dr Paweł Bucoń

asystent

 

 

Życiorys naukowy

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Następnie odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Ukończył aplikację adwokacką w Lublinie i był adwokatem a obecnie jest sędzią Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Zatrudniony w KUL, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w Katedrze Prawa Cywilnego, obecnie na stanowisku asystenta. Do jego głównych kierunków badawczych, należą takie zagadnienia jak: odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu niedozwolonego oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej, ich sądowa weryfikacja, odszkodowania.

 

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)

Autor: Paweł Bucoń
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 13:11 - Paweł Bucoń