Do głównego zakresu zadań Działu Gospodarki Mieniem należy:


1. Prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni.

 

2. Gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem ruchomym znajdującym się na stanie Uczelni.


3. Prowadzenie spraw dotyczących przemieszczenia lub likwidacji składników majątkowych.


4. Podpisywanie kart obiegowych w zakresie rozliczenia pracowników ze składników majątkowych.


5. Prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją z natury środków trwałych, wyposażenia niskocennego, materiałów magazynowych, środków pieniężnych, specjalnej aparaturynaukowo-badawczej oraz innych składników majątkowych.


6. Opracowywanie rocznych planów i sprawozdań z inwentaryzacji z uwzględnieniem 4-letniego okresu inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej przeprowadzanych inwentaryzacji.


7. Prowadzenie ponadplanowych spisów z natury składników majątkowych w przypadkach zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, kradzieży, pożaru, innych sytuacji losowych oraz na żądanie organów kontroli lub przełożonych.


8. Ustalanie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz egzekwowanie od osób materialnie odpowiedzialnych wyjaśnień odnośnie do stwierdzonych różnic, przygotowywanie dla komisji projektów sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz protokołów z ich ostatecznego rozliczenia.


9. Kontrola zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych oraz oznakowania, przechowywania, konserwacji i zabezpieczenia składników majątkowych.


10. Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących Działu.


11. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych w przypadku zmian na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych oraz pobieranie oświadczeń o odpowiedzialności majątkowej.


12. Prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia.

Autor: Karolina Rosnau
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020, godz. 08:33 - Agnieszka Kizowska