Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu

(skrót kancelaryjny DMS)
 jest jednostką administracyjną wspierającą strategiczne procesy zarządzania Uczelnią, w szczególności w obszarach misji, nauki i kształcenia.

 

Zadania DMS określa załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA ROP-0101-80/21

 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

z dnia 19 maja 2021 r.

dot. zmiany Zarządzenia Rektora nr ROP-0101-274/20

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

paragraf nr 20:

 

 Do zadań Działu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu należy
 w szczególności:

 

1) wspieranie strategicznych procesów zarządzania Uczelnią,
     w szczególności w obszarach misji, nauki i kształcenia;

 

2) gromadzenie informacji wspomagających procesy zarządzania Uniwersytetem;

 

3) wspieranie Władz Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych
    w w/w procesach;

 

4) opiniowanie wewnątrzuczelnianych dokumentów strategicznych,
     w tym opiniowanie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej
     Uniwersytetu, w zakresie realizacji i spójności ze strategią;

 

5) sporządzanie ankiet rankingowych,
    w szczególności ankiety Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy;

 

6) operacjonalizacja strategii rozwoju Uniwersytetu oraz monitoring osiągania wyznaczonych celów strategicznych;

 

7) inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie prac nad Strategią Rozwoju Uniwersytetu;

 

8) sporządzanie corocznego raportu dotyczącego realizacji Strategii Uniwersytetu;

 

9) monitorowanie, operacjonalizacja i ewaluacja realizacji celów strategicznych;

 

10) opracowanie końcowego raportu z realizacji niniejszej Strategii Rozwoju
       wraz z założeniami kolejnej strategii.

 

 

Jednostka podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. misji i administracji.


Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem
w zakresie obszaru kompetencyjnego Działu.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona