitału społecznego w Polsce, w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, (red.) J. Baniak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2010, s.117-133.
 23. M. Adamczyk, Istota kapitału społecznego. Aplikacje profilaktyczne, w: Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych, red. I. Niewiadomska, M. Kalinowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 29-46.
 24. M. Adamczyk, Praca socjalna jedną z metod wypracowywania kapitału społecznego środowiska lokalnego, „Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej”, red. M. Klimek, Wydawnictwo Campus, Stalowa Wola, ukaże się w 2009 roku.
 25. M. Adamczyk, „Metody pracy socjalnej a rozwój kapitału społecznego", w: „Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej", red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin ukaże się w 2009 roku.
 26. M. Adamczyk, Organizowanie społeczności lokalnych jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej, Ex Caritate Pro Bono. Szkice o pracy socjalnej, J. Mazur (red.), Liszki, Wydawnictwo Platan, 2009.
 27. M. Adamczyk, Pracownik socjalny jako animator grupy, Ex Caritate Pro Bono. Szkice o pracy socjalnej, J. Mazur (red.), Liszki, Wydawnictwo Platan, 2009.
 28. M. Adamczyk, Wybrane zagadnienia z socjologicznej problematyki śmierci i umierania, w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy Współczesnej Tanatologii. Medycyna-Antropologia Kultury- Humanistyka, Wrocław 1997.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

 1. M. Adamczyk Kapitał społeczny czynnikiem konstytutywnym współczesnego ładu społeczno-moralnego, Roczniki Nauk Społecznych, Tom 7(43), numer 2, 2015, Lublin, s.201-219.
 2. M. Adamczyk, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania typów kapitału społecznego w Polsce. Studium empiryczne, Roczniki Nauk Społecznych t.6 (24), nr 2, s.47-65.
 3. M. Adamczyk Wstęp, Roczniki Nauk Społecznych, Roczniki Nauk Społecznych t.6 (24), nr 2, s.7-12.
 4. M. Adamczyk, The Ideals and Goals of Education according to Florian Znaniecki’s Sociological Theory, Universitas Gedaensis, R. 25, 2013, t. 46, s. 119-142.
 5. M. Adamczyk,  Grupa pokoleniowa jako czynniki różnicujący  typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 1 (225), s. 55-80.
 6. M. Adamczyk, Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie polskim, Acta universitatis lodziensis „Folia Sociologica” 40 2012, s.127-142.
 7. M. Adamczyk Kontekst społeczno-kulturowy i jego wpływ na zasoby kapitału społecznego społeczeństwa polskiego, Keryks Forum Pedagogicznoreligijne, nr 9 2010,s.287-314.
 8. M. Adamczyk, Struktura organizacyjna i zadania pomocy społecznej w Polsce
  i Niemczech, „Universitas Gedanensis” , r.20, 2008, nr 1(35).

 

Wygłoszone referaty na sesjach i konferencjach międzynarodowych i krajowych:

 1. M. Adamczyk, „Be Active through Lifelong Learning – BALL- ExM-LUB” , The 2rd BALL Experts Meeting Lublin May 21 2015, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Erasmus + Be Active Throught Live Long Learning
 2. M. Adamczyk, „Be Active through Lifelong Learning – BALL- SCM-LUB” , The 3rd BALL Steering Committee Meeting Lublin May 21 2015, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Erasmus + Be Active Throught Live Long Learning.
 3. M. Adamczyk, Przygotowanie do emerytury w świetle badań BALL, Studenci Trzeciego Wieku – Studentami Nowej Generacji? 17-19 wrzesień 2015 Lublin, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 4. M. Adamczyk, Indywidualna a społeczna wizja starości, Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny-promocja zdrowia-starzenie” Uniwersytet Przyrodniczy/Uniwersytet Medyczny Wrocław, 20-21.03.2015.
 5. M. Adamczyk, Aktywnie ku emeryturze. Prezentacja wyników mapowania i wyników ankiet zrealizowanych w projekcie Be Active Throught Livelong Learning, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dodajmy życia do lat – Aktywnie ku emeryturze, 27 listopada 2015 Lublin, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Erasmus + Be Active Throught Live Long Learning.

 

 1. M. Adamczyk, Motywacje edukacyjne współczesnej młodzieży, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - CZY STRACONE POKOLENIE? MŁODZIEŻ I JEJ DYLEMATY NA POCZĄTKU XXI w. Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Katedra Socjologii, Politologii i Prawoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu PRZEMYŚL 20-21 MAJA  2014 r.
 2. M. Adamczyk „Przemoc wobec osób starszych” Konferencja naukowo – szkoleniowa „ Razem przeciw przemocy” organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Powiat Janowski oraz Gminę Janów Lubelski – Janów Lubelski 22 września 2014
 3. M. Adamczyk, „Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się” Konferencja „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się” Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Lublin 22 maja 2014
 4. M. Adamczyk „Usługi świadczone przez osoby starsze na rzecz rodziny i środowiska lokalnego” Konferencja „Obrazy współczesnej rodziny. Przemiany, Problemy, Perspektywy” Lublin, 24-25 listopad 2014 Instytut Socjologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 5. M. Adamczyk, „Znaczenie rodziny w tworzeniu zasobów kapitału społecznego jednostki”, Rodzina 2013. Interdyscyplinarna konferencja naukowa 21-22 październik 2013, Instytut Socjologii KUL, Instytut Socjologii UMCS, Urząd Statystyczny w Lublinie.
 6. M. Adamczyk ”Metody pracy z osobą uzależnioną od alkoholu – teoria a praktyka, na konferencji „Choroba alkoholowa. Czy warto pomagać? Teoria i Praktyka” zorganizowanej przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, poradnię Leczenia Uzależnień przy SPZZOZ w Janowie Lubelskim, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Gminę Janów Lubelski, Janów Lubelski 23 październik 2013.
 7. M. Adamczyk, „Poszanowanie prawa człowieka jako warunek istnienia kapitału społecznego” XXXI Dni Praw Człowieka Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej, Katedra Socjologii Prawa i Praw człowieka Instytut Socjologii KUL, 12-13 grudnia 2013.

  

Ekspertyzy i opracowania naukowe:

 

Opracowanie Krajowego raportu końcowego na podstawie badań BALL-Be Active through Lifelong Learning ERASMUS + ( 2015)

Mapping - Analiza sytuacji demograficznej w Polsce  BALL  Be Acktive through Lifelong Learning ERASMUS + (2014)

Ekspertyza „Walidacja produktu  finalnego  projektu umożliwiającego jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki” w ramach projektu „Pl Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”  (2014)

 

Hasła encyklopedyczne:

 

Encyklopedia Katolicka Tom XX, 2014, Towarzystwo Naukowe KUL, Vrau Philibert

Encyklopedia Katolicka Tom XX, 2014, Towarzystwo Naukowe KUL, Yinger John Milton s.1299

Artykuł w czasopiśmie z poza listy ministerialnej:

 1. M. Adamczyk, Aktywne starzenie się „Obserwatorium integracji społecznej” nr 4/ 2014, s.9-14.
 2. M. Adamczyk, R. Walczak, Co-alkoholizm czyli współuzależnienie, „Problemy Alkoholizmu” 1997, nr 8-9.
 3. M. Adamczyk, Terenowa komisja w działaniu, „Problemy Alkoholizmu” 1999, nr 3.

  

Pozostała działalność:

 

2013-   Członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako reprezentant nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

2013-2015 - Przedstawiciel Wydziału w Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia KUL

2013-         - Pełnomocnik Dziekana WNS ds. Jakości Kształcenia

2013-         - Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Nagrody/ wyróżnienia                    

2014 - Nagroda Rektorska – indywidualna III stopnia za wkład na rzecz popularyzacji nauki

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 12:02 - Tomasz Peciakowski