Dr Paweł Zając

 

I. ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Absolwent XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie. W latach 2007 - 2012 odbył jednolite magisterskie studia stacjonarne  z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskał 5 czerwca 2012 r. z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej pt. Nowe Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II i Benedykta XVI, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL. Egzamin licencjacki z Prawa Kanonicznego złożył dnia 25 czerwca 2012 r. W roku 2009 rozpoczął jednolite magisterskie studia stacjonarne na kierunku Prawo na WPPKiA KUL, które ukończył w 2014 r. z wynikiem bardzo dobry na podstawie pracy pt. Problematyka zabiegów leczniczych u świadków Jehowy, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Witczaka. W latach 2012-2016 był uczestnikiem studiów doktoranckich z zakresu Prawa Kanonicznego.

Dnia 21 czerwca 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. Status ordynariatów personalnych dla anglikanów w prawie Kościoła łacińskiego, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL (recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 28 czerwca 2016 r. nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność: ustrój hierarchiczny Kościoła.

Od października 2016 r. do lutego 2017 r. był koordynatorem w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. W tym samym czasie był zatrudniony w kancelaria adwokackiej De Virion, Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy w Warszawie. Od 2017 r. jest ekspertem w Law & Branding Institute w Warszawie. Od 1 listopada 2017 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Akademii Sztuki Wojennej.

 

II. CZŁONKOSTWO  W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2011 r.);
 • członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2013 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (od 2014 r.)

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE OD 2012 ROKU:

 • ćwiczenia z Ustroju hierarchicznego Kościoła
 • w okresie od października 2016 r. do lutego 2017 r. zajęcia z Prawa Wyznaniowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Administracja bezpieczeństwa społecznego

 • System polityczny RP

 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 

IV. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • 23 marca 2011 r. - zajął IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej oraz I miejsce w klasyfikacji drużynowej w I Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego organizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
 • 21 marca 2012 r. - zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej oraz I miejsce w klasyfikacji drużynowej w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego organizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

 

V. WYKAZ PUBLIKACJI

1) Monografie naukowe

 

 

 1. Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 168, ISBN 9-788-373-066-854.
 2. Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276, ISBN 978-83-948764-0-1.

 

1.a) Redakcja monografii

 1. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9 (współredaktor).

 

2) Artykuły

 1. Struktura i kompetencje Rady Zarządzającej w Ordynariatach personalnych dla Anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim, „Kościół i Prawo" 2 (15) 2013, Lublin, s.145-155, ss. 11, ISSN 0208-7928.
 2. Recepcja ruchu ekumenicznego z dekretu Unitatis redintegratio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawie pokodeksowym, w: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa kanonicznego. Materiały z Konferencji Doktorantów zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 12 czerwca 2013 roku, Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2013, red. M. Saj, s. 115-128, ss. 14, ISBN 978-83-64028-10-6.
 3. Pozycja prawna ordynariatów personalnych dla Anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. VIII, 10 (2) 2013, s. 111-137, ss. 27, ISSN 1896-8406.
 4. Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w polskim ustawodawstwie,  "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 11 (2) 2014, s. 63-89, ISSN 1896-8406.
 5. Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku), „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 123-139, ss. 17, ISSN 0208-7928.
 6. Odpowiedzialność lekarza za przeprowadzenie zabiegu leczniczego związanego z transfuzją krwi bez uzyskania zgody Świadka Jehowy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 81-101, ISSN 1896-8406.
 7. Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej względem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP. Funkcja kontrolna Sejmu, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (2) 2017, s. 85-97, ISSN 1896-8406.

 8. Classified Information and its Protection in Polish Armed Forces. General Assumptions, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. X (2017), s. 289-298, ISSN 1899-7694.

 9. RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31, s. 61-75, ISSN 1731-1438.

 

3) Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 6 (2011), nr 7, s. 21-22, ISSN 1896-8406.
 2. Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 27 czerwca 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 7 (2012), nr 9, s. 32-34, ISSN 1896-8406.
 3. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2013, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 11-15, ISSN 1896-8406; „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 20-24, ISSN 1731-1438.
 4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 241-254 (współautor).
 5. Sprawozdanie „Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, nr 12 (1) 2015, s. 115-116, ISSN 1896-8406.
 6. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin,  6 czerwca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2 (66) 2016, s. 219-223, ISSN 1897-7146.

 

4) Tłumaczenia

 1. Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka ustanawiający Papieską Komisję nadzorującą przy Instytucie Dzieł Religijnych (24.06.2013), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 307-309, ss. 2, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 2. Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka o ustanowieniu Papieskiej Komisji referującej o organizacji struktury ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej (18.07.2013), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 311-313, ss. 2, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 3. Kongregacja Nauki Wiary, Dekret erygujący Ordynariat personalny Najświętszej Maryi Panny z Walsingham (15.01.2011), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 475-481, ss. 4, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 4. Kongregacja Nauki Wiary, Dekret erygujący Ordynariat personalny Katedry św. Piotra (01.01.2012), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 483-489, ss. 4, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 5. Kongregacja Nauki Wiary, Dekret erygujący Ordynariat personalny Najświętszej Maryi Panny Krzyża Południa (15.06.2012), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 491-497, ss. 4, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).

 

5) Inne

 1. Nowości wydawnicze członków stowarzyszenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. VIII, 10 (2) 2013, s. 141-142, ISSN 1896-8406.
 2. Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6, ISBN 978-83-7306-635-9 (współautor).
 3. Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 103-104.

 4. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 121-122 (współautor). 
 5. Nowości wydawnicze Stowarzyszenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (2) 2014, s. 109, ISSN 1896-8406.

 

VI. WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Recepcja ruchu ekumenicznego z dekretu Unitatis redintegratio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawie pokodeksowym, Konferencja Naukowa nt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 12 czerwca 2013 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.
 2. Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
 3. Wybór ordynariusza ordynariatu personalnego dla anglikanów na urząd, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 3 czerwca 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
 4. Ochrona informacji niejawnych w siłach zbrojnych, Konferencja Naukowa „Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym”, 17 października 2017 r. Organizatorzy: Komisja Obrony Narodowej, Senat RP; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj; Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
 5. Prałatura personalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X czy może ordynariat personalny dla Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X? Zarys problematyki, The 3rd Central European Young Canonists Forum, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 24 listopada 2017 r. Organizatorzy: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 6. Instrumenty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako element walki z zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego,  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza bezpieczeństwa – poziom lokalny, poziom globalny”, Kraków, 10 kwietnia 2018 roku. Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

 7. Bezpieczeństwo danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 26 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 

VII. CZŁONKOSTWO W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI NAUKOWYCH

 1. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 16 maja 2012 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk Oliwa, organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 9-11 września 2012 r.
 3. Konferencja Naukowa „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 22 maja 2013 r.
 4. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, 27 maja 2013 r.
 5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce, Wyższe Seminarium Duchowne, organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 5-7 września 2013 r.
 7. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 grudnia 2013 r.
 8. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie,  7 czerwca 2014 r.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, organizatorzy: WPPKiA KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 27 stycznia 2015 r.
 10. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, 6 czerwca 2015, Lublin, KUL. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, 7-9 września 2015, Łomża. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, 4-5 września 2015, Lublin, KUL. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L`UFR de Langue Française ŕ l’Université Paris-Sorbonne.

VIII. PEŁNIONE FUNKCJE

 

 • sekretarz Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (od 2014 r. do 30.09.2015 r.)
 • sekretarz Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze (2015 r., 2016 r.)

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2018, godz. 15:49 - Magdalena Sawa