Prowadzący

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

Liczba godzin: 30

Liczba punktów ECTS: 2

Efekty kształcenia

Po ukończeniu I roku specjalizacji pedagogicznej student otrzymuje przygotowanie konieczne do organizowania i prowadzenia lekcji języka polskiego w szkole podstawowej.

 

Forma zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo (2 nieobecności dozwolone)

Treści programowe

 1. Prawny wymiar procesu edukacyjnego
 2. Obserwacje i hospitacje lekcji
 3. Archiwizowanie zajęć
 4. Cele edukacji polonistycznej
 5. Lekcje polskiego - typy i struktura
 6. Klasyfikacja metod nauczania
 7. Metody nauczania - polonistyczny punkt widzenia
 8. Środki dydaktyczne w pracy polonisty
 9. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych
 10. Formy wypowiedzi ustnej i pisemnej w szkole podstawowej
 11. Kształcenie kompetencji czytelniczych
 12. Kształcenie kompetencji kulturowych
 13. Integracyjny wymiar dydaktyki literatury, języka i kultury
 14. Szkoła i polonistyka w społeczeństwie informacyjnym
 15. Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia tekstu literackiego
 16. Nowe teksty literackie w podstawie programowej
 17. Literatura dla dzieci i literatura dziecięca
 18. Motywowanie do czytania
 19. Ewaluacja i kontrola
 20. Ocenianie pracy ucznia
 21. Sprawdzian po klasie VI
 22. Organizowanie pracy domowej z języka polskiego
 23. Programy języka polskiego dla szkoły podstawowej
 24. Podręczniki języka polskiego dla szkoły podstawowej
 25. Plan pracy dydaktycznej nauczyciela polonisty
 26. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczyciela polonistę
 27. Indywidualizacja procesu nauczania
 28. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela polonisty
 29. Nauczyciel polonista jako wychowawca
 30. Awans zawodowy nauczyciela

Literatura

 1. Podstawa programowa z komentarzami. Język polski, t. 2, MEN, Warszawa 2009.
 2. R. Arends, Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1995.
 3. D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001.
 4. J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski,Warszawa 2002.
 5. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005
 6. K. Gallagher, Jak zachęcać do czytania, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2007.
 7. J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006.
 8. B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 9. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. Myrdzik, Lublin 2000.
 10. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 11. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004
 12. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002.
 13. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 1993.
 14. Z. Uryga, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.
 15. K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna (wybrane zagadnienia), Warszawa 2005.

Czasopisma metodyczne:

 1. „Polonistyka” 
 2. „Warsztaty Polonistyczne”
 3. „Zeszyty Szkolne”
 4. „Nowa Polszczyzna”
 5. „Język Polski w Praktyce”
 6. „Psychologia w Szkole”
 7. „Między nami Polonistami”
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 15:56 - Aleksandra Dziak