Ogólne zasady dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego na kierunku Europeistyka II stopnia (grupa w języku polskim i angielskim):


a) praca magisterska na studiach II stopnia powinna liczyć około 60-80 stron;

 

b) 3 pytania na egzaminie (2 losowane z 30 tez przygotowanych wcześniej przez promotora i zamieszczonych na stronie internetowej Katedry promotora pracy, 1 pytanie z pracy zadawane przez recenzenta);


c) terminy składania prac: 12 czerwca 2015 r. (piątek);


d) zasady liczenia średniej (0,6 - średnia ze studiów; 0,2 - ocena za pracę dyplomową, 0,2 - ocena za odpowiedzi na pytania egzaminacyjne) - zob. § 39 Regulaminu Studiów KUL - Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Senatu KUL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu studiów KUL - 726/II/18. Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. 

 


Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest zgodnie z "Zasadami dyplomowania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" [Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad dyplomowania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (727/II/30)].

 

 

Wyciąg z uchwały Senatu z dnia 25 kwietnia 2013 r.:

 

(...)

 

§ 10
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Przewodniczącym komisji może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następującego porządku:
1) przedstawienie studenta przez promotora i zapoznanie go z recenzjami pracy
dyplomowej;
2) sformułowanie pytań przez członków komisji;
3) odpowiedzi studenta na pytania;
4) narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu;
5) ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego.
3. W terminie do 30 września każdego roku kierownicy katedr, w których prowadzone są seminaria dyplomowe (licencjackie lub magisterskie), przygotowują lub aktualizują listę 30 pytań (tez) egzaminacyjnych obowiązujących w danym roku akademickim i podają je do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.
4. Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są losowane z listy, o której mowa w ust. 3, a trzecie, zadawane przez recenzenta, dotyczy tematyki pracy dyplomowej.

5. Skalę ocen w procedurze dyplomowania oraz zasady obliczania ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów określa Regulamin Studiów.

 

§ 11
1. Na wniosek studenta lub promotora, złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan zarządza przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.
2. O przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.
3. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. Niejawną część otwartego egzaminu dyplomowego stanowi narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu.

 

§ 12
1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół, który podpisują członkowie komisji. Wzór protokołu określają przepisy ogólnouniwersyteckie.
2. Przewodniczący komisji odpowiada za prawidłowe wypełnienie protokołu.
3. Dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przekazuje do dziekanatu w dniu egzaminu.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 09:19 - Paweł Wojtasik