Najważniejsze osiągnięcia STF

 

1. „Chrześcijaństwo jutra” – II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej

 

Instytut Teologii Fundamentalnej zorganizował w dniach 18-21 września 2001 r. w KUL II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej zatytułowany„Chrześcijaństwo jutra” (udział uczonych z Polski, Czech, Włoch, Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i Stanów Zjednoczonych).

 

2. Leksykon Teologii Fundamentalnej

 

Pracownicy Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL przygotowali i wydali Leksykon Teologii Fundamentalnej (Lublin-Kraków 2002, ss. 1429), którego redaktorami są: ks. Marian Rusecki (red. nacz.), ks. Krzysztof Kaucha, Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Jacenty Mastej. Leksykon Teologii Fundamentalnej jest drugim leksykonem z zakresu teologii fundamentalnej w literaturze światowej, a pierwszym w polskiej. Treściowo obejmuje całokształt zagadnień należących do teologii fundamentalnej, poszczególne problemy ujmuje syntetycznie i wszechstronnie. Dzieło zawiera 278 haseł przedmiotowych, 166 osobowych i 163 tzw. hasła odsyłaczowe. Poszczególne hasła i tematy przygotowali specjaliści z dziedziny teologii fundamentalnej oraz innych dziedzin teologicznych, m.in. bibliści, dogmatycy, historycy Kościoła, jak również filozofowie, socjologowie, psychologowie czy religioznawcy (łącznie 109 autorów).

 

Ponieważ Leksykon Teologii Fundamentalnej zadedykowany został papieżowi Janowi Pawłowi II, zespół redakcyjny – wraz z Rektorem KUL, prof. A. Szostkiem MIC, ks. dr. Zbigniewem Krzyszowskim oraz przedstawicielami Wydawnictwa "M" – przebywał w Rzymie w dniach 4-9 grudnia 2002 r., gdzie na prywatnej audiencji (dn. 6 grudnia) miało miejsce wręczenie Leksykonu Ojcu św. Papież, wyrażając radość z powstania tego dzieła, wskazał na jego aktualność oraz podkreślił, że jest on potrzebny współczesnemu Kościołowi.

 

Redaktorzy Leksykonu zostali także przyjęci przez kard. Z. Grocholewskiego – prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, i kard. W. Kaspra – sekretarza Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Spotkali się też z profesorami Gregorianum: J. Wicksem SI, G. O'Collinsem SI, J. Dupuis SI, S. Pié-Ninot z Barcelony, z bp. prof. R. Fisichellą, rektorem Lateranum, oraz z prof. Cz. Teklakiem OFM z Antonianum.

 

Za opracowanie Leksykonu jego redaktorzy otrzymali Lubelską Nagrodę Naukową 2002 – Premium Scientiarum Lublinense. Nagroda przyznawana jest od trzech lat przez kapitułę Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, którą tworzą: prezes LTN oraz rektorzy KUL, UMCS, AM, AR i PL.

 

3. Komisja Nauk Teologicznych przy Wydziale Humanistycznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

Lubelskie Towarzystwo Naukowe na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2003 r. – na wniosek Rady Wydziału KUL – utworzyło Komisję Nauk Teologicznych przy Wydziale Humanistycznym. W czerwcu 2003 r. ks. prof. dr hab. Marian Rusecki został wybrany wiceprzewodniczącym Wydziału Humanistycznego LTN. Na drugiego sekretarza Komisji wybrano ks. dr. Jacentego Masteja. 
 

 

4. Międzynarodowa sesja naukowa „Kościół dziś”

 

16 maja 2003 r. Instytut Teologii Fundamentalnej KUL zorganizował międzynarodową sesję naukową na temat „Kościół dziś”, w czasie której główne referaty wygłosili: prof. dr H.-J. Gagey, Dziekan Wydziału Teologii Instytutu Katolickiegow Paryżu, prof. dr Lieven Boeve, Uniwersytet Katolicki w Leuven (Belgia), prof. dr hab. M. Rusecki, Instytut Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

5. Teologowie z KUL w Polskiej Akademii Nauk

 

W roku 2003 przy Polskiej Akademii Nauk powstał, po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski, Komitet Nauk Teologicznych, w skład którego weszły trzydzieści dwie osoby, w tym ks. prof. Marian Rusecki, którego wybrano na przewodniczącego Komitetu, a w czerwcu 2007 r. powierzono mu to stanowisko na kolejną kadencję. Sekretarzem Komitetu Nauk Teologicznych został wybrany ks. dr Jacenty Mastej.

 

Powstanie Komitetu Nauk Teologicznych jest niewątpliwie dużym dowartościowaniem nauk teologicznych w zespole wszystkich innych przynależnych do PAN. Komitet stawia sobie za cel promowanie najbardziej znaczących publikacji teologów polskich oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych dotyczących ważnych i aktualnych problemów chrześcijaństwa.
 

 

6. Międzynarodowe sympozjum zatytułowane: „Europo, bądź sobą! Europejskie Forum w Lublinie. Rola i zadania Kościoła w jednoczącej się Europie”, Lublin, 17-19 maja 2004 r.

 

Instytut Teologii Fundamentalnej był współorganizatorem międzynarodowego sympozjum „Europo, bądź sobą! Europejskie Forum w Lublinie. Rola i zadania Kościoła w jednoczącej się Europie” (Lublin, 17-19 maja 2004 r.). Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Wiara Małdżiewa, UMK; bp prof. Józef Wróbel SCJ, biskup Helsinek; ks. prof. François Bousquet, Instytut Katolicki w Paryżu; abp prof. dr hab. Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL; prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, PAN; ks. prof. dr hab. Marian Rusecki, KUL; ks. prof. Innokienty Pavlov, Instytut św. Andrzeja w Moskwie; bp prof. Franciszek Tondra – przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji; kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ, reprezentant Stolicy Apostolskiej; prof. Andrea Milano – Uniwersytet w Neapolu.

 

7. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

 

Przy współpracy doktorantów, chóru duszpasterstwa akademickiego KUL oraz gminy muzułmańskiej w Lublinie od 2004 r. organizowane są obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

 

8. Inne kontakty międzynarodowe


Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki jest członkiem Pontificia Universita Teologica.

Prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD prowadził wykłady nt. religii afrykańskich w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w semestrze zimowym 2003/04. Wygłosił też gościnne wykłady w: Libercu, Pradze, Brnie, Seged, Budapeszcie, Symferopolu.

 

W ramach rewizyty gościnne wykłady w Katedrze Historii i Etnologii Religii wygłosili: dr David Vaclavik z Liberca, dr Jiri Belka z Brna, prof. Jurij Babinow z Symferopola.

 

Dr Stanisław Grodź SVD bierze udział w corocznych warsztatach międzynarodowej grupy chrześcijan zaangażowanych w kontakty z muzułmanami (Journées d’Arras), a od 2005 r. należy do komitetu koordynacyjnego grupy. Od 2005 r. jest też członkiem korespondentem europejskiej sieci naukowców pracujących nad projektem EURISLAM (Internetowa baza danych nt. islamu w Europie).

 

9. Inne prace:

 

  • Instytut prowadzi dzienne studia doktoranckie (dwie specjalizacje: chrystologia i eklezjologia fundamentalna oraz religioznawstwo). W ITF powstało 78 doktoratów (ks. prof. T. Chodzidło – 4, ks. prof. E. Kopeć – 15, ks. prof. S. Nagy – 12, ks. prof. M. Rusecki – 35, ks. prof. H. Zimoń – 12) oraz ponad 400 prac magisterskich.
  • Pracownicy ITF redagują zeszyt 9 „Roczników Teologicznych” (Teologia fundamentalna i religiologia), serię "Studia Nauk Teologicznych PAN" oraz współpracują z Redakcją „Encyklopedii Katolickiej”;
  • Pracownicy ITF należą do wielu organizacji naukowych (między innymi do: Międzynarodowego Instytutu „Anthropos”, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki).

 

powrót
Autor: STF
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:44 - Jacenty Mastej