2014_bar_main2

 

Regulamin do pobrania (.pdf)>>>

 

 

 REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Dom studencki, zwany dalej DS, jest integralną częścią Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów,
zwanych dalej mieszkańcami DS, miejscem ich nauki i wypoczynku.
2. W przypadku wolnych miejsc w DS mogą być zakwaterowane inne osoby zwane również
mieszkańcami DS.
3. Kierownik DS, zwany dalej Kierownikiem, zarządza DS w imieniu władz Uniwersytetu
i czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
4. Kierownik dba o warunki do nauki i wypoczynku mieszkańców DS.
5. Organem samorządu mieszkańców DS jest Rada Mieszkańców, zwana dalej Radą.
6. Sposób powoływania oraz uprawnienia Rady określają odrębne Regulaminy.


ZASADY ZAKWATEROWANIA
§ 2


1. Zakwaterowanie studenta w DS następuje na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej,
zwanej dalej KS lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS,
o przyznaniu miejsca w DS.
2. Plan zakwaterowania studentów przygotowuje Kierownik, uwzględniając w miarę
możliwości propozycje mieszkańców DS.
3. Student, któremu zostało przyznane miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzić fakt
zamieszkania w przydzielonym DS do 5 października, pod rygorem utraty przyznanego
miejsca. O skutkach upływu tego terminu uprawniony zostaje poinformowany w decyzji
KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS.
4. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających zakwaterowanie w terminie
wskazanym w ust. 3, student zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej
(listownie bądź pocztą elektroniczną) Kierownika o terminie zakwaterowania.
5. Niezależnie od terminu zakwaterowania student ponosi odpowiedzialność finansową za
przyznane miejsce w DS od miesiąca przyznania.
6. Student w dniu zakwaterowania, nie później niż do 5 października, z zastrzeżeniem ust. 4,
zobowiązany jest do zapoznania się z:
a) Regulaminem DS - fakt ten powinien poświadczyć własnoręcznym podpisem na
oświadczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1);
b) Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL;
c) przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.
7. W dniu zakwaterowania student zobowiązany jest przedłożyć:
a) decyzję KS lub OKS o przyznaniu miejsca w DS;
b) dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
c) 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne.
8. Przy zakwaterowaniu student otrzymuje Kartę Mieszkańca DS (wzór karty – załącznik
nr 2).
9. Decyzję o przyznaniu miejsca w DS w ciągu roku akademickiego podejmuje Kierownik.
10.Kierownik jest uprawniony do przekwaterowania mieszkańca do innego pokoju lub
segmentu w ciągu roku akademickiego w celu efektywnego wykorzystania miejsca w DS
lub ze względów porządkowych. W przypadku braku zgody na przekwaterowanie do
innego pokoju mieszkaniec DS ponosi pełne koszty utrzymania zajmowanego pokoju
według liczby zajmowanych miejsc.


ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 3


1. Mieszkaniec DS zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu zamieszkania w DS
do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości zgodnej z zarządzeniem właściwego
prorektora.
2. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego terminu, za każdy dzień zwłoki
naliczane będą odsetki ustawowe, płatne przy zaległości powyżej 10 zł.
3. Studentowi może nie zostać przyznane miejsce w DS na kolejny rok akademicki, jeśli
zalega z opłatą przynajmniej za jeden miesiąc za miejsce w DS na koniec okresu
zamieszkania w danym roku akademickim. Informacja na temat zaległości w opłatach za
miejsce w DS zostaje przekazana przez Kierownika do odpowiedniej Komisji
przyznającej miejsce w DS.


ZASADY WYKWATEROWANIA
§ 4


1. Mieszkaniec DS opuszczający DS zobowiązany jest:
a) uregulować wszelkie opłaty związane z zamieszkaniem w DS;
b) zabrać swoje rzeczy osobiste z przyznanego pokoju, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 lit. g
Regulaminu;
c) zdać w należytym porządku pokój lub segment w obecności pracownika administracji
budynku;
d) pokryć koszty wyrządzonych szkód;
e) zwrócić wypożyczony sprzęt;
f) zdać Kartę Mieszkańca DS.
2. Na koniec okresu, na który zostało przyznane miejsce w DS w danym roku akademickim,
tj. do 28 lutego lub 30 czerwca wszyscy mieszkańcy DS mają obowiązek przygotować
pokój lub segment do odbioru zgodnie z przepisami zawartymi w ust. 1.
3. Termin ten przedłuża się automatycznie do końca sesji egzaminacyjnej, jeśli przypada ona
poza 30 czerwca.
4. Mieszkaniec może wykwaterować się z DS przed upływem terminu, na jaki zostało
przyznane miejsce bez konieczności wnoszenia opłat za pozostały okres, w przypadku,
gdy:
a) ma zaliczoną sesję egzaminacyjną;
b) uzyskał absolutorium lub ukończył studia;
c) przeniósł się na inną uczelnię;
d) uzyskał zgodę na urlop;
e) przebywa na wymianie studenckiej;
f) utracił status studenta w wyniku ostatecznej decyzji uprawnionego organu;
g) zaistniały szczególne okoliczności.
5. Rezygnacja z miejsca w DS w przypadku, o którym mowa w ust. 4 punkcie g wymaga
pisemnej zgody kierownika DS. Wniosek, z podaniem przyczyny wcześniejszej
rezygnacji, składa się najpóźniej niż na 14 dni przed planowanym wykwaterowaniem
z DS.
6. W przypadku wcześniejszego wykwaterowania się z DS bez zachowania procedury,
o której mowa z ust. 5 opłata za mieszkanie naliczana jest za miesiąc następujący po
terminie zgłoszenia wykwaterowania.
7. Od decyzji kierownika przysługuje odwołanie do właściwego prorektora do spraw
studenckich w terminie 14 dni od doręczenia decyzji; co nie wstrzymuje naliczania opłaty.
8. Wykwaterowanie z DS odbywa zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu w miesiącu lutym lub
czerwcu w następujących terminach:
a) 14 lutego;
b) 28 lutego;
c) 10 czerwca;
d) 20 czerwca;
e) 30 czerwca.
9. Mieszkaniec DS, który wykwaterowuje się zgodnie z ust. 8 wnosi opłatę za miesiąc luty
lub czerwiec w wysokości:
a) 1/2 opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku
wykwaterowania do 14 lutego;
b) całość opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku
wykwaterowania do 28 lutego;
c) 1/3 opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku
wykwaterowania do 10 czerwca;
d) 2/3 opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku
wykwaterowania do 20 czerwca;
e) całość opłaty miesięcznej za zamieszkiwanie w domu studenckim w przypadku
wykwaterowania do 30 czerwca;
f) za okres przypadający na czas sesji egzaminacyjnej, po 30 czerwca danego roku
akademickiego, opłata nie jest pobierana od studentów, którzy mają wyznaczone
egzaminy po 30 czerwca. Nie dotyczy to okresu sesji poprawkowej.
10. Termin opuszczenia DS, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, powinien być uzgodniony
z kierownikiem najpóźniej do 25 stycznia lub 25 maja.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
§ 5


1. Mieszkaniec DS ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za zawinione
uszkodzenia ścian, drzwi, urządzeń lub wyposażenia DS.
2. Wycena zniszczenia następuje na podstawie faktycznego kosztu naprawy lub wymiany
sprzętu. Decyzję o naprawie bądź wymianie podejmuje Kierownik lub upoważniony przez
niego pracownik.
3. W przypadku nieustalenia sprawcy szkody odpowiedzialnością materialną zostaną
solidarnie obciążeni odpowiednio mieszkańcy pokoju lub segmentu w zależności
od charakteru szkody i miejsca jej powstania.
4. Mieszkaniec DS zobowiązany jest do zgłaszania pracownikowi recepcji wszelkich
zauważonych uszkodzeń i awarii wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju lub
segmentu.


PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DS
§ 6


1. Mieszkańcy DS mają prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności organizowanych na terenie DS;
b) wyrażać opinie i wysuwać postulaty we wszystkich sprawach związanych
z funkcjonowaniem DS;
c) wybierać i być wybieranym do organów Rady;
d) prosić o interwencję ze strony Rady w przypadku naruszenia ich praw;
e) przyjmować gości w pokojach według zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;
f) korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku na zasadach
określonych przez Kierownika;
g) za zgodą kierownika DS pozostawić w depozycie, o ile został on wyznaczony, część
swego mienia na okres wakacji ściśle według zasad określonych przez Kierownika;
h) do niezakłóconej ciszy nocnej.
2. Mieszkańcy DS mają obowiązek:
a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, o którym mowa w Statucie KUL;
b) stosować się do norm współżycia społecznego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi
i zasadami dobrego wychowania;
c) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz
Uniwersytetu oraz Kierownika;
d) przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz porządkowych;
e) dokonać w określonym terminie czynności meldunkowych;
f) dbać o mienie DS, porządek i czystość w swoim pokoju lub segmencie oraz
w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku;
g) wyrzucać śmieci w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z zasadami
obowiązującymi w DS;
h) terminowo uiszczać opłaty za miejsce w DS;
i) okazywać w recepcji ważną Kartę Mieszkańca DS z aktualną fotografią przy
każdorazowym wchodzeniu na teren DS i przy pobieraniu klucza z recepcji;
j) pozostawiać klucz od pokoju w recepcji przy każdorazowym wyjściu z DS;
k) przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00.


PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 7


1. DS otwarty jest w godzinach od 6.00 do 23.00.
2. Od 23.00 do 6.00 wejście na teren DS może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu
na recepcji przez zainteresowanego mieszkańca DS o późniejszej godzinie powrotu.
3. Na terenie DS obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 6.00.
4. Zasady funkcjonowania DS w okresach: ferii Świąt Bożego Narodzenia, przerwy
międzysemestralnej, ferii wielkanocnych i wakacji letnich określa szczegółowo
Kierownik w porozumieniu z właściwym prorektorem.
§ 8
Na terenie DS zakazane jest:
a) wchodzenie i przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych
środków psychoaktywnych;
b) spożywanie, posiadanie, rozprowadzanie i handel napojami alkoholowymi, narkotykami
i środkami psychoaktywnymi;
c) palenie tytoniu poza miejscem do tego przeznaczonym;
d) samowolne przenoszenie się do innych pokojów lub segmentów;
e) używanie sprzętu audiowizualnego w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę
i wypoczynek;
f) wnoszenie i przechowywanie przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla
życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców (np. broni
palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych);
g) samodzielne zakładanie, przerabianie oraz naprawianie instalacji elektrycznej,
przeciwpożarowej, wodnej, gazowej i komputerowej;
h) przerabianie zamków i dorabianie kluczy do drzwi;
i) używanie urządzeń będących źródłem znacznego poboru prądu oraz stanowiących
zagrożenie pożarowe (np. mikrofalówki, kuchenki elektryczne itp.);
j) wynoszenie poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń DS,
zmienianie wyposażenia pokoju lub segmentu oraz pomieszczeń ogólnego użytku;
k) oklejanie, malowanie ścian, drzwi i wyposażenia DS;
l) umieszczanie ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscem do tego
przeznaczonym, bez zgody pracownika DS;
m) prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej oraz organizowanie zbiórek
pieniężnych bez zgody władz Uniwersytetu;
n) wprowadzanie pojazdów mechanicznych do pomieszczeń DS;
o) wprowadzanie i hodowanie zwierząt;
p) wyrzucanie śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi;
q) urządzanie gier hazardowych;
r) każde zachowanie, które może utrudniać mieszkanie w DS.


§ 9


1. W uzasadnionych przypadkach (np. awaria) Kierownik lub wyznaczony przez niego
pracownik DS, w obecności drugiej osoby, może wejść do pokoju lub segmentu w czasie
nieobecności mieszkańców DS. Ze zdarzenia tego sporządza się protokół, zwięźle
informujący o przyczynach wejścia oraz o dokonanych czynnościach. Protokół podpisują
uczestnicy zdarzenia, kopię protokołu otrzymują mieszkańcy pokoju lub segmentu.
2. Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik w celu realizacji zadań wynikających z
§ 5 oraz § 6 ust. 2 lit. b, c, d, f, g, k może przeprowadzić przegląd pokoi lub segmentu, w
zakresie przestrzegania przez mieszkańców przepisów Regulaminu.
3. W celu realizacji kompetencji przez właściwego prorektora, na Jego polecenie Kierownik
lub wyznaczony przez niego pracownik DS może przeprowadzić dodatkowy przegląd
pokoi lub segmentu.


ZASADY ODWIEDZIN
§ 10


1. Odwiedziny w pokojach lub segmentach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców
DS w godzinach od 10.00 do 22.00, przy zachowaniu następujących zasad:
a) odwiedzający pozostawia w recepcji dokument tożsamości ze zdjęciem;
b) odwiedzający ma obowiązek podania recepcjoniście imienia i nazwiska oraz numeru
pokoju osoby odwiedzanej;
c) odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu;
d) osoba odwiedzana ponosi odpowiedzialność, w tym również materialną, za zachowanie
odwiedzającego.
2. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, użycie
środków psychoaktywnych lub zachowujące się niezgodnie z zasadami dobrego
wychowania, nie mają prawa wstępu na teren DS.
3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik ma prawo zakazać wstępu do DS osobom,
które nie posiadają Karty Mieszkańca DS.
4. Zabrania się udzielania noclegu przez mieszkańca DS osobom z zewnątrz pod groźbą
utraty miejsca w DS.
5. Po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w recepcji DS, istnieje możliwość odpłatnego
noclegu gości mieszkańca DS w pokojach gościnnych,


UTRATA PRAWA DO ZAMIESZKANIA W DS
§ 11


1. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w DS, w przypadku:
a) ukończenia studiów;
b) skreślenia z listy studentów;
c) uzyskania zgody na urlop;
d) uczestnictwa w wymianie międzyuczelnianej (program MOST lub Erasmus).
2. Mieszkaniec ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika o okolicznościach,
o których mowa w ust. 1
3. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, Kierownik dokonuje
skreślenia studenta z listy mieszkańców DS, o czym powiadamia KS.
4. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik, na pisemną prośbę mieszkańca, o którym mowa
w ustępie 1, może zezwolić na dalsze zamieszkiwanie w DS.
5. W przypadku, gdy mieszkaniec rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
a zwłaszcza postanowienia zawarte w § 8 lub gdy łamie zasady współżycia społecznego,
Kierownik może podjąć decyzję o skreśleniu z listy mieszkańców DS i nakazie
wykwaterowania. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, a o jej
konsekwencjach informuje się mieszkańca DS, właściwego prorektora i KS.
6. Od decyzji Kierownika o skreśleniu z listy mieszkańców DS przysługuje prawo odwołania
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do właściwego prorektora, z zastrzeżeniem
że odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Kierownika.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12


1. W przypadku naruszenia przez mieszkańca DS postanowień niniejszego Regulaminu
Kierownik może zastosować wobec niego:
a) ustne lub pisemne upomnienie;
b) podjąć decyzję o skreśleniu z listy mieszkańców DS i wykwaterowaniu mieszkańca w
terminie określonym w decyzji.
2. Jeśli mieszkaniec DS w poprzednim roku akademickim otrzymał co najmniej dwa
pisemne upomnienia, informacja na ten temat zostaje przesłana przez Kierownika do
odpowiedniej komisji przyznającej miejsca w DS.
3. Wobec doktorantów i mieszkańców, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio
przepisy niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do spraw zakwaterowania
mieszkańców DS ma zastosowanie Regulamin przyznawania pomocy materialnej
studentom i doktorantom KUL.
5. Organem odwoławczym we wszystkich sprawach wynikających z niniejszego
Regulaminu jest właściwy prorektor.
6. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik 1 i 2.
7. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania przez Rektora KUL.

 

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 08:37 - Krzysztof Soja