Edward Fiała

Chair of the Department of Theory and Anthropology of Literature

John Paul II Catholic University of Lublin
The Evolution of the Psychanalytic Hermeneutics of the Literary Work

Four consecutive method models of psychoanalytic interpretation of literature are presented. The first and second models have been inspired by the classical Freudian psychoanalysis. The third is influenced by Lacanian contribution, whereas the fourth one is being developed on the basis on American neo-psychoanalitycal thought of Erich Fromm.

 

The first model is understood as a transformation of unconscious desire into the phantasy which is verbalized in the shape of literary work. The second model approaches the literary work as a crystallization of unconscious structures of the mind, whereas the third one deals with phantasmal presentations of the subject. Finally, the fourth model is being introduced against the background of social unconsciousness which gives rise to the imergence of various idols. Thus, the literary work is analyzed here as an expression of the Idol.Ewolucja psychoanalitycznej hermeneutyki dzieła literackiego

Autor prezentuje cztery kolejne modele psychoanalitycznej interpretacji literatury. Pierwsze dwa modle są inspirowane klasyczną psychoanalizą Freuda. Model trzeci wiąże się z myślą Lacana, podczas gdy model czwarty zostaje zbudowany w oparciu o koncepcję amerykańskiego neopsychoanalityka Ericha Fromma.

Pierwszy model ujmuje dzieło jako transformację nieświadomego pragnienia w tworzywo fantazji, która jest przekuwana na artystyczny kształt słowny dzieła. Model drugi traktuje dzieło jako krystalizację nieświadomych struktur umysłu, natomiast model trzeci rozpoznaje w dziele fantazmatyczny podmiot in statu nascendi. Wreszcie, model czwarty jest skonstruowany na tle tzw. nieświadomości społecznej, z której wyłaniają się rozmaite idole. Tym samym, dzieło literackie jest ujęte jako ekspresja Idola.
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2012, godz. 17:15 - Ireneusz Piekarski