seminarium licencjackie

 

Prowadząca zajęcia: Dr hab. Anna Podstawka

Opis:

Głównym przedmiotem zajęć jest dramaturgia epoki Młodej Polski, z uwzględnieniem kontekstu dramatu obcego, historii teatru, krytyki teatralnej, aktorstwa, przemian związanych z Wielką Reformą Teatru w Europie etc. Seminarium jest również otwarte na różnorodne tematy i problemy z zakresu dramatu i teatru, wykraczające poza okres przełomu XIX i XX wieku.

Na zajęciach przedstawiony będzie stan badań nad dramatem i teatrem przełomu XIX i XX w., podstawowe metodologie i literatura przedmiotu. Następnie przewiduje się omawianie wybranych problemów młodopolskiego życia teatralnego oraz zaznajomienie z charakterem dramaturgii epoki poprzez przybliżenie czołowych i mniej znanych twórców, lekturę tekstów dramatów, uwagi n/t ich recepcji krytyczno-teatralnej.

W pierwszym semestrze każdy z uczestników dokonuje wyboru interesującego go zagadnienia badawczego i wspólnie z prowadzącym precyzuje temat pracy licencjackiej. Fazy jej powstawania referowane są podczas zajęć, a uściślenia spraw szczegółowych i koncepcyjnych na konsultacjach. W zależności od tematyki podjętych prac planowana jest organizacja badań własnych: poszerzanie kompetencji korzystania ze źródeł, sporządzanie planu, bibliografii, aneksów, podstawowe zasady opracowania edytorskiego.


Literatura:

Listę lektur studenci otrzymują na początku kursu. Obejmuje ona obowiązkowe opracowania dotyczące problematyki dramatu i teatru Młodej Polski, poszarzane o źródła związane z tematyką zainteresowań badawczych uczestników. Ponadto studenci gromadzą i prezentują materiały dotyczące przygotowywanych prac licencjackich.

Zaliczenie:

Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przedstawienia spełniającej wymagane kryteria pracy licencjackiej.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:51 - Mariusz Lach