Dr Wojciech Wytrążek
Ustrojowe prawo administracyjne
wykład na studiach wieczorowych
ZajęciaDzień
Temat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008-02-22
2008-02-29
2008-03-07
2008-03-14
2008-03-28
2008-04-04
2008-04-11
2008-04-18
2008-04-25
2008-05-09
Podmioty administrujące i podział terytorialny
Kompetencje Prezydenta RP
Rada Ministrów i organy centralne
Terenowa administracja rządowa zespolona i niezespolona
Samorząd terytorialny i samorządy specjalne
Formy demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym
Formy demokracji pośredniej, zadania samorządu terytorialnego
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Kontrola sądowa administracji; TK, TS
Kontrola pozasądowa i wewnętrzna

Najważniejsze akty prawne:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 r. - Dz.U.1997.78.483
 2. Ustawa z 08.08.1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów. - t.j. Dz.U.2003.24.199
 3. Ustawa z 04.09.1997 r. o działach administracji rządowej - t.j. Dz.U.2003.159.1548
 4. Ustawa z 05.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie - Dz.U.1998.91.577
 5. Ustawa z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym - t.j. Dz.U.2001.142.1591
 6. Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym - t.j. Dz.U.2001.142.1592
 7. Ustawa z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa - t.j. Dz.U.2001.142.1590
 8. Ustawa z 24.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - Dz.U.1998.96.603
 9. Ustawa z 16.07.1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - Dz.U.1998.95.602 i Nr 160, poz. 1060
 10. Ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz.U.2002.113.984
 11. Ustawa z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym - Dz.U.2000.88.985
 12. Ustawa z 07.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - Dz.U.1992.85.428
 13. Ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych - Dz.U.1994.122.593
 14. Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - Dz.U.1995.13.59
 15. Ustawa z 01.08.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym - Dz.U.1997.102.643
 16. Ustawa z 26.03.1982 r. o Trybunale Stanu - Dz.U.1982.11.84
 17. Ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz.U.2002.153.1271

Podstawowy podręcznik:
Prawo administracyjne, pojęcia, instrytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (red.) M. Stahl, Difin, aktualne wydanie!
Autor: Wojtek Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2008, godz. 13:55 - Wojciech Wytrążek