W związku z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dyrektor Administracyjny oraz Za-ca Dyrektora Administracyjnego

zawieszają do odwołania przyjęcia interesantów.

 

Wszelkie sprawy proszę kierować

na adres e-mail Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego: dyradm@kul.pl

 

Dyrektor Administracyjny

mgr Małgorzata Baran-Sanocka

 
Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
piątek w godz. 11.00 - 13.00
 
 
 

Zastępca Dyrektora Administracyjnego

mgr Marta Gemborys

 
Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
wtorek w godz. 11.00 - 13.00

 

 

 

Do zadań dyrektora administracyjnego należy w szczególności:

 

1) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w zakresie powierzonych zadań;

2) kierowanie administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie określonym przez statut i rektora;

3) uczestniczenie w opracowywaniu strategii rozwoju Uniwersytetu, przeprowadzanie analiz określających ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii;

4) zapewnianie warunków pracy umożliwiających realizowanie obowiązków przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań, w szczególności w zakresie wspólnego standardu wyposażenia i utrzymania infrastruktury lokalowej;

5) zatwierdzanie projektów i nadzór nad opracowaniem i prawidłową realizacją Rocznych i Wieloletnich Planów Inwestycji oraz Rocznych Planów Remontów przy zachowaniu celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

6) zatwierdzanie projektów Planów Inwentaryzacji i nadzór nad ich opracowaniem i prawidłową realizacją;

7) nadzór nad prawidłowym administrowaniem wszystkimi nieruchomościami Uniwersytetu oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobów lokalowych i zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu, przy współpracy z właściwymi osobami wskazanymi przez rektora;

8) koordynowanie prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieniem Uniwersytetu;

9) nadzór nad prawidłową realizacją kompletnego procesu inwestycyjnego oraz prac remontowych;

10) współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz urzędami i instytucjami administracji publicznej w zakresie powierzonych zadań;

11) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie KUL, w tym ochroną przeciwpożarową wszystkich nieruchomości Uniwersytetu;

12) nadzór nad gospodarką zamówieniową i magazynową Uniwersytetu;

13) dbanie o sprawy socjalno-bytowe pracowników Uniwersytetu;

14) współpraca ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na Uniwersytecie;

15) współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi Uniwersytet, w szczególności Fundacją Potulicką, Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli oraz Fundacją Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego.

 

  

 

 

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego

Collegium Jana Pawła II, pok. C-204

 

mgr Karolina Rosnau

tel. 81/ 445 32 04

fax: 81/ 445 32 01

e-mail: dyradm@kul.pl

 

czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 09:25 - Karolina Rosnau