Działalność dydaktyczna

 Instytut Pedagogiki w uznaniu za wysoka jakość kształcenia otrzymał w dniach 16- 19 marca 2007 roku akredytację UKA - Certyfikat Jakości Kształcenia.

Komisja PKA i UKA pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosław Szymańskiego (UW) decyzją z dnia 10.V.2006 r. przyznała w.w. akredytację na okres 5 lat (2006-2011).

Program studiów na kierunku pedagogika realizowany w Instytucie Pedagogiki KUL, odzwierciedla obecne tendencje w nauce i realizuje standardy kształcenia dla kierunku pedagogika. Realizacja programu jest zgodna z systemem ECTS (European Community Course Credit Transfer System). System kształcenia obejmuje 3 etapy kształcenia . Studia licencjackie trwające 3 lata (6 semestrów ) kończące się tytułem licencjata. Studia magisterskie 2 letnie (4 semestry) kończące się tytułem zawodowym magistra i studia doktorskie trwające 4 lata (8 semestrów) kończące się obroną doktoratu i uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od II roku studiów rozpoczyna się cykl specjalizacyjny. Tryb studiów dostosowany jest do potrzeb studenta. Studenci na wszystkich etapach mogą studiować w sposób stacjonarni i niestacjonarny. Ciekawą oferta dla studentów studiów niestacjonarnych licencjackich jest możliwość studiowania za pomocą metody e -learning (nauczania przez odległość). Od II semestru studiów licencjackich rozpoczyna się intensywny cykl specjalizacyjny.
Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalizacji, z możliwością orientacji na:

  1. edukację medialną i animację religijno-społeczną;

  2. pedagogikę szkolną;

  3. pedagogikę rodziny z poradnictwem pedagogicznym;

  4. pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacji; 

  5. psychopedagogikę specjalną z logopedią;

  6. animację kultury z arteterapią.

Praktyki przeprowadzane po I, II,, III, IV roku studiów, są integralnym składnikiem kształcenia. Łączny wymiar czasu praktyki wynosi 6 tygodni zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych w KUL. Do odbycia pierwszej praktyki - po I roku studiów - wymagane jest świadectwo ukończenia Kursu Kolonijnego. Praktyki realizowane są indywidualnie w okresie wakacyjnym po II i III roku studiów, natomiast praktyka po IV roku studiów, w tzw. śródroczu (we wrześniu) w szkołach (półinternat, świetlica, koła zainteresowań, praca pedagoga szkolnego, organizacja wypoczynku młodzieży po lekcjach oraz w czasie ferii i wakacji itp.), także w domach kultury i klubach osiedlowych, w domach dziecka, bursach, internatach, placówkach specjalnych oraz na koloniach letnich i obozach organizowanych przez zakłady pracy, szkoły, towarzystwa, fundacje, organizacje i stowarzyszenia kościelne i społeczne. Student sam znajduje miejsce praktyki, lub korzysta z ofert napływających do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki KUL, działając zawsze w porozumieniu z opiekunem praktyk i zawiera umowę z instytucją przyjmującą praktykanta. Instytucja przyjmująca studenta Instytutu Pedagogiki KUL na praktykę, zgodnie z zawartą z nim umową, pokrywa koszty związane z praktyką. Instytut uwzględnia możliwość odbycia przez studentów praktyki zagranicznej. Stosowne umowy są już przygotowywane np. z Katholische Fachhochschule w Münster.


Instytut Prowadzi także studia podyplomowe:


Podyplomowe Studium Surdopedagogiki „Komunikacja językowa z niesłyszącymi i słabo słyszącymi", które przygotowuje specjalistów do pracy z tą grupą osób (są to kwalifikacyjne studia nauczycielskie). Ponadto w Instytucie odbyło się pięć edycji studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania szkołą. Studia te były organizowane w ramach grantów uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W ewaluacji prowadzonej przez MENiS otrzymały szczególnie wyróżniającą ocenę. Aktualnie prowadzone są studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Cieszą się one bardzo dużym uznaniem słuchaczy o czym świadczą wyniki ewaluacji.

 

Instytut Pedagogiki KUL czynnie uczestniczy w programie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Jego praca obejmuje nie tylko Wydział Nauk Społecznych, ale także inne wydziały naszego Uniwersytetu, w których studenci mogą realizować specjalizacje nauczycielskie. Prowadzi studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uczestnicy tych studiów otrzymują świadectwo studiów podyplomowych i uzyskują kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego. Bazując na doświadczeniu i praktyce prowadzenie kształcenia nauczycieli Instytut Pedagogiki wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim złożył projekt na konkurs nr 2 POKL/3.3.2/08 studiów podyplomowych przygotowujących do wykorzystania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Projekt zajął trzecie miejsce w liście rankingowej, otrzymując wysoka punktację.

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2009, godz. 11:44 - Tomasz Petkowicz