Ur. 14 VIII 1952 r. w Warszawie. Absolwent studiów z historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1976 do 1981 r. był asystentem w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, później (od 1981 do 2000) adiunktem w Katedrze Historii Doktryn Artystycznych. Na przełomie lat 2000/2001 zatrudniony w Bibliotece Głównej KUL na stanowisku starsze¬go bibliotekarza. Od marca 2001 r. pracuje jako kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie.

Zarówno magisterium (w 1975 r., poświęcone omówieniu awangardowej twórczości Henryka Berlewiego w latach 1922-1925), jak i rozprawę doktorską (w 1985 r., przybliżającą recepcję sztuki nowej w dwudziestoleciu międzywojennym) napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Woźniakowskiego. W kręgu zainteresowań badawczych Piotra Rudzińskiego, w trakcie jego pracy na uczelni, znajdował się również nurt kolorystyczny malarstwa francuskiego z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. oraz jego odbiór na gruncie polskim. Autor kilkudziesięciu artykułów i recenzji. Wraz z Nawojką Cieślińską był inicjatorem wydania, a następnie współredaktorem księgi pamiątkowej Fermentum massae mundi (Warszawa 1990), dedykowanej Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Według jego koncepcji i pod jego redakcją ukazał się także tom studiów pt.: Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950 (Lublin 2009).

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 13:25 - Ireneusz Marciszuk