Prowadzący

dr Anna Adamczuk-Stęplewska

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Forma zaliczenia przedmiotu

Aktywna praca podczas zajęć, systematyczne uczestniczenie w hospitacjach lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie kart hospitacyjnych, regularnie przygotowywane niewielkie prace ustne i pisemne (analiza podręcznika szkolnego, projekt/konspekt lekcji, ćwiczenia do pracy z tekstem, przykładowy sprawdzian), kolokwium.

Treści programowe

 1. Nauczyciel polonista w szkole ponadgimnazjalnej. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli.
 2. Nauczyciel polonista jako wychowawca (specyfika młodzieży w wieku 15-19 lat; programy profilaktyczny; planowanie godzin wychowawczych).
 3. Podstawa programowa do nauczania języka polskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Programy nauczania, podręczniki i przewodniki metodyczne – charakterystyka i analiza treści.
 4. Rozkład materiału. Plan dydaktyczny.
 5. Koncepcje nauczania literatury w szkole średniej. Analiza i interpretacja utworu literackiego w szkole ponadgimnazjalnej.
 6. Sposoby kontroli osiągnięć uczniów. Ocenianie prac pisemnych.
 7. Wybrane zagadnienia z dydaktyki nauki o języku.
 8. Egzamin maturalny z języka polskiego. Matura zewnętrzna i wewnętrzna. Tematy i kryteria oceniania.
 9. Nauczyciel „na starcie”. Obowiązki nauczyciela stażysty i opiekuna stażu. Dokumenty, jakie powinien gromadzić stażysta.
 10. Wybrane zagadnienia z retoryki w nauczaniu języka polskiego.
 11. Warsztat ucznia. Wokół problematyki samokształcenia.
 12. Problematyka czytelnictwa młodzieży.

Literatura

 1. Arends R., Planowanie, [w:] Tegoż, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;
 2. Bocheńska K., Sztuka retoryki. Uczeń w roli mówcy. Warszawa 2005.
 3. Bortnowski S., Młodzież a lektury szkolne, Warszawa 1974;
 4. Tegoż, Scenariusze półwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997;
 5. Tegoż, Jak uczyć poezji, Warszawa 1998.
 6. Tegoż, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;
 7. Chrząstowska B., Szukanie sposobu na poezję, [w:] Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995;
 8. Chętkowski D.,  l.d.d.w. osierocona generacja, Kraków 2004.
 9. Dzierzkowska I., Wspinaczka po stopniach awansu. Nauczyciel stażysta, Warszawa 2004;
 10. Goźlińska E., Ściąga dla nauczyciela, czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien, Warszawa 2005;
 11. Gruszka M., Janiak I, Prałat J., Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Gdańsk 2004.
 12. Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków 2009.
 13. Jeziorka J., Szkolne pytania, czyli dylematy nauczania (co sprzyja efektywnemu nauczaniu i uczeniu się), Warszawa 2001;
 14. J. Kaniewski, Interpretacja w perspektywie dydaktycznej, [w tegoż:] Od czytania do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w szkole średniej, Poznań 2002;
 15. Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006.
 16. Królikowski J., Opiekun nauczyciela. Teoria, refleksja, praktyka, Warszawa 2002.
 17. Kruszewski K., Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994;
 18. Łojek M., Polubić czytanie, [w tegoż:] Z dydaktyką literatury na co dzień, Bydgoszcz 2004;
 19. Metodyka literatury, red.J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, t.1., Warszawa 2002.
 20. Niemierko B., Ocenianie porażką edukacji?, [w:] Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997;
 21. Pieniążek M., Podręcznik jako narzędzia do „czytania” ucznia, [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, red. H. Synowie, Kraków 2007.
 22. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003;
 23. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 24. Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego, cz. II (materiały konferencyjne), Biuletyn maturalny OKE, Jaworzno 2007.
 25. Sowińska D., Warsztat pracy opiekuna stażu i stażysty Toruń 2001;
 26. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2011.
 27. Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007.
 28. Ślósarz A., Media w służbie polonisty, Kraków 2008.
 29. Vanderdorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.
 30. Zbróg P., Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005;

 Czasopisma metodyczne:

 1. „Polonistyka” 
 2. „Warsztaty Polonistyczne”
 3. „Zeszyty Szkolne”
 4. „Język Polski w Liceum”
 5. „Nowa Polszczyzna”
 6. „Język Polski w Praktyce”
 7. „Psychologia w Szkole”
 8. „Między nami Polonistami”
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 15:04 - Aleksandra Dziak