Dyrektor Administracyjny

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

 
Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
piątek w godz. 11.00 - 13.00
 
Urlop w dniach: 18 lipca - 05 sierpnia 2019 r.
 
 

Zastępca Dyrektora Administracyjnego

mgr Marta Gemborys

 
Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
wtorek w godz. 11.00 - 13.00

 

 

 

Do zadań Dyrektora administracyjnego należy:

 

  • podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w zakresie powierzonych zadań;
  • zapewnianie warunków pracy umożliwiających realizowanie obowiązków przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań, w szczególności w zakresie wspólnego standardu wyposażenia i utrzymania infrastruktury lokalowej;
  • zatwierdzanie projektów i nadzór nad opracowaniem i prawidłową realizacją Rocznych i Wieloletnich Planów Inwestycji oraz Rocznych Planów Remontów przy zachowaniu celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
  • zatwierdzanie projektów Planów Inwentaryzacji i nadzór nad ich opracowaniem i prawidłową realizacją;
  • nadzór nad prawidłowym administrowaniem wszystkimi nieruchomościami Uniwersytetu oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów lokalowych zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu, przy współpracy z właściwymi osobami wskazanymi przez Rektora;
  • koordynowanie prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieniem Uniwersytetu;
  • nadzór nad prawidłową realizacją kompletnego procesu inwestycyjnego oraz prac remontowych;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz urzędami i instytucjami administracji publicznej w zakresie powierzonych zadań;
  • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie KUL, w tym ochroną przeciwpożarową wszystkich nieruchomości Uniwersytetu;
  • prowadzenie procesu zaopatrzeniowego i gospodarki magazynowej w Uniwersytecie, w szczególności w zakresie zakupów, które zostały wyłączone z zakresu obowiązywania ustawy dotyczącej prawa zamówień publicznych.

  

 

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

Collegium Jana Pawła II, pok. C-204

 

mgr Karolina Rosnau

tel. 81/ 445 32 04

fax: 81/ 445 32 01

e-mail: dyradm@kul.pl

 

czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2019, godz. 14:21 - Karolina Rosnau