Kandydaci niepełnosprawni zdają egzamin wstępny zgodny z takim samym regulaminem jakiemu podlegają wszyscy kandydaci. Osoby niewidome, słabo widzące i niesłyszące korzystają z wydłużonego czasu egzaminu pisemnego o 50%.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dostosowuje formę egzaminu wstępnego do potrzeb kandydata, wynikających z niepełnosprawności:

KANDYDACI NIEWIDOMI

 • mogą otrzymać test egzaminacyjny (pytania, zadania) w brajlu,
 • mogą skorzystać z pomocy (dyktanda) lektora, np. w przypadku zadań z matematyki mogą pisać egzamin na własnej lub udostępnionej przez Uniwersytet maszynie brajlowskiej (Perkins Brailler), a następnie przepisać przy pomocy komputera z syntezatorem mowy i/lub linijką brajlowską.

 

EGZAMINY USTNE - takie jak dla pozostałych kandydatów. W celu sporządzenie krótkich notatek (planu odpowiedzi) można skorzystać z maszyny brajlowskiej.

KANDYDACI SŁABOWIDZĄCY

 • mogą otrzymać tekst w powiększonym druku,
 • mogą pisać egzamin przy pomocy komputera powiększoną czcionką.

KANDYDACI NIESŁYSZĄCY 

Na egzaminach pisemnych i ustnych mogą skorzystać z pomocy (w zależności od potrzeby):

 • tłumacza języka migowego,
 • transliteratora mówiącego fonogestami,
 • logopedy mówiącego w sposób ułatwiający odczytywanie z ust.

 

Egzamin ustny może być uzupełniony odpowiedziami pisemnymi.

 

W ocenie prac pisemnych może brać udział polonista, surdologopeda, znający specyficzne cechy języka osób niesłyszących.

KANDYDACI Z NIESPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

 • zdawać będą egzamin w dostępnych dla nich salach,
 • forma egzaminu będzie dostosowana do potrzeb kandydata.

KANDYDACI Z INNYM RODZAJEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • uzyskują pomoc indywidualnie,
 • forma pomocy organizowana jest w oparciu o informacje zebrane podczas wywiadu z kandydatem na temat rodzaju niepełnosprawności i aktualnego stanu zdrowia,
 • składając dokumenty, przedstawić Komisji Rekrutacyjnej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność lub chorobę.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT STANU ZDROWIA SA TRAKTOWANE JAKO POUFNE

 
Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 21:53 - Andrzej Matys