Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Studia stacjonarne I stopnia

Profil ogólnoakademicki

 

Symbol kierunkowego efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne abslowent w zależności od dziedziny, w której uzyskuje dyplom:

 

Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia

w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

W kategorii wiedzy

K_W01

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz zna co najmniej dwie metodologie reprezentujące oba obszary

H1A_W01

S1A_W01

K_W02

zna elementarną terminologię używaną w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

H1A_W02, H1A_W03

K_W03

w zależności od studiowanego kierunku zna metody analizy i sposoby pozyskiwania danych z różnych dyscyplin naukowych, tradycji i szkół badawczych

H1A_W07

S1A_W06

K_W04

posiada podstawową wiedzę na temat samodzielnego konstruowania ścieżki indywidualnego rozwoju z wykorzystaniem wielu dyscyplin z obu obszarów

H1A_W06

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z obszaru, w obrębie którego realizuje wybrany kierunek studiów, oraz uporządkowaną wiedzę ogólną z drugiego obszaru

H1A_W04, H1A_W01

K_W06

ma podstawową wiedzę o życiu kulturalnym i społecznym kraju

H1A_W10

W kategorii umiejętności

K_U01

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych w zakresie studiowanej dyscypliny humanistycznej lub społecznej w języku rodzimym oraz dwóch językach obcych nowożytnych (jeden zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2, drugi na poziomie przynajmniej A2)

H1A_U07, H1A_U10

S1A_U11, S1A_U09

K_U02

umie podejmować różnorodne działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych

H1A_U05, S1A_U02

K_U03

ma dużą sprawność w posługiwaniu się metodami badawczymi zaczerpniętymi z innych dyscyplin niż ta, którą realizuje na wybranym kierunku – według samodzielnego, indywidualnego programu studiów

H1A_U02, H1A_U04

S1A_U03, S1A_U05

K_U04

potrafi sprawnie korzystać z metod i narzędzi badawczych właściwych drugiemu obszarowi

H1A_U04

K_U05

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego (tutora)

H1A_U03

W kategorii kompetencji społecznych

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

H1A_K01

S1A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

H1A_K02

S1A_K02

K_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

H1A_K03

S1A_K03

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

H1A_K05

K_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne

S1A_K05

K_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i jego form

H1A_K06

K_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S1A_K07

 

 

 

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Studia stacjonarne II stopnia

Profil ogólnoakademicki

 

Symbol kierunkowego efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne absolwent w zależności od dziedziny, w której uzyskuje dyplom:

 

Odniesienie do symbolu obszarowego efektu kształcenia

w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

W kategorii wiedzy

K_W01

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz zna co najmniej dwie metodologie reprezentujące oba obszary

H2A_W01

S2A_W01

K_W02

zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

H2A_W02, H2A_W03

K_W03

w zależności od studiowanego kierunku zna zaawansowane metody analizy i sposoby pozyskiwania danych z różnych dyscyplin naukowych, tradycji i szkół badawczych

H2A_W07

S2A_W06

K_W04

posiada pogłębioną wiedzę na temat samodzielnego konstruowania ścieżki indywidualnego rozwoju z wykorzystaniem wielu dyscyplin z obu obszarów

H2A_W06

K_W05

ma uporządkowaną pogłębioną i prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z obszaru, w obrębie którego realizuje wybrany kierunek studiów, oraz uporządkowaną wiedzę ogólną z drugiego obszaru

H2A_W04, H2A_W01

K_W06

ma poszerzoną wiedzę o życiu kulturalnym i społecznym kraju

H2A_W10

W kategorii umiejętności

K_U01

potrafi porozumiewać się na poziomie specjalistycznym przy użyciu różnych technik komunikacyjnych w zakresie studiowanej dyscypliny humanistycznej lub społecznej w języku rodzimym oraz dwóch językach obcych nowożytnych

H2A_U08, H2A_U10

S2A_U09

K_U02

umie podejmować różnorodne działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych

H2A_U05, S2A_U02

K_U03

ma dużą sprawność w posługiwaniu się metodami badawczymi zaczerpniętymi z innych dyscyplin niż ta, którą realizuje na wybranym kierunku – według samodzielnego, indywidualnego programu studiów

H2A_U02, H2A_U04

S2A_U04, S2A_U05

 

K_U04

potrafi sprawnie korzystać z metod i narzędzi badawczych właściwych drugiemu obszarowi

H2A_U04

S2A_U03

K_U05

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego (tutora)

H2A_U03

W kategorii kompetencji społecznych

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

H2A_K01

S2A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

H2A_K02

S2A_K02

K_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

H2A_K03

S2A_K03

K_K04

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

H2A_K05

K_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

S2A_K05

K_K06

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

H2A_K06

K_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S2A_K07

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2013, godz. 13:43 - Magdalena Grela-Tokarczyk