Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Instytut Filologii Germańskiej KUL

pok. GG-326

 

kontakt: monika.grzeszczak@op.pl

 

plan zajęć

 

Studia:

– jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na kierunku filologia germańska (ukończone z wyróżnieniem Rektora KUL za pracę magisterską);

– jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na kierunkufilologia polska (ukończone z oceną bardzo dobrą)

 

Obszar badań naukowych:

– etnolingwistyka (językowy obraz świata; wzajemne relacje języka i kultury)

– semantyka (problemy definiowania)

 

Udział w międzynarodowych zespołowych pracach badawczych:

 

– udział w międzynarodowym projekcie badawczym Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (EUROJOS), realizowanym wInstytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmińskiego

 

 

Wykaz publikacji w układzie chronologicznym

 

I.                   Artykuły i rozprawy naukowe:

 

2009

 

1.Der Begriff demokracja ‚Demokratie’ im Gegenwartspolnisch. Versuch einer kognitiven Definition, [w:] Europa und seine Werte. Akten der internationalen Arbeitstagung „Normen und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa“ 3./4. April 2008 in Lublin, Polen, Bartmiński Jerzy / LührRosemarie (Hrsg.), Frankfurt / M.: Peter Lang Verlag, s. 41-55.

2. Definicja kognitywna pojęcia DEMOKRACJI w języku polskim, „Etnolingwistyka” t. 21, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 69-84.

3. Między rzeczywistością a ideałem – o profilowaniu obrazu demokracji w polskim i niemieckim dyskursie feministycznym, [w:] Stylistyka t. 18, Gajda Stanisław (red.), Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, s. 85-111.

 

2010

 

4. Zum realen Prägungsprofil der Demokratie im polnischen und deutschen feministischen Diskurs, [w:] Diskurslinguistik – Systemlinguistik. Theorien – Texte – Fallstudien. Schriftenreihe: Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, t. 3, Lipczuk Ryszard, Schiewe Jürgen, Westphal Werner, Misiek Dorota (Hrsg.), Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 151-160.

5. Der Begriff ODPOWIEDZIALNOŚĆ im semantischen Netz des Polnischen (zwischen dem Objektivismus der rechtlichen Relationen und dem subjektiven Pflichtgefühl) [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] Wahrheit, Recht, Verantwortung. Normen- und Wertbegriffe im interkulturellen Kontext. Akten der internationalen Arbeitstagung ”Normen und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa”, 20-21. März 2009 in Bukarest. Schriftenreihe: GGR-Beiträge zur Germanistik, t. 25, Bock Bettina, Lăzărescu Ioan, Lühr Rosemarie (Hrsg.), Bukareszt: editura universitāţii din bucureşti, s. 79-113.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w sieci semantycznej języka polskiego (między obiektywizmem relacji prawnych a subiektywnym poczuciem obowiązku) [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Chlebda Wojciech (red.), Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 227-248. Online: http://www.rastko.rs/rastko/delo/13521

 

2011

 

7.  ДЕМОКРАТИЯ (в польской лингвокультуре на фоне европейских лингвокультур), [w:] CΛΑΒЯНСКАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА В СОПОСТАВИТЕΛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ. ΛЕКСИКОН, Стефанский Евгений E. (red.), CAMAPA, s. 128-143.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (в польской лингвокультуре на фоне европейских лингвокультур) [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] CΛΑΒЯНСКАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА В СОПОСТАВИТЕΛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ. ΛЕКСИКОН, Стефанский Евгений E. (red.), CAMAPA, s. 245-259.

 

2012

 

9. Zur Nützlichkeit des Kanonbegriffs für die Arbeit am Wörterbuch der west- und osteuropäischen Werte – wie kann man den (nationalen, europäischen) Kanon der Werte rekonstruieren? [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] Kultureller und sprachlicher Wandel von Wertebegriffen in Europa. Interdisziplinäre Perspektiven, Rosemarie Lühr, Natalia Mull, Jörg Oberthür, Hartmut Rosa (Hrsg.), Frankfurt am Main: Peter Lang, s.1-22.

 

2013

 

10. Polski HONOR w świetle danych słownikowych, „Etnolingwistyka“ t. 25,  Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 23-38 [przedruk w międzynarodowym zbiorze naukowym z kulturologii lingwistycznej Samarskiej Akademii Humanistycznej].

 

2014

 

11. Polski HONOR w świetle danych ankietowych i tekstowych [artykuł złożony do druku w tzw. „czerwonej serii lubelskiej“ pod red. Jerzego Bartmińskiego]

 

 

 

II.                Recenzje:

2009

 

 

1. Mała encyklopedia kaszubszczyzny. „Etnolingwistyka” t. 21, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 298-301. Rec. książki: Obracht-Prondzyński Cezary, Kaszëbi dzys. Kùltura – Jãzëk – Tożsamòsc (Kaszubi dzisiaj. Kultura – Język – Tożsamość; The Kaschubs today. Culture – Language – Identity; Kaschuben heute. Kultur – Sprache –Identität), Gdańsk: Instytut Kaszubski 2007.

 

2010

 

2. Europa i jej wartości. „Etnolingwistyka” t. 22, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 215-218. Rec. książki: Bartmiński Jerzy / LührRosemarie (Hrsg.): Europa und seine Werte. Akten der internationalen Arbeitstagung „Normen und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa“ 3./4. April 2008 in Lublin, Polen. Frankfurt / M.: Peter Lang Verlag, 2009, 287 s.

 

2011

 

3. Pojęcie GODNOŚCI w perspektywie porównawczej. „Etnolingwistyka” t. 23, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 235-238. Rec. książki: Baumbach Christine / Kunzmann Peter (Hrsg.): Würde-dignité-godność-dignity. Die Menschenwürde im internationalen Vergleich, München: Herbert Utz Verlag 2010, 324 s.

 

 

III.             Tłumaczenia tekstów naukowych:

 

2011

 

1. Wyobrażenia niemieckiej młodzieży o wartościach europejskich / Jörg Oberthür; tł. Monika Grzeszczak, „Etnolingwistyka” t. 23, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 31-34.

 

 

IV.              Noty o książkach:

 

1. Anna Kochanowska-Nieborak, Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświęcimskie 2007, 219 s. [„Etnolingwistyka” t. 21, s. 363-364].

 

V.                 Udział w konferencjach naukowych oraz spotkaniach warsztatowych

(z referatem):

 

1. 3-4 IV 2008, międzynarodowa konferencja Normen und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen  Ost- und Westeuropa; Lublin (Polska).

2. 20-22 III 2009,  międzynarodowa konferencja Wahrheit, Verantwortung, Recht als Normen- und Wertbegriffe in Europa gestern und heute; Bukareszt (Rumunia). Organizatorzy: Universität Bukarest Fakultät für Fremdsprachen – Institut für Germanistik; Forschungs- und Exzellenzzentrum „Paul Celan“; Gesellschaft der Germanisten Rumäniens; Lehrstuhl für Indogermanistik der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

3. 15-18 IX 2009, konferencja polsko-niemiecka Der Diskurs im Spannungsfeld von System-  und angewandter Linguistik;  Pobierowo (Polska). Organizatorzy: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Greifswald.

4. 21-23 X 2009, międzynarodowa konferencja Sprachenprestige in Polen, Tschechien und Deutschland; Drezno (Niemcy). Organizatorzy: Technische Universität Dresden, Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Institut für Slavistik.

5. 8-10 XII 2013, spotkanie warsztatowe EUROJOS-VIII w ramach projektu badawczego Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych, Puławy.

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 18:33 - Sylwia Mitko