Psychologia Rehabilitacji

 

Poradnik_savoir-vivre_wobec_osob_niepelnosprawnych.pdf

 

 

 

Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy

materiały na ćwiczenia w roku akademickim 2014/2015

 

 

Nr kolejny ćwiczeń

(data)

Materiał do przygotowania

Co student powinien wiedzieć przed zajęciami?

3

 

Psychospołeczne funkcjonowanie osób

z upośledzeniem umysłowym

 

(13-17.

10.2014)

1) Kirenko J., Parchomiuk M. (2006). Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym.

 

2) DZWONI

- znać stopnie niepełnosprawności intelektualnej i potrafić uszeregować je względem głębokości upośledzenia,

- wiedzieć, jaka jest różnica w zakresie problemów psychospołecznych pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną,

- znać podstawowe dane na temat epidemiologii, etiologii i profilaktyki upośledzenia umysłowego.

4

 

Diagnoza psychospołecznego funkcjonowania osób

z upośledzeniem umysłowym

 

(20-24.

10.2014)

 

1) Siwek, S. (2007). Upośledzenie umysłowe. W: A. R. Borkowska, Ł. Domańska (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka, ss. 67-82, Warszawa: Wyd. Naukowe: PWN.

 

Informacje uzupełniające nt. diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.

- znać podstawowe zasady diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej,

- wiedzieć, jakie wyróżniamy kryteria niepełnosprawności intelektualnej,

- orientować się w metodach stosowanych w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej.

5

 

Rehabilitacja osób z uszkodzeniem wzroku

 

(27-31.

10.2014)

 

 

1) Ossowski R. (2005). Pedagogika niewidomych i niedowidzących. W: W. Dykcik (red.). Pedagogika specjalna, 179-189, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- wiedzieć czym jest tyflopedagogika,

- wiedzieć jakie są następstwa uszkodzenia analizatora wzroku,

- znać zjawisko kompensacji u osób z uszkodzeniem wzroku,

- znać cele edukacji i rewalidacji osób z uszkodzeniem wzroku.

6

 

Jąkanie

 

(3-7.

11.2014)

 

 

1) Bielecki, J. (1999). Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży jąkającej się. W: K. J. Zabłocki (red.), Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja (s. 134-150). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

 

PDF – Bielecki_

Psychologiczne_

problemy_dzieci_i_

mlodziezy_

jakajacej_sie

 

2) Tarkowski, Z. (1999). Jąkanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-27, 35-46.

 

PDF - 

Tarkowski_Jakanie

- znać definicję jąkania i rodzaje tego zaburzenia,

- wiedzieć, co jest istotą jąkania,

- wskazać podstawowe objawy niepłynności mówienia,

- umieć określić reakcje fizjologiczne i psychospołeczne towarzyszące niepłynności mówienia,

- zapoznać się z teoriami leżącymi u podstaw powstania jąkania,

- posiadać wiedzę na temat cech osobowości osób jąkających się.

 

7

 

Osoby

z uszkodzeniem słuchu

 

 

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniem słuchu (s. 97-122, 229-238). Lublin: Wydawnictwo KUL. 

 

PDFy

Krakowiak_2006_s_97-122a

Krakowiak_2006_s_97-122b

Krakowiak_2006_s_229-238

- znaczenie języka narodowego dla funkcjonowania, szczególnie społecznego, osób niesłyszących

- warunki i mechanizm przyswajania języka macierzystego

- rola fonogestów w opanowywaniu języka narodowego przez osoby niesłyszące

8

 

Kolokwium I

 

Zagadnienia

do kolokwium I.

 

9

 

Przystosowanie się osoby do nagłej utraty sprawności fizycznej

Byra S. (2012). Przystosowanie się do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą.Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 142-158.

- znać psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego;

- znać różne modele przystosowania się osoby do nagłej utraty sprawności fizycznej;

- znać uwarunkowania przystosowania się osoby do nagłej utraty sprawności fizycznej.

10

 

Przystosowanie się osoby do stopniowej utraty sprawności fizycznej

Byra S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 159-173.

 

Prosimy także o zapoznanie się z następującymi stronami internetowymi:

1) http://mamsm.pl/symulacja

 

2) http://www.grzes.vom.pl/

zyciorys.htm.

(prosimy o wydrukowanie życiorysu p. Grzegorza)

- znać podstawowe objawy stwardnienia rozsianego;

- znać podstawowe objawy dystrofii mięśniowej;

- znać psychologiczne konsekwencje stopniowej utraty sprawności;

- znać uwarunkowania procesu przystosowania się do stopniowej utraty sprawności.

11

 

Autyzm jako przyczyna niepełnosprawności

Pisula E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk : Harmonia, 116-131.

Pisula E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk : Harmonia, 132-149.

 

Prosimy także o zapoznanie się z następującymi krótkimi filmami:

-https://www.youtube.com/

watch?v=vzr5VjpHHW4

 

-https://www.youtube.com/

watch?v=AuB1lsHPAkw

 

-https://www.youtube.com/

watch?v=hAWEDIRjsdM.

- znać podstawowe objawy autyzmu;

- znać podstawowe metody terapeutyczne stosowane dla osób z autyzmem;

- znać mocne strony i ograniczenia poszczególnych metod.

12

 

Komunikacja
osób
z niepełnosprawnością sprzężoną

Otrębska, E. M. (2001). Komunikować się inaczej. Dyrektor Szkoły, 3, 6-9.

 

Loebl, W. (2008). Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce.
W: J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (s. 21-31). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 

Zachęcamy również

do zapoznania się

ze stroną Stowarzyszenia

na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się
„Mówić bez Słów”:

http://aac.org.pl/

- znać definicję niepełnosprawności sprzężonej i jej rodzaje,

- wiedzieć, jakie są rodzaje komunikacji
w niepełnosprawności sprzężonej i umieć podać ich przykłady.

13

 

Metody rehabilitacji w doradztwie zawodowym wobec osób
z niepełnosprawnością

 

Otrębski W., Mariańczyk K. (2014). Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie psychologicznym i zawodowym. W: G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany (s. 302-329). Warszawa: IPiSS.

- znać założenia trzech koncepcji niepełnosprawności: biologicznej, społecznej i biopsychospołecznej,

- umieć opisać interakcyjny model rehabilitacji,

- wiedzieć, co rozumiemy pod pojęciem rehabilitacji zawodowej i jaki jest jej cel,

- umieć wymienić uwarunkowania efektywności wieloaspektowej rehabilitacji,

- orientować się w przebiegu praktyki rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,

- wiedzieć, z jakich komponentów składa się ocena zdolności do pracy osoby z niepełnosprawnością,

- znać narzędzia diagnostyki psychologicznej możliwe do wykorzystania w przebiegu praktyki rehabilitacji zawodowej,

- znać korzyści z aktywizacji zawodowej.

14

 

Kolokwium II

 

Zagadnienia

do kolokwium II.

 

 

 

 

 

Psychologia rehabilitacji – zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych

 

 

Tezy do zerówki - pr_tezy_2014-15semi

 

 

Materiały na ćwiczenia w roku akademickim 2014/2015

Nr kolejny ćwiczeń

(data)

Materiał do przygotowania

Co student powinien wiedzieć przed zajęciami?

1

 

Niepełnosprawność umysłowa

 


 

(17-21.

11.2014)

1) Kirenko J., Parchomiuk M. (2006). Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym.

 

 

 

 

 

 

 

Materiały uzupełniające nt diagnozy niepełnosprawności intelektualnej

 

 

 

Materiały uzupełniające nt różnicowania pojęć

- student powinien mieć podstawy wiedzy na temat inteligencji zdobyte na zajęciach z Diagnoza psychologiczna,

- znać stopnie niepełnosprawności intelektualnej i potrafić uszeregować je względem głębokości upośledzenia,

- wiedzieć, jaka jest różnica w zakresie problemów psychospołecznych pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną,

- znać podstawowe dane na temat epidemiologii, etiologii i profilaktyki upośledzenia umysłowego.

2

 

Niepełnosprawność ruchowa - specyfika funkcjonowania osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz jej rehabilitacja

 

(24-28.

11.2014)

Byra S. (2012). Przystosowanie się do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą.Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 142-158.

 

- znać psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego;

- znać różne modele przystosowania się osoby do nagłej utraty sprawności fizycznej;

- znać uwarunkowania przystosowania się osoby do nagłej utraty sprawności fizycznej.

3

 

Niepełnosprawność wrodzona i nabyta –

NA PRZYKŁADZIE: osób z uszkodzeniem słuchu

 

(1-5.12.2014)

Krakowiak K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniem słuchu (s. 97-122, 229-238). Lublin: Wydawnictwo KUL. 

 

PDFy

Krakowiak_2006_s_97-122a

Krakowiak_2006_s_97-122b

Krakowiak_2006_s_229-238

 

materiały uzupełniające - Jak rozmawiać z osobami niesłyszącymi?

- znaczenie języka narodowego dla funkcjonowania, szczególnie społecznego, osób niesłyszących

- warunki i mechanizm przyswajania języka macierzystego

- rola fonogestów w opanowywaniu języka narodowego przez osoby niesłyszące.

4

 

Zróżnicowanie ze względu na czas wystąpienia i charakter niepełnosprawności.

 

NA PRZYKŁADZIE:

osób z SM

i osób z MPD

 

(8-12.12.2014)

Byra S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 159-173.

 

Prosimy także o:

- zapoznanie się z filmem "Moja lewa stopa";

- zapoznanie się ze stroną internetową:

http://mamsm.pl/symulacja

- znać podstawowe objawy mózgowego porażenia dziecięcego i stwardnienia rozsianego;

- znać psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności w wyniku stwardnienia rozsianego;

- znać psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego;

- znać uwarunkowania procesu przystosowania do stopniowej utraty sprawności oraz niepełnosprawności wrodzonej.

5

Zróżnicowanie ze względu na rodzaj niepełnosprawności

NA PRZYKŁADZIE: osób

z uszkodzeniem wzroku

 

(15.12-19.12.

2014)

 Ossowski R. (2005). Pedagogika niewidomych i niedowidzących. W: W. Dykcik (red.). Pedagogika specjalna, 179-189, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- wiedzieć czym jest tyflopedagogika,

- wiedzieć jakie są następstwa uszkodzenia analizatora wzroku,

- znać zjawisko kompensacji u osób z uszkodzeniem wzroku,

- znać cele edukacji i rewalidacji osób z uszkodzeniem wzroku.

6

 

 Zespołowa rehabilitacja osoby niepełnosprawnej

NA PRZYKŁADZIE: osób z autyzmem

 

(12.01-16.01.

2015)

 

Pisula E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk : Harmonia, 116-131.

Pisula E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk : Harmonia, 132-149.

Kielin J., Klimek-Markiewicz K. (2013). Krok po kroku. Sopot: GWP, 17-33.

 

Prosimy także o zapoznanie się z następującymi krótkimi filmami:

-https://www.youtube.com/

watch?v=vzr5VjpHHW4

 

- https://www.youtube.com/

watch?v=AuB1lsHPAkw

 

-https://www.youtube.com/

watch?v=hAWEDIRjsdM.

- znać podstawowe objawy autyzmu;

- znać podstawowe metody terapeutyczne stosowane dla osób z autyzmem;

- znać mocne strony i ograniczenia poszczególnych metod.

7

 Zagadnienia do kolokwium  

 

 

Autor: Karolina Krzysztofik
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2015, godz. 22:51 - Karolina Krzysztofik